... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја


РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО

            На основу члана 4., члана 48. став 3., члана 49. став 2., чланова 97-100. и члана 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), члана  56.  став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст и 1/2019), чланова 3., 4., 6. и 10. Одлуке о платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева и о платама запослених у Градској управи града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2016 и 5/2018) и члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 5/2014- пречишћен текст и 12/2016),

 

            Градско веће града Смедерева, на 158. седници одржаној 8. априла 2019. године, донело је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

I 

            Бира се са Листе кандидата за избор, број 02-35-4/2019-07 од 27. марта 2019. године, кандидат Милко Мишковић, дипломирани правник, за начелника Градске управе града Смедерева - положај у I групи.

 

II

            Поставља се МИЛКО МИШКОВИЋ, дипломирани правник, за начелника Градске управе града Смедерева - положај у I групи, на период од пет година, даном доношења овог Решења.

 

III

            Коефицијент за обрачун и исплату плате постављеног лица из тачке II овог Решења износи 38,50, који чини основни коефицијент 21,50 увећан за додатни коефицијент по основу сложености и одговорности послова за 13,50 и тако добијен коефицијент увећан за 10%. 

 

IV

            Решење доставити: Милку Мишковићу, Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове - Одсеку за нормативно-правне и кадровске послове, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, Одсеку за управљање људским ресурсима и информационе технологије документацији и                                                        архиви.                                                                       

V

            Ово Решење објавити на интернет презентацији града Смедерева и у „Службеном  листу града Смедерева".

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

  

            Одредбом члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на положај.

            Чланом 48. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да су у јединици локалне самоуправе и градској општини положаји у смислу одредаба овог закона радна места начелника градске, општинске, односно управе градске општине и њихових заменика.

            Чланом 49. став 2. истог Закона прописано је да градско, односно општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.

            Чланом 97. став 2. прописано је да орган аутономне покрајине надлежан за постављење на положај, односно Веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата, а чланом 99. став 1. истог закона прописано је да службеник ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај.

            Чланом 56. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година, а чланом 44. Статута града Смедерева прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника Градске управе.

            Градско веће града Смедерева, на 152. седници одржаној 4. марта 2019. године, донело је Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса ради попуњавања положаја у I групи - начелник Градске управе града Смедерева, број 02-35/2019-07 и огласило Јавни конкурс ради попуњавања положаја у I групи - начелник Градске управе града Смедерева, број 02-36/2019-07.

            Наведени Јавни конкурс објављен је на званичној интернет презентацији града Смедерева www.smederevo.org.rs, за које је Обавештење дато у дневним новинама „Вечерње Новости" дана 5. марта 2019. године.

            Рок за подношење пријава на Јавни конкурс истекао је дана 20. марта 2019. године.

            По истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса ради попуњавања положаја у I групи - начелник Градске управе града Смедерева, спровела је изборни поступак, сачинила Листу кандидата за избор, број 02-35-4/2019-07 од 27. марта 2019. године, којом је утврдила да је кандидат Милко Мишковић, дипломирани правник, са најбољим резултатом испунио мерила прописана за избор. Листу кандидата за избор са записницима о предузетим радњама о току изборног поступка, Конкурсна комисија доставила је Градском већу града Смедерева на даљу надлежност и одлучивање.

            На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

 

            Ово Решење је коначно.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.

 

Број 02-72/2019-07

У Смедереву, 8. априла 2019. године

                                                                                    ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                                                                                                  ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                        Дејан Стошић