Prijem generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Sednica Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Smedereva Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Smedereva Sastanak gradonačelnika sa predstavnicima PKC-a U parku Tri heroja obeležen Dan oslobođenja Smedereva


REŠENjE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA

            Na osnovu člana 46. stav 1. tačke 5) i 8) Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 34/2010-odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020), članova 43. stav 5. i 45. stav 8., a u vezi sa članom 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018),

           

Skupština grada Smedereva, na 2. sednici održanoj 25. septembra 2020. godine, donela  je

 

 

R E Š E Nj E

O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA

 SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA

 

  

I

 

Utvrđuje se da je odbornicima Skupštine grada Smedereva:

- Jovanu Beču, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.,

- Mariji Marković Stavrić, izabranoj sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.,

- Saši Branežcu, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU. i

- Milošu Tomoviću, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.,

 

prestao mandat odbornika Skupštine grada Smedereva, 21. avgusta 2020. godine, pre isteka vremena na koje su izabrani, zbog preuzimanja posla, odnosno funkcije koja je u skladu sa zakonom nespojiva s funkcijom odbornika.

 

II

 

            Utvrđuje se da je odbornici Skupštine grada Smedereva Biljani Stojković, izabranoj sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU., prestao mandat odbornika Skupštine grada Smedereva, 21. avgusta 2020. godine, zbog nastupanja smrti odbornika.

 

III

  

            Rešenje objaviti u „Službenom listu grada Smedereva",  na sajtu grada Smedereva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

  

  

O b r a z l o ž e nj e

 

Na konstitutivnoj sednici Skupštine grada održanoj 21. avgusta 2020. godine odbornik Jovan Beč, izabran sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU., izabran je za gradonačelnika grada Smedereva, a odbornik Marija Marković Stavrić, izabrana sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU., izabrana je za zamenika gradonačelnika grada Smedereva.

            Na istoj sednici odbornici Saša Branežac i Miloš Tomović izabrani sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU., izabrani su za članove Gradskog veća grada Smedereva.

Odbornica Biljana Stojković, izabrana sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU., preminula je 21. avgusta 2020. godine.

 

Članom 46. stav 1. tačka 5) Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 34/2010-odluka US i 54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020), propisano je da odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika.

Istim članom stav 1. tačka 8) navedenog Zakona, propisano je da odborniku prestaje mandat ako nastupi smrt odbornika.

Članom 43. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), propisano je da predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u skupštini opštine.

Članom 45. stav 8. istog Zakona, propisano je da odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Članom 66. stav 3. istog Zakona, propisano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju na gradsku skupštinu.

 

 

Imajući u vidu napred navedeno, a postupajući u skladu sa svojim ovlašćenjima, Skupština grada Smedereva, donela je odluku kao u dispozitivu ovog Rešenja.

 

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog Rešenja može se izjaviti žalba

                                       Upravnom sudu u Beogradu u roku od 48 časova

                                       od dana donošenja ovog Rešenja.

 

 

 

Broj 02-196/2020-07

U Smederevu, 25. septembra 2020. godine

 

SKUPŠTINA GRADA SMEDEREVA

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

 

Tačnost prepisa overava:                                                        Vesna Kiš Kostić, s.r.

 

SEKRETAR SKUPŠTINE

 

Goran Milentijević