Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika Magija nauke i oduševljenje posetilaca na „Noći istraživača“ u Smederevu


SINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

SINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA

PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

I

            Sindikalna organizacija Gradske uprave grada Smedereva obavlja prodaju korišćenog - neispravnog motornog vozila:

- marka vozila:                      YUGO 55, Coral in L

- tip:                                       limuzina

- zapremina motora:              1.124 ccm (cm)

- broj šasije:                         VX 1145A0001080784

- boja:                                      žuta drap 51

- vrsta pogonskog goriva:    benzin

- snaga motora:                       44.0 kW

- godina proizvodnje:           2003.

- registarski broj:                SD037-NW (vozilo je odjavljeno)

- najniža prodajna cena:      9.000,00 dinara (devethiljada dinara)

 

II

            Prodaja neispravnog motornog vozila će se izvršiti prikupljanjem pismenih ponuda, s tim što se prodaja navedenog vozila ne može izvršiti za cenu manju od 9.000,00 dinara (devethiljada dinara).

            Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

            Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Sindikalna organizacija Gradske uprave grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1; 11300 Smederevo;                         PAK 230116; sa naznakom: „Ponuda za kupovinu vozila - NE OTVARATI".

  

III

            Rok za dostavljanje ponuda je 22. februar 2017. godine (sreda), do 1200 sati. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka neće se otvarati uz konstataciju da su stigle neblagovremeno.

  

IV

            Otvaranju ponuda će se pristupiti neposredno nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, odnosno 22. februara 2017. godine u 1300 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva.

            Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isključivo ponuđači koji su predali na vreme ponude.

            Ponude moraju da sadrže:

- podatke o ponuđaču (ime i prezime, adresa i kontakt telefon)

- ponuđenu kupoprodajnu cenu za vozilo.

V

            U slučaju da se primenom navedenih kriterijuma ne može odabrati ponuđač, ili su dva ili više ponuđača ponudila istu cenu koja je pritom i najviša, prednost ima ponuđač koji je ranije predao ponudu.

            Ponude sa cenom nižom od najniže prodajne cene neće se razmatrati.

  

VI

            Sa ponuđačem koji ponudi najvišu cenu zaključuje se ugovor.

            Kupac je dužan da pre preuzimanja kupljenog motornog vozila plati konačnu cenu za vozilo na račun Sindikalne organizacije Gradske uprave grada Smedereva broj:               150-2200310000366-81 u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja ugovora o kupovini motornog vozila.

            Ukoliko se ne izvrši uplata u roku od 5 (pet) dana po zaključenju ugovora, smatraće se da je kupac odustao od kupovine, a ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji je sledeći na rang listi najpovoljnije ponude.

  

VII

            Vozilo se prodaje u viđenom stanju, odnosno po principu „viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Sve troškove u vezi sa pripremom i dostavom ponuda, kao i prenos vlasništva nad vozilom, snosi izabrani ponuđač.

            Prodaja će se smatrati ispravnom i ukoliko na njoj učestvuje samo jedno zainteresovano lice.

  

VIII

            Razgledanje vozila se može izvršiti svakim radnim danom, u periodu od objave oglasa do okončanja istog, odnosno do 22. februara 2017. godine, na parkingu Gradske uprave grada Smedereva, u periodu od 1100 do 1400 sati.

            Za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom i u vezi sa vozilom, pozvati na telefon: 064/84-49-301; kontak osoba: Radoslav Dačić.

  

IX

            Ovaj oglas je objavljen 6. februara 2017. godine na zvaničnoj internet prezentaciji grada Smedereva www.smederevo.org.rs i na oglasnoj tabli Sindikalne organizacije Gradske uprave grada Smedereva i traje do 22. februara 2017. godine.

 

Broj: 12/2017

Datum: 6. februar 2017. godine                                                                  PREDSEDNIK

 

                                                                                                                        Radoslav Dačić