Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Стратегија развоја

Данас је у Пленумској сали ГУ, одржана конференција за новинаре поводом Стратешког плана локалног економског развоја и јавних расправа на ову тему. Прва јавна расправа биће одржана сутра, 28. јула са почетком у 11 часова у Великој сали ГУ.

Новинарима су се обратили градоначелник Смедерева Предраг умичевић, координатор за локални економски развој, Здравка Ковачевић-Васић и представник USAID-а, Тамара Дунђеровић.

Смедерево је град са највећим потенцијалом у Србији, а овај докуменат је потврда тог потенцијала.

Смедерево је утврдило да постоји потреба за израдом Стратешког плана локалног економског развоја, као једог од начина да се одреди јасан пут развоја који је ослоњен на ресурсе, снаге целе заједнице. Стратешки план који је пред вама не би било могуће израдити без активног учешћа свих заинтересованих страна. Рад на изради стартешког плана почео је априла 2008. године.

Сврха Локалног економског развоја (ЛЕР), као и Стратегије ЛЕР-а, је да повећа привредни капацитет локалног подручја како би се побољшао квалитет живота свих становника. То је процес у коме се јавни, пословни и невладин сектор удружују и заједно раде на стварању бољих услова за економски раст и стварање нових радних места. Стратешко планирање усмерено је на уједначавање развоја, ангажовање локалних ресурса, повећавање продуктивности, побољшање наступа на тржишту.

Израдом овог плана економског развоја и дефинисањем пројеката као и њиховом реализацијом, треба да се задовоље потребе пословне заједнице и омогући јој се да изгради позитивну пословну климу и постане конкурентнија у односу на друге локалне заједнице. Стратешки план за ЛЕР се састоји из два дела која су међусобно повезана. Први део представља његов стратешки део (кључне области развоја, циљеви, пројекти за ЛЕР и акционе планове) а други, профил заједнице (социо-економска анализа) и анализа мишљења пословног сектора.

Приликом прикупљања и припреме квантитативних података коришћени су подаци о основним природним, економским, географским, демографским и социјалним факторима затеченим на почетку 2008. године. Квалитативном анализом прикупљени подаци су стављени у одређени контекст, на основу чега је утврђена перспектива даљег економског развоја града Смедерева.

На изради Стратешког плана за Локални економски развој учествовали су чланови Комисије за стратешко планирање, коју су чинили представници јавног сектора (локална самоуправа и републичке институције), представници пословне заједнице (приватни и јавни сектор), удружења и асоцијације, као и стручни консултанти за одређена кључна питања.

Техничку и стручну помоћ у процесу израде Стратешког плана Локалног економског развоја пружао је The Urban Institute кроз MEGA програм (Municipal Economic Growth Activity), који финансира USAID.

У изради Стратешког плана Локалног економског развоја, коришћена је партиципативна методологија The Urban Institute.

Процес израде Стратешког плана је обухватио следеће кораке:

1) Формирање Комисије за стратешко планирање

2) Анализа свих постојећих ресурса (Профил заједнице и Упитник о мишљењу пословног сектора)

3) Развој Стратешке визије и дефинисање Кључних области/питања економског развоја

4) SWOT анализа

5) Дефинисање циљева и пројеката

6) Приоритизација пројеката и израда плана имплементације

7) Израда стратешког плана

8) Јавна расправа

9) Формирање Привредног Савета за економски развој (за праћење и оцену имплементације)

На дефинисању и приоритизацији пројеката за ЛЕР и изради акционих планова радиле су секторски и стручно изабране радне групе, које су чинили чланови Комисије за стратешко планирање, као и стручњаци из области економије, образовања, предузетништва, локални инвеститори.Спровођење пројеката из стратешког плана за ЛЕР операционализоваће се годишњим програмима развоја преко којих ће се редовно усмеравати и пратити степен спровођења плана и предлагати допунске мере за побошање његовог остваривања.

У току претходне године након више од 20 састанака и учешћа више од 50 људи, разматрајући све наведене претпоставке и усмерења, утврђене су кључне области које треба да реше главна питања развоја:

1. Развој собраћајне и комуналне инфраструктуре

2. Позитивна пословна клима

3. Развој туризма

4. Развој пољопривреде

5. Образовање, и друштвене делатности

Из наведених кључних области, приоритизацијом се дошло до 84 од преко 100 предложених пројеката.

Јавна расправа ће трајати од 28.јула до 28.августа 2009.године.

Све нове идеје и предложени пројекти, биће размотрени од стране Комисије и увршћени у стратешки план, који ће тако комплетиран бити предложен Скупштини града Смедерева на усвајање у септембру 2009.године.