Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ СМЕДЕРЕВА ДР ЈАСНЕ АВРАМОВИЋ НА ДРУГОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Поштовано председништво, одборници Скупштине града Смедерева, поштовани грађани изложићу Вам по мом мишљењу најважније делове  Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2012. годину.

Предлог Одлуке о првом допунском буџету града Смедерева за 2012. годину урађен је на основу одредаба Закона о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему, као и на основу Статута града Смедерева, којим је прописано да Скупштина доноси буџет града. Како су испуњени услови прописани чланом 47. Закона о буџетском систему који дефинише да ако у току фискалне године доће до повећања расхода и издатака или увоћење нових прихода, уравнотежење буџета врши се путем ребаланса буџета, који се доноси по већ предвиђеном поступку за доношење буџета.

Према основној Одлуци о буџету града Смедерева за 2012. годину донетој на 36. седници Скупштине града Смедерева одржаној 23. децембра 2011. године приходи и примања буџета града Смедерева за 2012. годину планирани су у укупном износу од 2.622.500.000 динара.

Основ за израду Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2012. годину пре свега је извршен повраћај средстава од Пореске управе по основу плаћеног пореза на промет производа и услуга из ранијих година. Средства по овом основу уплаћена су 8. фебруара 2012. године у износу од 96.773.691,99 динара. Надаље потребно је извршити распоред пренетих средстава из 2011. године у износу од 32.830.040 динара, као и извршити распоред наменског прихода у износу од 160.570.691 динара.

На дан 30.06.2012. године остварење буџета било је 1.441.963.713  динара што значи да је за првих шест месеци 2012. године у односу на планирани буџет од 2.622.500.000 имао динамику пуњења од 54,98%, може се рећи 55%. За првих шест месеци на рачун буџета Смедерева стигло је 133 милиона динара више средстава него што је планирано Одлуком о буџету за 2012. годину. То је био довољан разлог да се уради прва измена и допуна Одлуке о буџету Града Смедерева за 2012. годину.

Када све то саберемо то је 472.430.000 динара. То су средства која смо сада распоредили.

С обзиром да је пуњење буџета веће него што смо планирали крајем 2011. године стекли су се услови за измену и допуне Одлуке о буџету Града Смедерева усвојену 23. децембра 2011. године.

Сада бих се осврнула на начин пуњења буџета:

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 2012. годину чине највећу групу буџетских прихода, те је стога код поменуте групе јавних прихода и извршено највеће повећање, укупно је ова група прихода повећана за износ од 68.355.000 динара.

Сагледавајући остварење изворних јавних прихода пре свега пореза на имовину од правних и физичких лица у протеклом периоду извршено је и повећање планираних прихода који се односе на ову групу.

И на овој групи прихода за првих шест месеци остварили смо повећање од 5%.

Други порези планирани су у укупном износу од 61.000.000 динара, а чине их локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, као и локална комунална такса за истицање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају граду Смедереву, у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама.

Што је такође процентуално повећање од 5% у односу на планирани доходак.
    
Трансфере од других нивоа власти чине средства у укупном износу од  472.430.060 динара, и то су трансфери из буџета Републике Србије у корист нивоа градова у износу од 411.587.376 динара, текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова у износу од 55.842.684 динара, капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова у износу од 5.000.000 динара.


Други приходи – приходи од имовине
планирани су у укупном износу од 186.750.000 динара. Највећи износ у оквиру ове групе прихода чини накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака и средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини.

 Примања од задуживања код пословних банака у земљи планирана су средства у укупном износу од 158.519.900 динара у складу са постојећом Одлуком о задуживању града Смедерева из марта 2011. године.

Сразмерно повећању прихода и примања имали смо основа да предложимо увећање расхода  и издатака у Буџету града Смедерева за 489.457.000,00 динара у следећим групама:

  •     Трансакције везане за јавни дуг повећане су за износ од 18.359.679 динара који се односи на отплату главница и камата,
  •     Код функције јавни ред и безбедност извршено је укупно повећање у износу од 6.834.564,00 динара, средства ће се користити у складу са Програмом коришћења срдстава за финансирање унапређење безбедности саобраћаја на путевима у 2012. Години на подручју града Смедерева,
  •     Код накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз студената) дошло је до повећања  за 5.000.000,00 динара,
  •     Код основног образовања дошло је до повећања за 49.769.709,05 динара, највећи део средстава планиран је за превоз ученика и покривање сталних трошкова.
  •     Код средњег образовања дошло је до повећања за 27.820.000,00 динара, највећи део средстава планиран је за превоз ученика и покривање сталних трошкова.
  •    Код Културе дошло је до повећања 33.248.321,00 динара.
  •    Дотације Спортским организацијама клубовима дошло је до повећања од 20.340.000,00 динара,
  •     Центар за социјални рад-Социјална заштита некласификована на другом месту дошло је до повећања за 19.520.613,00 динара, највећи део средстава је планиран за накнаду за социјалну заштиту из буџета,
  •     Код Услуга програма ЛАП-ова и хуманитарних организација дошло је до повећања за 12.117.171,00 динара.
  •      Код дела који се односи на друштвену бригу о деци дошло је до повећања за 9.747.400,00 динара.


Стигла су три амандмана на Буџет Града Смедерева.

Први амандман је поднео одборник Милан Лукић. Он је предложио да се средства у износу од 75 милиона са позиције Услуге за очување животне средине пренесу на позицију Накнада штете за повреде или штете настале услед елементраних непогода. Овај амандман правно је немогућ јер су планирана приходована средства искључиво наменска с обзиром да су добијена од Фонда за заштиту животне средине са наменом рекултивације, санације и затварања депоније Годоминско поље. Још једном да поновим то су средства која смо добили од Републике  - Фонда за заштиту животне средине и могу се употребити само за рекултивацију, санацију и затварање депоније пошто смо са Фондом потписали Уговор којим ј утврђена намена ових средстава.

Пошто предложени амандман сугерише да се 75 милиона пребаци на позицију Наканда штете за повреде или штете наслед услед елементраних непогода, а то је позиција сталне буџетске резерве, желим да кажем да се стална буџетска резерва опредељује највише за 0,5% укупниг прихода и примања нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган власти на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини локалне власти уз завршни рачун буџета.

С обзиром да смо почетком 2012. године имали проглашену ванредну ситуацију и елементарну непогоду из средстава сталне буџетске резерве утрошено је 4.950.155 динара. То што нисмо планирали сталну буџетску резерву не значи да у случају ванредне ситуације или проглашења елементарне непогоде, а на основу одлуке Штаба за ванредне ситуације Града Смедерева нећемо моћи обезбедити средства за те намене. Закон о буџетском систему дозвољава у таквим ситуацијама промену апропријација и стварање планског простора за трошење средстава за намену санирања последица или спречавања настанка штете.

Свакако да је за коалицију на власти пољопивреда битан сегмент развоја града и новом одлуком о буџету за 2013. годину свакако ћемо предложити Скупштини да определи већа средства за развој пољопривреде.

Други амандман поднео је доктор Горан Куљанин са предлогом да се 4,5 милиона средстава од 16 милиона који су предвиђени за услуге по уговору пренесе на позицију Машине и опрема са наменом да се од тих средстава поправи котларница у Болници. Овај амандман такође не можемо да прихватимо обзиром на уговорну обавезу из 2011. године коју је град Смедерево потписао за Здравстевеним центром "Свети Лука" о финансирању зарада 12 лекара који раде у сеоским амбулантама.

Желим да дам сугестију доктору Куљанину. С обзиром да је Здравствени центар исплатио плате лекарима из сопствених средстава у износу од 50%, добијањем средстава из Буџета измириће преосталих 50% и вратити своја исплаћена средстава, тако да ће моћи да исфинансира поправку котларнице.

Имајући у виду све наведено, предлажем Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2012. годину како вам је достављено у материјалу.