Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Узоркована вода са Шалиначког језера и купалишта Југово

На основу Уговора за испитивање квалитета воде на купалиштима у Смедереву у 2012. години, закљученим са Заводом за јавно здравље Пожаревац, спроводи  се контрола воде на  Шалиначком језеру и Дунаву, на купалишту ''Југово''. Узорковање је извршено 16.07.2012. године.

На основу резултата физичко-хемијске и микробиолошке анализе вода, а у односу на вредности за максимално дозвољене концентрације (МДК) утврђено је да су у води Шалиначког језера сви испитивани физичко-хемијски параметри у оквиру  МДК. На основу Уредбе о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије  (''Сл. лист СФРЈ'', бр.2/74 и 2/76) МДК за воде II класе које се користе ѕа купање и у рекреативне сврхе 20.000/l, микробиолошком анализом у води ''Шалиначког језера'' нису нађене бактерије тако да се вода Шалиначког језера може користити за купање и рекреацију уз обавезно туширање после купања.

У води Дунава са купалишта ''Југово'' вредности испитиваних  изичко-хемијских параметара су у оквиру МДК. На основу уредбе о класификацији вода међурепубличких водотока, међу државних вода и вода обалног мора Југославије  (''Сл. лист СФРЈ'', бр.2/74 и 2/76) МДК за воде II класе које се користе ѕа купање и у рекреативне сврхе 20.000/l, микробиолошком анализом у води Дунава са купалишта ''Југово'' укупан број колиформних бактерија у једном литру воде је 96.000 тако да се вода Дунава са купалишта ''Југово'' не препоручује за купање и рекреацију због микробиолошке неисправности.