Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Завршена 89. седница Градског већа

У суботу је настављена 89. седница Градског већа града Смедерева.

 

Већници су прихватили Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину, утврдили предлог и упутили Скупштини града Смедерева на усвајање.

 

Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета града Смедерева за 2013. годину, утврђени су у износу од 2.956.000.000,00 динара, односно првобитно планирани буџет за 2013. годину умањен је за 4.000.000,00 динара.

 

Већници су се сагласили са Изменама и допунама Програма пословања за 2013.годину ЈКП Паркинг сервис Смедерево. Разлог за измене је одвајање Службе хигијене и припајање ЈКП Чистоћа, односно прелазак 45 запослених у ЈКП Чистоћа, уз смањењње средстава из буџета града Смедерева за текуће и капиталне субвенције. Закључак је да се формира Комисија од стручних лица која би утврдила процену вредности стања возила и средстава - нових возила и преузетих од Комуналца и у каквом стању су тренутно.

 

Веће се сагласило и са Изменама и допунама Програма пословања за 2013.годину ЈКП Чистоћа Смедерево, из разлога преузимања послова чишћења и прања улица и тротоара и послова одржавања улица и тротоара у зимским условима од ЈКП Паркинг сервис, као и 45 радника и механизације која се користи за ове послове.

 

Дата је сагласност и на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево за 2013. годину, а због потребе адаптације пословног простора у Улици Вука Караџића 15, адаптације пословног простора у Улици Слободе 10 и наставка адаптације стамбеног простора у Л 22 на Папазовцу. За наведене радове нису потребна средства, јер је извршена прерасподела средстава у расходној структури.

 

Сагласност је постигнута и у вези са Изменама и допунама Програма пословања ЈКП Зеленило и гробља Смедерево за 2013. годину, а разлози су повећање обима послова на одржавању зоохигијене, набавка погребног возила, као и мање измене које су извршене на позицијама планираних трошкова, где је извршено усклађивање са реализацијом и њеном проценом до краја године.

 

Градско веће је прихватило Нацрт, утврдило Предлог и предложило Скупштини града да донесе Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе Вожд Карађорђе у Водњу.

 

Потом се прешло на разматрање тачака дневног реда из надлежности Градског већа.

 

Донета је Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање за град Смедерево и усвојена Процена угрожености Града Смедерева од елементарних непогода и других несрећа у 2013. години, на које је претходно Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева дао позитивно мишљење.

 

Градско веће је донело Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП Телевизија Смедерево, који предвиђа смањење броја запослених са 49 на 34 радника. Предузеће треба да достави допис о формирању Тима за реструктурирање, који би требало да чине представници Предузећа, Синдиката, оснивача и Националне службе за запошљавање.

 

Донет је Закључак о формирању пројектног тима за реализацију активности дефинисаних пројектом „Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији Града Смедерева и Општине Ковина".

 

Такође је донет Закључак о измени Закључка Градског већа града Смедерева, број 400-919/2013-07 од 08.08.2013. године, а у вези са средствима оствареним применом института опортунитета.

 

Прихваћена је Информација ЈКП Паркинг сервис Смедерево по Закључку Градског већа града Смедерева, број 037-330-1-1/2013-07 од 01.08.2013. године.

 

Одбијен је Приговор НИ ДОО „Наш глас" на Предлог одлуке о избору пружаоца услуга из области информисања који се финансирају из буџета града Смедерева.

 

Градско веће је донело коначну одлуку, односно Решење о давању сагласности на Одлуку о избору пружаоца услуга из области јавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева за 2013. годину.