Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Завршена археолошка истраживања на сакралном комплексу у Тврђави

У Смедеревској тврђави завршена су допунска археолошка истраживања и радови на конзервацији и презентацији сакралног комплекса.

Средства за извођење радова обезбедили су Министарство културе и информисања, и то у износу од пет милиона динара и Град Смедерево у износу од два милиона и двестотинедвадесет хиљада динара.

Допунска археолошка истраживања обављена су у северној зони комплекса након изведених земљаних радова.

Овим радовима откривени су остаци објекта  триконхалне основе, који је призидан уз северни зид припрате цркве.

Унутар новооткривеног триконхалног објекта и око њега, на истраживаном простору откривена је укупно 21 гробна целина.

Најзначајнији налаз представља пар златних шупљоливених наушница које су пронађене унутар триконхалног објекта.

Широким ископом око комплекса је формирана шкарпа, којом је извршено повезивање коте терена унутрашњег простора Tврђаве и спуштеног терена око самог комлекса (разлика је 1,50м).

Грађевинским радовима изведена је реконструкција зидова припрате, наоса и прве фазе олтара средњевековне цркве  у висини од 1,00 м до скоро 2,00 м висине у односу на коту сачуваних делова зидова.

Бочне "певнице" цркве представљене су у нешто мањој висини у односу на зидове брода.

У оквиру радова на презентацији остатака старије турске доградње, извршена је конзервација постојећих зидова у сачуваним висинама, са презентацијом подног поплочања од аутентичне опеке.

Остаци млађе џамије представљени су у деловима који су се сачували изнад некадашњег нивоа пода.

Остаци триконхалног објекта са јужне стране, презентовани су у равни пода старије турске доградње, а остаци новооткривеног триконхалног објекта са северне стране припрате цркве, презентовани су на коти терена.

Унутрашњи простор средњевековне цркве, односно под цркве, од камених је плоча, док је под старије турске доградње поплочан опеком.

Ових дана је у сарадњи са ХЕ Ђердап извршено уклањање надземног шахта дренажног бунара, који се налази непосредно уз комплекс. Вредност изведених радова на бунару је 500 000,00 динара.