Спремни инфраструктурни пројекти за фондове ЕУ


Закључивањем Протокола о пословно-техничкој сарадњи са Истраживачко-развојним институтом ''Кирило Савић'' Смедерево је створило предуслове за аплицирање за добијање новчаних средстава из европских  претпристуипних фондова.
Наиме, Министарство енергетике развоја и заштите животне средине усагласило је са Европском комисијом услове за приступ и коришћење фонда донаторских (неповратних) средстава за финансирање хуманитарних пројеката, пројеката који подижу ниво квалитета животних и радних услова уз значајно смањење негативних утицаја на животну средину. То су пројекти за водоснабдевање, сакупљање и третман комуналних и индустријских отпадних вода, управљање и третман чврстог комуналног отпада, повећање енергетске ефикасности објеката, јавног осветљења.
ЈКП ''Водовод'' и Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево су припремили и доставили пројекте за конкурисање за неповратна средства европских фондова, а који доприносе подизању квалитета животних услова уз смањење негативних утицаја на животну средину.
Пројекти са којима ће Смедерево аплицирати за средства су: изградња нових канализационих мрежа у улицама - Град Смедерево, изградња нових канализационих мрежа у моравским селима, изградња нових канализационих мрежа у шумадиским селима, изградња ППОВ Смедерево, инфраструктурно опремање Дунавске марине, изградња хидрограђевинских радова Дунавске марине, изградња Дунавске марине, модернизација јавног осветљења ради уштеде електричне енергије у граду Смедереву, изградња нове водоводне мреже у улицама - Град Смедерево, реконструкција водоводне мреже у постојећим улицама, објекти водовода, изградња магистралних цевовода, изградња водоводне мреже у моравским селима, изградња водоводне мреже у шумадијским селима.