Одржане 77. и 78. седница Градског већа

Градско веће града Смедерева одржало је две седнице на којима су, поред осталог, разматрани материјали који ће се наћи на предложеном дневном реду наредне седнице Скупштине града Смедерева.

 

Скупштини града је предложена на усвајање Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2012. годину.

 

Предлог Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите на територији града Смедерева, утврђен је на седници Градског већа и упућен  Скупштини града на усвајање.

 

Извештај о показатељима ефикасности пословања ЈКП водовод Смедерево за период прва три месеца 2013.године са тромесечним извештајем о реализацији годишњег Програма пословања је прихваћен, као и Информација о примедбама на рад ЈКП Пијаце Смедерево, по жалби на рад управе Зелене пијаце, упућене Градском већу. Закључено је да се Удружењу Ђурђевак понуде три локала на коришћење под истим условима као и осталим закупцима.

 

Затим се приступило одлучивању по жалбама грађана изјављеним на решења надлежних одељења Градске управе Смедерево, као и по жалби Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д.

 

У првом делу 78. седнице Градског већа разматрана су питања из надлежности Скупштине града.

 

Одборницима се предлаже на усвајање Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево и огласи о јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора и то: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈКП Пијаце Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, ЈП Градска стамбена агенција Смедерево, ЈП Телевизија Смедерево и ЈП Спортски центар Смедерево.

 

Усвојен је Извештај о раду и пословању за 2012. годину ЈП Градска стамбена агенција и добијена сагласност на измену и допуну Програма пословања ЈП Градска стамбена агенција Смедерево за 2013.годину и предложени Скупштини града на усвајање.

 

Утврђен је Предлог Одлуке о пијацама у складу са одредбама члана 46. став 1, тачка 1, а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 45. став 1. тачка 1. Статута града Смедерева и предложен Скупштини града Смедерева на усвајање.

 

Из надлежности Градског већа, расправљало се о предлогу закључка о давању сагласности за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта предузећу „Еко минерал" д.о.о. и Информацији у вези са Закључком Градског већа број 037-130-1/2013-07 од 09. 05. 2013. године. Закључено је да се формира Радна група поводом решавања проблема водоснабдевања Кулича и Шалинца, која ће размотрити ситуацију и предложити адекватна решења.

 

Градско веће је донело и закључак поводом спровођења процедуре набавке металне конструкције - хале укупне површине 720 метара квадратних од ДПК Годомин у стечају, како би остала у власништву Града, а за потребе мини ватрогасне јединице у Коларима.