Одржане две седнице Градског већа

На 94. седници Градског већа града Смедерева прихваћени су предлози за давање сагласности на финансијске планове установа чији је оснивач град Смедерево за 2013. годину, усаглашени са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину и предложени Скупштини на усвајање, и то: Народне библиотеке Смедерево, Историјског архива у Смедереву, Музеја у Смедереву, Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце" Смедерево, Радничког универзитета Смедерево и Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу Смедерево, уз предложене закључке.

 

Потом су разматране тачке дневног реда из надлежности Градског већа, међу којима и Предлог за давање сагласности на програм решавања вишка запослених у Јавном предузећу телевизија Смедерево. Закључак се односи на отпремнине 18 радника, од укупно 49 запослених.

 

Прихваћени су предлози за давање сагласности на одлуке директора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, у вези са покретањем поступака јавних набавки: „Пумпа за I висинску зону" и „Пројекат одрживог коришћења подземних вода у селима са аутономним водоводним системом".

 

Већници су прихватили предложено Решење о давању сагласности на Правилник о начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева и за спровођење Јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса цркава и верских заједница на територији града Смедерева у 2013.години.

 

Извештај о пословању и раду Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево за период 01.01.-30.06.2013. године добио је сагласност Градског већа. Такође је прихваћена Информација о бруто и нето зарадама радница хигијеничарки и трошковима материјала за чишћење по установама чији је оснивач град Смедерево за месец децембар 2012. године и фактурама за месец јануар 2013. године који је ЈП Градска стамбена агенција испоставила установама, уз предложени Закључак.

 

Затим су прихваћене информације о свим приходима које остварују средње школе на територији града Смедерева, о привременом закупу простора на Царини поводом вашара у периоду од 03.-04. јула 2013. године и о реализацији тачке 3. Закључка Градског већа града Смедерева број 320-172-1/2012-07 од 10.01.2013. године у вези са Иницијативом за израду Генералног пројекта наводњавања пољопривредног земљишта на територији града Смедерева, уз предложене закључке.

 

Прихваћени су и предлози закључака о покретању иницијативе за допуну Програма гасификације широке потрошње на територији града Смедерева и за израду Анализе оправданости улагања у производне капацитете на земљишту чији је власник град Смедерево, на подручју Индустријске зоне.

 

На 95. седници Градског већа града Смедерева предложено је Скупштини града Смедерева да утврди Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вучак. Закључак Градског већа односи се и на Одлуку о расписивању референдума и образовању Комисије за његово спровођење.

 

Скупштини града Смедерева је предложено да донесе Решење о измени Решења о именовању школских одбора Гимназије у Смедереву и Основне школе Иво Андрић у Радинцу.

 

Градско веће је позитивно оценило Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун 2013. године и сагласило се са предложеним мерама, закључцима и задужењима.

 

Чланови Градског већа су дали сагласност на Измену и допуну Финансијског плана сеоских месних заједница града Смедерева за 2013. годину, чији је предлог урађен на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину.

 

Центру за социјални рад одобрена су средства у укупном износу од 2.017.000,00 динара на име једнократне помоћи за куповину школског прибора за 2013/2014. годину за ученике основних и средњих школа, из потпуних породица и породица самохраних родитеља, који су корисници новчане социјалне помоћи, а на основу достављених спискова од стране Центра за социјални рад Смедерево. Средства се односе на 242 ученика од I до IV разреда основне школе, 199 ученика од V до VIII разреда и 99 ученика који похађају средњу школу.

 

Јавном предузећу Телевизија Смедерево одобрена су новчана средства у бруто износу од 2.995.479,79 динара (са порезима и доприносима) за исплату неисплаћених зарада и накнада зарада запосленима који представљају вишак запослених у овом предузећу, а које су остварили до дана престанка радног односа, тј. за јун, јул, август и септембар, закључно са 27. септембром 2013. године.

 

Градско веће је прихватило Извештај о штетама на усевима и засадима проузрокованим градом на дан 17.09.2013. године на подручју града Смедерева. Комисија за процену штета од елементарних непогода на пољопривредним културама на подручју града Смедерева обишла је подручје захваћено градом и проценила висину укупне штете од поменутог града у износу од 27.191.200,00 динара.

 

Прихваћен је и предлог за давање сагласности на иницијативу за измене на подручју Слободне зоне Смедерево, у смислу припреме Захтева Влади Републике Србије за давање сагласности на исте, од стране Скупштине Слободне зоне Смедерево д.о.о, као и предлог да овлашћени представник Града Смедерева у Скупштини Слободне зоне Смедерево д.о.о. подржи поменуту измену.