Одржана 97. седница Градског већа

После разматрања записника са 94, 95. и 96. (телефонске) седнице Градског већа града Смедерева, већници су у четвртак дали сагласност на Одлуку УО ЈКП Чистоћа Смедерево о кредитном задужењу ради набавке ремонтоване ауточистилице, а сагласност је постигнута и у вези са одобравањем новчаних средстава на име трошкова прикључка на електродистрибутивну мрежу и набавци 23 бројила за мотажне куће у Малој Крсни.

 

Из надлежности Скупштине града, одборницима ће бити предложена на усвајање Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, које је правни следбеник Установе Спортски центар Смедерево.

 

Такође су прихваћени нацрти одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице и Месне заједнице Биновац, који предвиђају одлуке о увођењу самодоприноса, о расписивању референдума о увођењу самодоприноса и о образовању комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса, и биће предложени одборницима Скупштине града да донесу одговарајуће одлуке.

 

Решења о измени Решења о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова Савета, као и о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић" у Вранову, биће достављени одборницима на усвајање.

 

Већници су се сагласили са изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево за 2013. годину. Наложено је да ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште у року од 30 дана уради пројекат Новог централног гробља у Смедереву. Закључено је да се за следећи четвртак припреми информација у вези са прикључењем воде и постављањем ограде за гробље.

 

Градско веће се сагласило са финансијским плановима установа чији је оснивач град Смедерево за 2013. годину, усаглашене са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину и предложило Скупштини града на усвајање, и то: Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост" Смедерево, Центра за културу Смедерево и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

 

На истој седници прихваћена је Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2013. године.

 

Градско веће се сагласило са Изменама Програма одржавања Градског сметлишта за одлагање комуналног отпада у Годоминском пољу за 2013. годину, који је усвојио УО ЈП Чистоћа Смедерево, на седници одржаној 25.09.2013. године.

 

Усвојен је и Предлог плана линије градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева, као важан документ који регулише ову област.

 

Градско веће је прихватило Информацију о броју пријављених корисника за прикључивање на водоводну и канализациону мрежу месних заједница Шалинац и Кулич.

 

Већници су затим одлучивали по жалбама изјављеним против решења и закључака Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за инспекцијске послове и одлучивање по жалбама изјављеним на решења Одељења за јавне службе.