Обједињена процедура - Грађевинска дозвола

Обједињена процедура - Грађевинска дозвола

1. 351-76/2015-05 од 02.04.2015. кат. парц. бр. 12854/5 К. О. Смедерево, доградња породичног стамбеног објекта.

2. 351-80/2015-05 од 06.04.2015. кат. парц. бр. 8225 К. О. Смедерево, изградња пословног објекта.

3. 351-83/2015-05 од 14.04.2015. кат. парц. бр. 167/1 К. О. Ландол, изградња викенд-објекта.

4. 351-85/2015-05 од 15.04.2015. кат. парц. бр. 233/93 К. О. Смедерево, изградња складишта.

5. 351-90/2015-05 од 20.04.2015. кат. парц. бр. 2514 К. О. Смедерево, изградња стамбеног објекта са више од три стана.

6. 351-94/2015-05 од 21.04.2015. кат. парц. бр. 233/70 К. О. Смедерево, изградња хале.

7. 351-98/2015-05 од 24.04.2015. кат. парц. бр. 846/6 К. О. Вучак, изградња породичног стамбеног објекта.

8. 351-92/2015-05 од 23.04.2015. изградња ДГМ "Осипаоница - Лугавчина - Сараорци".

9. 351-93/2015-05 од 23.04.2015. изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 2615 К. О. Смедерево.

10. 351-108/2015-05 од 04.05.2015. изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 12590/3 К. О. Смедерево. 

11. 351-114/2015-05 од 07.05.2015. изградња пословне зграде за трговину на велико и мало - супермаркета на кат. парц. бр. 641/1 К. О. Смедерево. 

12. 351-119/2015-05 од 11.05.2015. изградња стамбене зграде са једним станом на кат. парц. бр. 913 К. О. Раља.  

13. 351-120/2015-05 од 11.05.2015. изградња стамбене зграде са једним станом на кат. парц. бр. 972/1 К. О. Раља.  

14. 351-121/2015-05 од 11.05.2015. изградња стамбене зграде са једним станом на кат. парц. бр. 867 К. О. Колари.  

15. 351-118/2015-05 од 15.05.2015. изградња пословно-стамбеног објекта, кат. парц. бр. 3485 К. О. Михајловац.   

16. 351-134/2015-05 од 27.05.2015. надзиђивање вишепородичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 8329/1 К. О. Смедерево. 

17. 351-144/2015-05 од 05.06.2015. изградња стамбене зграде са једним станом на кат. парц. бр. 10911 К. О. Смедерево.     

18. 351-154/2015-05 од 08.06.2015. изградња царинског терминала, кат. парц. бр. 233/60 К. О. Смедерево.  

19. 351-152/2015-05 од 09.06.2015. Надзиђивање вишепородичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 1013 К. О. Смедерево.

20. 351-148/2015-05 од 09.06.2015. изградња викенд-објекта, кат. парц. бр. 10480 К. О. Смедерево.              

21. 351-144/2015-05 од 05.06.2015. Породична стамбена зграда са једним станом, кат. парц. бр. 10911 К. О. Смедерево.  

22. 351-165/2015-05 од 15.06.2015. изградња породичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 10090/1 К. О. Смедерево.         

23. 351-164/2015-05 од 16.06.2015. Доградња - надзиђивање спратне и поткровне етаже, кат. парц. бр. 2625 К. О. Смедерево.          

24. 351-173/2015-05 од 19.06.2015. Изградња породичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 1126/2 К. О. Раља.   

25. 351-183/2015-05 од 24.06.2015. Изградња породичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 575 К. О. Суводол.    

26. 351-191/2015-05 од 02.07.2015. Породична стамбена зграда са једним станом, кат. парц. бр. 3313 К. О. Михајловац. 

27. 351-192/2015-05 од 03.07.2015. Породична стамбена зграда са једним станом, кат. парц. бр. 5436 К. О. Смедерево.

28. 351-194/2015-05 од 07.07.2015. Доградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 638 К. О. Липе II. 

29. 351-198/2015-05 од 10.07.2015. Изградња наткривеног складишта, кат. парц. бр. 1047 К. О. Мала Крсна.   

--

30. 351-229/2015-05 од 31.07.2015. Изградња грађевине за чишћење воде, кат. парц. бр. 343 К. О. Липе I.

31. 351-230/2015-05 од 31.07.2015. Изградња производног објекта - хале - фаза А1 и Ц1, кат. парц. бр. 233/69 К. О. Смедерево.

32. 351-193/2015-05 од 30.07.2015. Измена грађевинске дозволе бр. 351-80/2015-05 за изградњу стамбеног објекта са више од 3 стана услед промене у току грађења, кат. парц. бр. 2412 К. О. Смедерево.   

33. 351-238/2015-05 од 11.08.2015. Изградња породичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 703/1 К. О. Петријево.

34. 351-243/2015-05 од 13.08.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 1368 К. О. Радинац. 

35. 351-242/2015-05 од 13.08.2015. Допуна грађевинске дозволе бр. 351-78/2014-05 за реконструкцију и доградњу  стамбено-пословног објекта описом уређења терена и изградње потпорног зида, кат. парц. бр. 2285 К. О. Смедерево.    

36. 351-254/2015-05 од 20.08.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 694 К. О. Петријево.  

37. 351-272/2015-05 од 02.09.2015. Грађевинска дозвола за изградњу стамбеног објекта,  кат. парц. бр. 5528  К. О. Смедерево-Расадничка

38. 351-276/2015-05 од 04.09.2015. Грађевинска дозвола за изградњу стамбеног објекта, кат. парц. бр. 2915 К. О. Смедерево

39. 351-277/2015-05 од 04.09.2015. Грађевинска дозвола за изградњу стамбено-пословно објекта, кат. парц. бр. 2915 К. О. Смедерево

40. 351-262/2015-05 од 25.08.2015.  Доградња породичног стамбеног објекта,  кат. парц. бр. 4871  К. О. Смедерево

41. 351-280/2015-05 од 07.09.2015.  Изградња стамбене зграде са једним станом,  кат. парц. бр. 9685  К. О. Смедерево

42. 351-294/2015-05 од 15.09.2015.  Изградња породичног стамбеног објекта,  кат. парц. бр. 12158/1  К. О. Смедерево

43. 351-292/2015-05 од 15.09.2015. изградња ДГМ "Водањ и Петријево".

44. 351-293/2015-05 од 15.09.2015. изградња ДГМ "Шалинац и Кулич".

45. 351-303/2015-05 од 18.09.2015. изградња и реконструкција локалних телекомуникационих вода, подручје кабла 18 - "Гарави сокак" Смедерево   

46. 351-321/2015-05 од 30.09.2015. изградња породичног стамбеног објекта, кат. парц. бр. 5978 К. О. Смедерево

47. 351-338/2015-05 од 07.10.2015. Изградња економског објекта (складиштење и сортирање пољопривредних производа), кат. парц. бр. 1503/3 К. О. Удовице.

48. 351-328/2015-05 од 08.10.2015., Измена грађевинске дозволе бр. 351-276/2015-05 за изградњу стамбеног објекта са више од три стана - објекат 2, услед промене инвеститора, кат. парц. бр. 2915 К. О. Смедерево.

49. 351-332/2015-05 од 08.10.2015., Измена грађевинске дозволе бр. 351-277/2015-05 за изградњу стамбеног објекта са више од три стана и два локала - објекат 1, услед промене инвеститора, кат. парц. бр. 2915 К. О. Смедерево.

50. 351-341/2015-05 од 13.10.2015. Изградња викенд-објекта, кат. парц. бр. 5/21 К. О. Ландол.

51. 351-363/2015-05 од 27.10.2015. Изградња пословно-стамбеног објекта, кат. парц. бр. 329/3 К. О. Радинац.

52. 351-371/2015-05 од 30.10.2015. Изградња викенд-објекта - брвнаре, кат. парц. бр. 3892 К. О. Смедерево.

53. 351-377/2015-05 од 03.11.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 162/2 К. О. Ландол.

54. 351-395/2015-05 од 23.11.2015. Изградња пословног објекта, кат. парц. бр. 7061 К. О. Смедерево.

55. 351-411/2015-05 од 01.12.2015. Изградња ДГМ "Колари и Ландол.

56. 351-425/2015-05 од 04.12.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 1092/1 К. О. Суводол.

57. 351-445/2015-05 од 28.12.2015. Изградња стамбне зграде са једним стнаом, кат. парц. бр. 7149 К. О. Смедерево.

58. 351-452/2015-05 од 30.12.2015. Доградња, реконструкција и адаптација производне хале, кат. парц. бр. 233/70 К. О. Смедерево.

59. 351-448/2015-05 од 31.12.2015. Изградња хидрограђевинског објекта за наводњавање удовичког платоа.

60. 351-451/2015-05 од 29.12.2015. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 1587 К. О. Лугавчина.

61. 351-461/2015-05 од 06.01.2016. Изградња складишта, кат. парц. бр. 464/17 К. О. Смедерево.

62. 351-457/2015-05 од 04.01.2016. Изградња хладњаче, кат. парц. бр. 859/1 и 860 К. О. Удовице.

63. 351-465/2015-05 од 08.01.2016. Изградња локалних телекомуникационих водова у делу Централне градске зоне (строги центар града).
64. 351-466/2015-05 од 08.01.2016. Доградња стамбено-пословног објекта, кат. парц. бр. 1105/2 К. О. Врбовац.

65. 351-473/2015-05 од 11.01.2016. Изградња стамбене зграде са једним станом, кат. парц. бр. 1859 К. О. Удовице.