ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

              На основу чланова 17., 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење) и чланова 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017),

 

Градско веће града Смедерева, на 44. седници одржаној 11. априла 2017. године, донело је

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину

  

  

I ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА

  

            Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Град Смедерево обезбеђује из свог буџета средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у укупном износу од  1.000.000,00 динара.

            Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који ће бити суфинансирани средствима из буџета града Смедерева за 2017. годину износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се одобрава по наведеном пројекту износи 1.000.000,00 динара.

            Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

           

II ПРАВО УЧЕШЋА

  

              Право учешћа на Конкурсу имају:

            а) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води код Агенције за привредне регистре,

            б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај, бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија.

            Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на овом Конкурсу.

            Ако је учесник Конкурса издавач више медија, на Конкурсу може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

            Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

            Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

            Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 

  

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА

  

            Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у

    области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским  

    стандардима.

            На основу критеријума из става 1. тачка 1) ове главе, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

·     остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

·     остваривање намене конкурса;

·     усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

·     идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

·     заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког  

      приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

·     усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и

     потребама циљних група;

·     степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

·     мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

·     разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

·     степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта

     настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

·     степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

·     неопходних ресурса за реализацију пројекта;

·     стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  

     предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

·     прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

·     економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

            На основу критеријума из става 1. тачка 2) ове главе посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да  се сличан случај неће поновити.

 

 

 

            Ближи критеријуми за оцењивање пројекта:

            1. значај пројекта са становишта интереса за јавност, односно информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдан  интерес да зна;

            2. покривеност подручја емитовања;

            3. тираж код штампаних медија;

            4. територија реализације пројекта и

            5. традиција у пословању и техничка и кадровска опремљеност.

 

  

IV ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

  

            Конкурс се објављује на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs, као и најмање у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју града Смедерева.

            Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у дневним, односно у недељним новинама Наше новине, које се дистрибуирају на подручју града Смедерева и на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs и видљив је све време трајања конкурса.

 

V ПРИЈАВА

  

            Пријава на Конкурс подноси се на пријавном Обрасцу 1 (попуњен предлог пројекта и попуњен буџет пројекта.), који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и може се преузети на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

            Подносилац пројекта дужан је да уз наведени Образац 1, поднесе и следећу

  документацију:

            -доказ о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

- доказ о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре;

- потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у   принудној наплати (да нема блокиран  рачун);

- решење о пореском идентификационом броју - фотокопију ПИБ-а;

- дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске  медије и

              За електронске медије доставити још и:

- доказ о територијалној покривености емитовања и

- програмску шему.

            За штампане медије доставити доказ о дистрибуираном тиражу.

            За правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију са доказом о регистрацији овог медија (или више њих) из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре.

 

            Попуњену и оверену Пријаву на Конкурс на прописаном Обрасцу 1 (предлог пројекта и буџет пројекта) са документацијом подноси одговорно лице учесника преко писарнице Градске управе града Смедерева, Улица омладинска број 1, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину" и са назнаком „Не отварати".

           

VI ПРОВЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  

            Учесник Конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавестиће се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

            Пројекат учесника Конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

            Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на Конкурсу, осим Обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 2. ове главе и његов пројекат се не разматра.

            Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

 

  

VII ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

  

            Оцену пројеката поднетих на Конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем доноси Комисијa, коју ће решењем именoвати Градско веће града Смедерева.

            За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и предложено лице не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

            Већина чланова Комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји.      

            Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, и која уз предлог за чланове Комисије подносе и доказ о регистрацији.

 

VIII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

  

            Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове  Комисије. Уз предлог за члана Комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

            Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду Комисије, да  писаним путем  предложе  Градском већу града Смедерева своје чланство у Комисији.  

            Уз предлог за чланове Комисије доставити и кратке биографије.

            Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса.

            Одлука о именовању Kомисије објављује се на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

 

IХ ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

            Одлуку о расподели средстава са образложењем донеће Градско веће града Смедерева, у форми решења, а на основу образложеног предлога Комисије o расподели средстава.

            Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

            Скенирано Решење о расподели средстава биће достављено сваком учеснику Конкурса у електронској форми и биће објављено на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

  

  

X НАПОМЕНЕ

  

            На сва права и обавезе која нису наведена у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

 

Број 037-187/2017-07

У Смедереву, 11. априла 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић

 

 Документа за преузимање:

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - Word формат
ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - Pdf формат
БУЏЕТ ПРОЈЕКТА
ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину