ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

 

 

 

 

 

 На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС", бр.36/09 и 32/13), чл.30 и 126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС" 102/15), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр: 3001-101-1/2017 од 05.05.2017. године закљученог између Националне службе за запошљавање Филијалa Смедерево и Града Смедерева, као и Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2017. годину,

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО

  

Расписују

  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

  

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са седиштем на територији ЛС Града Смедерева, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево-Одељење Смедерево (у даљем тексту: Филијала Смедерево).

 

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:

·         млади до 30 година старости

·         старији од 50 година

·         вишкови запослених

·         Роми

·         особе са инвалидитетом

·         радно способни корисници новчане социјалне помоћи

·         млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца

·         млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања

·         жртве трговине људима и

·         жртве породичног насиља.

 

Пре укључивања у програм, филијала Смедерево врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

 

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, ЈЛС Смедерево је разврстана у прву и другу групу развијености и износи:

 

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима су de minimis државна помоћ.

  

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити:

 

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:

·         припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);

·         регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева на територији ЛС Града Смедерева;

·         у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

·         последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

·         измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби,  осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

·         налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;

·         не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 

Филијала Смедерево задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, у седишту филијале Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у седишту филијале Смедерево.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

  

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

  

Датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

 

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Смедерево по овлашћењу директора Националне службе, након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање.

 

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

 

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току једне календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

 

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција објављује се на огласној табли у седишту филијале Смедерево.

 

Филијала Смедерево у сарадњи са Градом Смедерево, приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Критеријуми

Број бодова

1. Делатност послодавца у којој се запошљавају лица

Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале услуге

5

Остало

0

2. Дужина обављања делатности

Од три године и више

10

Од једне до три године

8

До једне године

5

3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места

Проценат запослених лица*

Више од 51% запослених лица

15

Запослено до 50% лица

10

Није било запослених

0

Послодавац који није раније користио средства Националне службе**

 

20

4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца

Пораст броја запослених

15

5. Микро, мала и средња правна лица

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

65

 

*Елемент „Проценат запослених лица" односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2016. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведене податке ће проверавати филијала Смедерево.

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе" односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 2012-2017. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати филијала Смедерево.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

  

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Смедерево по овлашћењу директора Националне службе, градоначелник Града Смедерева и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 

Документација за закључивање уговора:

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:

 

  1. За предузетника:

 

2.  За правно лице:

·         за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;

·         за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

  

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

  

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености ЛС у Републици Србији могу се добити у седишту филијале Смедерево или на телефон 026/633-035.

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2017. године.