ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Република Србија

Град Смедерево

Комисија за израду

Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења

пољопривредног земљишта

Број :320-47/2017-03

Датум :29.06.2017.године

  

  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06, 65/08 - др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник Републике Србије", број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) града Смедерева, расписује јавни позив којим обавештава:

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

 

Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Смедерва, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, Улица омладинска, бр.1, трећи спрат, канцеларија број 58  или са сајта www. smederevo.org.rs.

 

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

 

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину" за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2018. годину, на адресу: Градске управе града Смедерева,  улица Омладинска, бр. 1 Смедерево. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

                Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душан Михајлпвић, телефон: 026/672-724 лок.1687 и 064/844-93-69, email:poljoprivreda@smederevo.org.rs или лично у просторијама Градске управе Смедерево,  Улица oмладинска, бр.1, трећи спрат, канцеларија број 58.

 

            Овај јавни позив објавити у листу „Наше новине", на интернет страници града Смедерева и огласним таблама месних канцеларија.