ЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРИНА СМЕДЕРЕВО" У СМЕДЕРЕВУ

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне  послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), излаже на

 

 

Ј А В Н И   У В И Д

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРИНА СМЕДЕРЕВО" У СМЕДЕРЕВУ

 

 

            Јавни увид обавиће се у периоду од 16.11.2017. године до 15.12.2017. године, у згради Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у холу испред скупштинске сале, радним данима од 11 до 14 часова. Нацрт овог планског документа биће изложен и на интернет страници града Смедерева.

            У току јавног увида, заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу доставе своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику, преко писарнице (на шалтеру или препорученом пошиљком), најкасније до 15.12.2017. године.

            Јавна седница Комисије за планове града Смедерева одржаће се 18.12.2017. године, у 9 часова, у згради Градске управе Смедерева. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица, која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове града Смедерева.