РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                        Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

                        Рани јавни увид Измена и допуна Просторног плана града Смедерева организује се у трајању од петнаест дана, почев од 14. децембра 2017. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 11 до 13 часова.

                        Сва заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу, у току раног јавног увида, доставе примедбе и сугестије, као и друге информације које могу да буду од значаја за рани јавни увид, у писаном облику, преко писарнице Градске управе.