ODLUKA O OSTVARIVANjU FINANSIJSKE POMOĆI TRUDNICAMA I PORODILjAMA GRADA SMEDEREVA - 2017

            Na osnovu člana  25. Odluke o radnim telima Skupštine grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2008), a u vezi sa Zaključkom Skupštine grada Smedereva, broj 020-55-1/2009-11 od 9. juna 2009. godine,

 

            Komisija za propise, na 9. sednici održanoj 23. novembra 2017. godine, utvrdila je

 

 

 

PREČIŠĆEN TEKST

ODLUKE O OSTVARIVANjU FINANSIJSKE POMOĆI TRUDNICAMA

 I PORODILjAMA GRADA SMEDEREVA

(„Službeni list grada Smedereva", broj 4/2014 i 9/2016)

 

  

Član 1.

 

             Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na ostvarivanje finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva, kao poseban vid podsticaja rađanja dece.

 

  

Član 2.

  

              Pravo na finansijsku pomoć ostvaruje trudnica ukoliko ona ili njen bračni ili vanbračni drug imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva, da je na dan podnošenja zahteva kod trudnice od strane nadležne zdravstvene ustanove utvrđen najmanje treći mesec graviditeta  i da ukupan mesečni prihod po članu porodičnog domaćinstva ne prelazi cenzus predviđen ovom Odlukom.

  

  

Član  3.

 

             Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć trudnicama, mesečni prihod po članu porodičnog domaćinstva, umanjen za poreze i doprinose, ne može da iznosi više od 10.000,00 dinara.                                                                       

  

Član 4.

  

         Zahtev za ostvarivanje finansijske pomoći trudnicama podnosi se Odeljenju za javne službe Gradske uprave grada Smedereva, najkasnije do dana rođenja deteta.

 

         Finansijska pomoć trudnicama ostvaruje se na osnovu dokumentacije koju dostavlja podnosilac  Zahteva i na osnovu dokumentacije pribavljene po službenoj dužnosti.

 

1. Dokumentacija koju dostavlja podnosilac  Zahteva:

 

- Izveštaj lekara specijaliste o utvrđenom stepenu graviditeta (najmanje treći mesec);

- Za podnosioca Zahteva i sve punoletne članove porodičnog domaćinstva lične karte radi utvrđivanja identiteta;

 

- Za sve članove porodičnog domaćinstva koji ostvaruju prihode, dokaz o prihodima za period od tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva (penzija, plata i ostala mesečna novčana primanja)-uslov je da prihod po članu domaćinstva ne prelazi cenzus od 10.000,00 dinara mesečno;

- Za punoletne nezaposlene članove porodičnog domaćinstva navesti u Zahtevu podatke da li su prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Smederevo i navesti osnov zdravstvenog osiguranja za svakog  člana domaćinstva (punoletnih i maloletnih lica);

- Ukoliko podnosilac Zahteva ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici dužan je da o tome dostavi overenu Izjavu dva svedoka i ličnu Izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

 

2. Dokumentacija koja se pribavlja po službenoj dužnosti:

 

- Uverenja Policijske uprave u Smederevu o prebivalištu, za podnosioca Zahteva i bračnog, odnosno vanbračnog supruga;

- Uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Smederevo (NSZ) za punoletne nezaposlene članove porodičnog domaćinstva, ukoliko je u Zahtevu navedeno da su prijavljeni na evidenciji NSZ;

- Podatke o osnovu zdravstvenog osiguranja od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje-Filijala Smederevo( RFZO- Smederevo), za sve članove porodičnog domaćinstva.

 

            Ukoliko podnosilac Zahteva želi da prikupi potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć trudnicama, o tome potpisuje Izjavu i prilaže neophodnu dokumentaciju.

Član 5.

            

            Na osnovu podnetog zahteva i priložene dokumentacije, za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć trudnicama, Rešenje donosi Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.

            O žalbi na prvostepeno Rešenje, u drugom stepenu odlučuje Gradsko veće grada Smedereva.      

Član 6.

 

            Finansijska pomoć trudnicama grada Smedereva isplaćuje se jednokratno u iznosu od 25.000,00 dinara, uplatom putem uputnice preko JP  „Pošta Srbije", na kućne adrese, preko Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.                                                                                                                                                                    

 

  

Član 7.

       

            Pravo na finansijsku pomoć ostvaruje porodilja za svako novorođeno dete, pod uslovom da porodilja na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva.

 

            Pravo na ostvarivanje finansijske pomoći porodilje ostvaruju na osnovu podataka kojima raspolaže Odeljenje za opštu upravu i mesne zajednice koje Odeljenju za javne službe Gradske uprave grada Smedereva po službenoj dužnosti dostavlja dnevni spisak novorođene dece sa izvodima iz matične knjige rođenih i  kopiju lične karte porodilje (čitač elektronske lične karte).

 

 

Ukoliko se majka porodila van teritorije grada Smedereva, ista podnosi zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć najkasnije do navršenih godinu dana života deteta, uz koji prilaže Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, otpusne liste za majku i dete nadležne zdravstvene ustanove gde se porodila kao i kopiju lične karte porodilje (čitač elektronske lične karte).

 

             U slučaju da se u trenutku ostvarivanja  ovog prava utvrdi da porodilja nije živa, da je napustila dete, da je lišena poslovne sposobnosti, ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da se neposredno brine o detetu, pravo na finansijsku pomoć, umesto nje, može da ostvari otac ili lice koje se po pozitivnim zakonskim propisima brine o detetu, pri čemu se pored  dokumentacije iz stava 2. ovog člana, dostavlja i dokumentacija nadležne institucije, kojom se potvrđuje neposredno staranje o detetu.

 

  

Član 8.

           

 

            Finansijska pomoć porodiljama grada Smedereva iz člana 7. ove Odluke isplaćuje se jednokratno u iznosu od 15.000,00 dinara, putem uputnice uplatom preko JP  „Pošta Srbije", na kućne adrese, preko Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.

 

  

Član 9.

                       

            Za istovremeno rođeno dvoje, troje i više dece odjednom određuje se iznos od 100.000,00 dinara putem uputnice uplatom preko JP  „Pošta Srbije", majci na kućnu adresu, preko Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva, s tim što porodilja ne ostvaruje pravo predviđeno članom 8. ove Odluke.            

           

Član 10.

 

            Finansijska pomoć za porodilje iz članova 7.,  8. i 9. ove Odluke ostvaruje se jednokratno Zaključkom gradonačelnika grada Smedereva preko Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva isplatom na kućnu adresu.

           

  

Član 11.

 

            Sredstva za ostvarivanje prava koja su predviđena ovom Odlukom obezbeđuju se u budžetu grada Smedereva.

 

Član 12.

           

             Predmeti ostvarivanja prava na finansijsku pomoć trudnicama i porodiljama grada Smedereva, koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, rešavaće se po Odluci o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 13/2012) i po Odluci o posebnom roditeljskom dodatku („Službeni list grada Smedereva",  broj 3/2014-prečišćen tekst).

 

  

  

Član 13.

 

             Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 13/2012) i Odluka o posebnom roditeljskom dodatku („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2014-prečišćen tekst).                                                                       

 

Član 14.

 

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva objaviti u „Službenom listu grada Smedereva".

 

 

 

            Broj 020-45/2017-07

U Smederevu, 23. novembra 2017. godine

 

                                                                                                                       PREDSEDNIK

                                                                                                             KOMISIJE ZA PROPISE

 

                                                                                                                     mr Radmilo Grujić