ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 4 (ЧЕТИРИ) СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), чланова 2., 17. и 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник Републике Србије", број 16/2018), чланова 3. и 4. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст, 9/2015 и 11/2016) и чланова 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст),

 

Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној 11. маја 2018. године, објављује

  

О Г Л А С

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 4 (ЧЕТИРИ) СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  

1.

  

Град Смедерево прибавља у јавну својину Града, непокретности - 4 (четири) стамбене јединице, ради реализације Одлуке о неопходности исељења са Планом пресељења ради изградње пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до индустријске луке („Службени лист града Смедерева", број 8/2017 и 14/2017).  

Предмет прибављања су непокретност,: стамбене јединице, које су усељиве и које испуњавају услове према критеријуму просторних услова, опремљености основним инсталацијама, конструктивне сигурности и безбедности, као и заштите од спољних климатских утицаја и задовољења основних хигијенских услова становања и које се налазе у насељеном месту Смедерево.

Предмет прибављања су непокретности, стамбене јединице следеће структуре и површине:

 

-  једна трособна, троипособна или четворoсобна стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 64 м2 до 86 м2,

 

- једна двоипособна, трособна или троипособна стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 56 м2 до 77 м2,

 

- једна двособна, двоипособна или трособна стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 50 м2 до 64 м2  и

 

- једна једнособна, једноипособна или двособна стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 30 м2 до 48 м2.

2.

  

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1) доказ о праву својине на непокретности која је предмет прибављања у јавну својину града Смедерева и која је уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима без уписаних терета;

2) писану изјаву власника непокретности која се нуди да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке, оверену код надлежног органа.

3) доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго).

 

3.

  

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена по метру квадратном (м2).

Највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља у јавну својину града Смедерева утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности утврђене на основу акта надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа којим је извршена процена тржишне вредности непокретности изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

4.

  

Право учешћа у поступку прибављања непокретности у јавну својину града Смедерева имају: физичка и правна лица која су власници непокретности, ближе описане у тачки 1. овог Огласа.

Писмена понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју.

            Писмена понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз понуду правног лица прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника.

 

5.

  

            Писмена понуда мора да садржи: број катастарске парцеле на којој се налази непокретност - стамбена јединица која је предмет понуде, структуру и површину стамбене јединице која се нуди, број листа непокретности у којем је непокретност - стамбена јединица уписана, корисну површину стамбене јединице и цену по метру кавадратном (м²), која се накнадно не може мењати, изражену у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

  

6.

  

Писмена понуда на Оглас са траженом документацијом може се предати непосредно на писарници Градске управе града Смедерева или путем поште на адресу Град Смедерево, Градска управа града Смедерева, Улица омладинска број 1, у затвореној коверти на чијој предњој страни пише „за Комисију за спровођење поступка прибављања непoкретности - 4 (четири) стамбене јединице у јавну својину града Смедерева, прикупљањем писмених понуда у насељеном месту Смедерево", са назнаком „ ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ".

На задњој страни уписати: име, презиме и адресу, односно назив и седиште подносиоца понуде и контакт телефон.

Заједно са писменом понудом на Оглас доставља се наведена документација.

7.

  

Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања Огласа на званичној интернет станици града Смедерева и у листу који се дистрибуира на целој територији града Смедерева. Уколико крајњи рок падне у нерадни дан или дан државног празника, крајњи рок за достављање понуда се помера на први радни дан.

Понуде  које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно објављеном Огласу.

Отварање писмених понуда ће се обавити дана 05. јуна 2018. године, у просторијама Градске управе града Смедерево, са почетком у 12 часова.

Отварање понуда спровешће Комисија за спровођење поступка прибављања непoкретности - 4 (четири) стамбене јединице у јавну својину града Смедерева, прикупљањем писмених понуда у насељеном месту Смедерево.

Услови за спровођење поступка, односно разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи јавном отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Неблаговремене, односно непотпуне понуде ће се одбацити.

  

8.

  

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда доноси Скупштина града Смедерева.

 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева закључују лице које је одлуком Скупштине града Смедерева изабрано као најповољнији понуђач и градоначелник града Смедерева у року од 30 дана од дана доношења Одлуке.

Ако лице које је Одлуком Скупштине града изабрано за најповољнијег понуђача не приступи закључењу Уговора из става 2. ове тачке, Скупштина града Смедерева ће поништити Одлуку из става 1. ове тачке.

9.

  

Оглас објавити у листу „Наше новине" и на званичној интернет страници града Смедерева.

Сва ближа обавештења и информације у вези огласа могу се добити у Градској управи града Смедерева на телефон 026/672-724 локал 16-57.

  

Број 463-79/2018-07

У Смедереву, 11. маја  2018. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Тачност преписа оверава:                                                         Богољуб Спасојевић, с.р.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

 

Милица Врачар