ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2018.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-1/2018 од 25.05.2018.године,

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО

 

Расписују

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са седиштем привредног субјекта на територији Града Смедерева, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево-Одељење Смедерево (у даљем тексту: Национална служба).

 

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у Локалном акционом плану запошљавања Града Смедерева.

 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

 

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије:

 

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима су de minimis државна помоћ.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:

·         припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);

·         регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева на територији Града Смедерева;

·         у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

·         последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

·         измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

·         налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;

·         не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити:

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Националној служби филијала Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Смедерево.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

 

Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

 

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Смедерево по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Града Смедерева.

 

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца по основу једног или више поднетих захтева у току једне календарске године стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

 

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току једне календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

 

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција објављује се на огласној табли филијале Смедерево.

 

Национална служба филијала Смедерево у сарадњи са Градом, приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Критеријуми

Број бодова

1. Делатност послодавца у којој се запошљавају лица

Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале услуге

5

Остало

0

2. Дужина обављања делатности

Од три године и више

10

Од једне до три године

8

До једне године

5

3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места

Проценат запослених лица*

Више од 51% запослених лица

15

Запослено до 50% лица

10

Није било запослених

0

Послодавац који није раније користио средства Националне службе**

 

20

4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца

Пораст броја запослених

15

5. Микро, мала и средња правна лица

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

65

 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведене податке ће проверавати Национална служба.

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Национална служба.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Смедерево Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, Градоначелник Града Смедерева и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 

Документација за закључивање уговора:

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу бити:

 

  1. За предузетника:

 

2.  За правно лице:

·         за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;

·         за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у филијали Смедерево, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

 

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су на огласној табли филијале Смедерево, као и на сајту www.nsz.gov.rs.

 

Јавни позив је отворен од 01.06.2018.године до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.