RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije stari put za Šalinac kroz Industrijsku zonu Smedereva

РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева

 

 

            Рани јавни увид Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева, организује се у трајању од петнаест дана, почев од 20. јуна 2018.године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 11 до 13 часова.

            Сва заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу, у току раног јавног увида, доставе примедбе и сугестије, као и друге информације које могу да буду од значаја за рани јавни увид, у писаном облику, преко писарнице Градске управе.