НАЦРТ - ОДЛУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају  ("Службени гласник РС", број 68/15, 41/18, 44/18 - др.закон и 83/18), члана 35. став 2. и члана 39. став 1. и 2. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије", број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.закон,  101/2016-др. закон и 47/2018), члана 14. став 1. тачка 13. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

Скупштина града Смедерева на ____ седници одржаној ___.___.2018. године, донела је

 

 

 

ОДЛУКУ

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.            

Овом одлуком ближе се уређује организација и начин обављања такси превоза у складу са законом.

Члан 2.            

Путничко возило којим се обавља такси превоз поред услова прописаних законом мора да испуњава и услове прописане овом одлуком.

 

 

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 3.            

Путничко возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних законом и другим прописима, мора да испуњава и следеће услове:

 

 1. да има исправан противпожарни апарат са важећим роком употребе, на приступачном месту;
 2. да је важећи ценовник услуга постављен тако да је путнику видљив;
 3. да поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
 4. да је технички исправно у складу са прописима који регулишу јавни превоз и
 5. фотокопију сертификата овлашћене институције у случају да се на крову возила налази постављен рекламни пано.

Члан 4.            

Захтeв за преглед возила којим сe утврђујe да возило испуњава условe за обављањe такси прeвоза подноси сe одeљeњу Градскe управe града Смeдeрeва надлeжном за пословe саобраћајнe инспeкцијe (у даљем тексту: Саобраћајној инспекцији).

Саобраћајна инспекција врши прeглeд возила и провeрава испуњeност услова прописаних законом и овом одлуком и доноси записник односно решење са роком важења до годину дана.

О донeтим рeшeњима Саобраћајна инспекција води регистар.

Захтев за преглед возила се подноси пре истека решења из става 2. овог члана.

 

III ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 5.            

Захтев за издавање Одобрења за обављање такси превоза на територији града Смедерева подноси се одељењу Градске управе града Смедерева надлежном за послове саобраћаја (у даљем тексту: Група за саобраћај) у складу са законом и овом одлуком.

            Уз захтев се подносе докази о испуњености услова у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа у складу са законом и овом одлуком.

            Испуњеност услова у погледу возила у складу са чланом 3. ове одлуке и законом доказује се записником Групе за саобраћајну инспекцију.   

Одобрење се издаје са роком важења од три године.

Такси превозник је дужан да 60 дана пре истека одобрења поднесе захтев за издавање новог.

  

 

IV ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛО И ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА

Члан 6.            

            Група за саобраћај на основу одобрења за обављање такси превоза на територији града Смедерева и решења Саобраћајне инспекције, издаје такси дозволе за возила и такси дозволе за возаче.

            Решење саобраћајне инспекције представља доказ да је возило испунило услове за обављање такси превоза прописане законом и овом одлуком.

            Група за саобраћај приликом издавања такси дозволе за возила и такси дозволе за возача сачињава записник и води регистар у складу са законом.

            Израду и сервисирање регистра у електронском облику обавља одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове из области информационих технологија.

Члан 7.            

За време важења одобрења превозник може да врши замену возача и возила.

Захтев за замену возача и возила подноси се Групи за саобраћај.

Уз захтев из става 2. овог члана такси превозник је дужан да достави такси дозволе за возила и такси дозволе за возача чије податке мења.

Приликом замене возача превозник је дужан да испуни услове у погледу возача у складу са законом.

Приликом замене возила такси превозник је дужан да испуни услове у погледу возила у складу са законом и ово одлуком, што се доказује решењем Саобраћајне инспекције.


V ИЗГЛЕД ОБРАСЦА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗИЛО И ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА

Члан 8.            

Образац такси дозволе за возило садржи следеће податке:

 1. пословно име привредног друштва или предузетника;
 2. матични број привредног друштва или предузетника;
 3. редни број из регистра;
 4. регистарску ознаку, марку, тип, годину производње и број шасије такси возила;
 5. датум издавања и
 6. рок важења.

Члан 9.            

Образац такси дозволе за возача садржи следеће податке:

 1. пословно име привредног друштва или предузетника;
 2. матични број привредног друштва или предузетника;
 3. редни број из регистра;
 4. име и презиме такси возача;
 5. статус такси возача (предузетник или запослени);
 6. јединствени матични број такси возача;
 7. адресу пребивалишта и
 8. фотографију димензије 3 x 3,5 cm;
 9. датум издавања и
 10. рок важења.

 

 

VI НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА

Члан 10.        

            У путничком возилу чија регистарска ознака садржи латинична слова ''TX'' на задње две позиције, не може се налазити таксиметар, када се истим не обавља такси превоз.

Члан 11.        

            У возилу којим се обавља такси превоз поред услова прописаних законом, мора се налазити важеће решење из члана  6. став 2. ове  одлуке.

Члан 12.        

Забрањено је обављање такси превоз за време привременог прекида обављања такси делатности.

Члан 13.        

У случају немогућности да заврши започети такси превоз због околности на које није могао да утиче (радови на путу, елементарна непогода и слично), такси возачу припада износ накнаде који покаже таксиметар у моменту прекида такси превоза, осим у случају квара такси возила, када му не припада накнада.

У случају квара такси возила, такси возач је дужан да под истим условима путнику обезбеди наставак започетог такси превоза другим такси возилом.

 

 

 

 

VII ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊA ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 14.        

Одељењe Градске управе града Смедерева надлежно за послове привредe и предузетништва у складу са законом предлаже ценовник услуга такси превоза на територији града Смедерева.

 

 

VIII НАДЗОР

Члан 15.        

Надзор над применом ове одлуке врши Група за саобраћај.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке врши Група за саобраћајну инспекцију.

Комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима, врши комунална полиција.

Такси прeвозник јe дужан да саобраћајном инспeктору омогући нeомeтано вршeњe инспeкцијског надзора, да бeз одлагања омогући увид у захтeвану докумeнтацију и податкe, као и да у року који сe одрeди достави потрeбнe податкe и поступи по Рeшeњу саобраћајног инспeктора.

Члан 16.        

Привремено одузето такси возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа чува се на посебном паркиралишту ''Надвожњак'' у улици Милоша Великог у Смедереву или другој површини које одреди Градско веће града Смедерева до правноснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе, о трошку превозника.

Чување и поступање са такси возилом из става 1. овог члана врши се у складу са актом о начину одузимања, чувања и поступања са такси возилом који прописује министар надлежан за послове саобраћаја.

Члан 17.        

У случају да Група за саобраћајну инспекцију у поступку вршења инспекцијског надзора уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће о томе, писаним путем, надлежни орган.

Члан 18.        

У вршењу комунално полицијског посла, поред законских овлашћења, комунални полицајац је овлашћен да изда прекршајни налог.


IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.        

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казнићe сe за прeкршај издавањeм прeкршајног налога приврeдно друштво ако:

 

 1. се у путничком возилу чија регистарска ознака садржи латинична слова ''TX'' на задње две позиције, налази таксиметар, а истим се не обавља такси превоз (члан 10.);
 2. се возилу којим се обавља такси превоз не налази  важеће решење из члана  6. став 2. ове  Одлуке ( члан 11.).
 3. обавља такси превоз за време привременог прекида (члан 12.);
 4. ако поступи супротно одредбама члана 15. став 4. ове одлуке.

 

За прeкршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казнићe сe издавањeм прeкршајног налога одговорно лицe у приврeдном друштву.

            За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник у фиксном износу од 10.000,00 динара.

Члан 20.        

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казнићe сe за прeкршај издавањeм прeкршајног налога приврeдно друштво, ако поступи супротно одредбама члана 13. ове одлуке.

За прeкршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казнићe сe издавањeм прeкршајног налога одговорно лицe у приврeдном друштву.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник у фиксном износу од 8.000,00 динара.


X НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 21.        

            Против решења Групе за саобраћајну инспекцију може се изјавити жалба надлежном другостепеном органу у року од осам дана од дана пријема решења.

           

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.        

Предузетници и привредна друштва који су обављали такси превоз на територији града Смедерева или су поднели Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза у складу са Одлуком о такси превозу („Службени лист града Смедерева", број 6/2014, 7/2015 и 6/2017), сматраће се да испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру дозвољеног броја у складу са законом и дужни су да прибаве Одобрење за обављање такси превоза у складу са законом и овом одлуком најкасније до 06.11.2019. године.

Од дана ступања на снагу ове одлуке до истека прописаног рока прилагођавања, неће се издавати одобрења за обављање такси превоза предузетницима и привредним друштвима и сматраће се да не испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру дозвољеног броја, осим у случајевима прописаним у ставу 1. овог члана.

Након истека рока прилагођавања утврдиће се број возила и такси возача који су испунили услове за обављање такси превоза на територији града Смедерева и услови и начин промене њиховог броја у оквиру дозвољеног броја возила.

Члан 23.        

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу („Службени лист града Смедерева", број 6/2014, 7/2015 и 6/2017) и Програм организовања такси превоза на територији града Смедеревуа („Службени лист града Смедерева", број 7/2016).

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева".

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење Одлуке о ближим условима за обављање такси превоза на територији града Смедерева садржан је у члану 57. и члану 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају  ("Службени гласник РС", број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон и 83/18) и члану 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.закон,  101/2016-др. закон и 47/2018).

 Чланом 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да  јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и такси превоза.

Чланом 94. истог Закона прописано је да јединица локалне самоуправе прописује ближе услове за обављање такси превоза.

Чланом 35. став 2. Закона о прекршајима прописано је да се новчана казна може прописати одлуком скупштине града.

Одредбом члана 39. став 2. Закона о прекршајима  прописано је да се, изузетно од одредаба става 1. овог члана, новчана казна може прописати у фиксном износу за физичко лице и одговорно лице од 1.000 до 50.000 динара, за предузетника од 5.000 до 150.000 динара, а за правно лице од 10.000 до 300.000 динара, док је ставом 3. истог члана прописано да се одлукама скупштине града могу прописати новчане казне само у фиксном износу и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у ставу 2. овог члана.

Одредбама Закона о прекршајима одређено је да се прекршајни налог може издати само за оне прекршаје за које је предвиђена новчана казна прописана у фиксном износу.

Јединица локалне самоуправе дужна је да акте донете на основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају  ("Службени гласник РС", број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон и 83/18) којима се уређује такси превоз усклади са одредбама овог закона у року од два месеца од дана на ступања на снагу овог закона.

Непосредни правни основ за доношење ове Одлуке представљају одредбе члана  14. став 1. тачка 13. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст).

Чланом 14. став 1. тачка 13. Статута прописано је да Град преко својих органа, у складу са Уставом и законом уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника.

            На основу напред изнетог Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева, предлаже Градском већу града Смедерева да прихвати Нацрт, утврди Предлог Одлуке о ближим условима за обављање такси превоза на територији града Смедерева и достави Скупштини града на доношење.