ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ РАДНОГ КОМПЛЕКСА ИЗГРАДЊОМ НОВОГ РАСХЛАДНОГ СКЛАДИШТА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА СОРТИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА...

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ РАДНОГ КОМПЛЕКСА ИЗГРАДЊОМ НОВОГ РАСХЛАДНОГ  СКЛАДИШТА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА  ЗА СОРТИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1503/1, 1503/2 И 1503/3 К.О. УДОВИЦЕ

 

 

Урбанистички пројекат за проширење радног комплекса изградњом новог расхладног складишта са реконструкцијом и доградњом постојећег објекта за сортирање и паковање пољопривредних производа на кат. парц. бр. 1503/1, 1503/2 и 1503/3 К.О. Удовице (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране ДОО за пројектовање, урбанизам, дизајн и софтверско инжењерство ARHISOFT PRO Смедерево, Др Јована Цвијића 17/29, за инвеститора FRUCT COMPANY DOO Удовице.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 23. 9. 2020.године.

            За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл.просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  16. 9. 2020. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

            Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs   .