RAZVOJNI PROJEKTI AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE LUKAMA U SMEDEREVU ZAPOČETA IZGRADNjA NOVOG VRTIĆA U SMEDERVU DODELjENI UGOVORI O KUPOPRODAJI STAMBENIH JEDINICA ZA PORODICE IZ HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE DODELA 29 UGOVORA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE I NOVO ZAPOŠLjAVANjE MIHAJLOVIĆEVA URUČILA UGOVORE ZA PROJEKTE POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 38 GRADOVA I OPŠTINA


Zahtevi i obrasci Gradske uprave grada Smedereva

Na ovoj stranici možete preuzeti sve dostupne zahteve i obrasce u PDF formatu kojima se Gradska uprava Smederevo obraća i izdaje građanima. Stavka koja sadrži znak ( ) pored naziva zahteva/obrasca, poseduje mogućnost izvršavanja usluge preko PORTALA E-UPRAVE. Stavka koji sadrži znak  ( ) pored naziva zahteva/obrasca znači da su usaglašeni po modelima sa stalnom konferencijom gradova i opština u saradnji sa Ministartvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

NAPOMENA: Neki od zahteva/obrazaca su prilagođeni za elektronsko popunjavanje. Da bi Vam bila omogućena funkcionalnost elektronskog popunjavanja priloženih formulara, potrebno je da PDF dokument preuzmete (snimite) lokalno na svoj računar i da ga otvorite pomoću programa Adobe Acrobat Reader XI ili novija verzija. Tako popunjeni zahtev/obrazac možete da sačuvate pod novim imenom i kao takvog odštampate.

Odeljenje za javne službe

ODSEK ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI

   Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog ( preko portala E-uprave )
   Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak  ( preko portala E-uprave )
   Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak - majka ( preko portala E-uprave )

   Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak - majka strani državljanin ( preko portala E-uprave )

   Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak - otac ( preko portala E-uprave )

   Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak - otac strani državljanin ( preko portala E-uprave )
   Obrazac žalbe
   Zahtev za izdavanje uverenja (u vezi inostranih socijalnih davanja)
   Zahtev za izmenu rešenja o pravu na roditeljski dodatak i naknada zarada
   Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta
   Obrazac potvrde o ostvarenoj zaradi za posebnu negu
   Obrazac potvrde o ostvarenoj zaradi-za porodiljska odsustva
   Zahtev za izmenu rešenja o pravu na dečiji dodatak

   Spisak obračunatih naknada zarade i isplata naknada poslodavca

   Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta

   Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

    Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta

   Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

ODSEK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

   Prijava na javni konkurs za sufinansiranje programa od javnog interesa iz budžeta grada Smedereva u oblasti socijalne zaštite za 2017. godinu ( unapređivanje kvaliteta života osoba sa invalidetetom )

   Zahtev za izdavanje uverenja o prosečnim primanjima po članu domaćinstva

   Zahtev za sticanje statusa statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa

   Zahtev/inicijativu komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku za pokretanje postupka procene

   Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju

   Zahtev za naknadu troškova internatskog smeštaja učenika sa smetnjama u razvoju

   Zahtev za finansijsku pomoć trudnicama

   Zahtev za finansijsku pomoć porodiljama koje su se porodile van teritorije grada Smedereva

   Zahtev za ostvarivanje prava na učešće u naknadi troškova za vantelesnu oplodnju

   Prigovor za zaštitu prava pacijenata

   Zahtev za ostvarivanje prava na vanrednu novčanu pomoć

BORAČKA-INVALIDSKA ZAŠTITA

   Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata

   Dodatak za negu i pomoć ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata

   Priznavanje prava na ortopedski dodatak ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata

   Zahtev za ortopedska i druga pomagala ratnog vojnog invalida i mirnodopskog vojnog invalida

   Porodična invalidnina posle smrti vojnog invalida i palog borca

   Zahtev za uvećanu porodičnu invalidninu po palom borcu

   Porodični dodatak korisnika porodične invalidnine posle smrti ratnog vojnog invalida korisnika dodatka za negu i pomoć

   Zahtev za dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja

   Zahtev za naknadu pogrebnih troškova posle smrti korisnika mesečnog novčanog primanja

   Zahtev ratnog vojnog invalida za priznavanje prava na naknaduza vreme nezaposlenosti

   Pomoć porodici u slučaju smrti vojnog invalida

   Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak

   Zahtev za povećavanje procenta invaliditeta vojnog invalida

   Zahtev za besplatnu i povlašćenu vožnju vojnog invalida i korisnika porodične invalidnine 

   Zahtev za mesečno novčano primanje

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

    Prijava na javni poziv za dohodovne aktivnosti izbeglih i interno raseljenih lica

    Prijava na javni poziv za dodelu sredstava  namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Smedereva, kroz nabavku građevinskog materijala

    Prijava na javni poziv za dodelu pomoći porodicama  interno raseljenih lica na teritoriji grada Smedereva za stvaranje i poboljšavanje uslova stanovanja nabavkom građevinskog materijala

    Zahtev za izdavanje duplikata legitimacije interno raseljenog lica

    Prijava na javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć  izbeglih i interno raseljenih lica

    Zahtev za ostvarivanje prava na nabavku ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice sa statusom izbeglih i interno raseljenih lica

    Zahtev za naknadu troškova sahrane za izbegla lica

    Zahtev za dobijanje potvrde da se interno raseljeno lice nalazi/ne u bazi podataka KIRS-a

    Zahtev za davanje saglasnosti za preseljenje-promenu grada/opštine boravka interno raseljenom licu

    Zahtev za davanje saglasnosti za preseljenje-promenu grada/opštine boravka izbeglom licu

    Zahtev za promenu podataka u legitimaciji interno raseljenog lica

    Zahtev za izmenu pogrešno upisanih podataka i izbegličkoj legitimaciji

    Zahtev za ukidanje statusa izbeglog lica

    Zahtev za saglasnost za promenu mesta boravišta za izbegla lica na teritoriji grada Smedereva

    Prijava na javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada Smedereva, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom

    Prijava na javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica na teritoriji grada Smedereva, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom

Odeljenje za opštu upravu

MATIČNA SLUŽBA

   Izvod iz matične knjige rođenih

   Izvod iz matične knjige venčanih  

   Izvod iz matične knjige umrlih

   Uverenje o državljanstvu

   Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju

   Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga ( MKR, MKV i MKU )

   Zahtev za izdavanje uverenja o sposobnosti za brak

   Zahtev za sastavljanje zapisnika o vraćanju prezimena posle razvoda braka

   Zahtev za sastavljanje zapisnika o određivanju imena novorođenog deteta

   Zahtev za priznavanje očinstva

   Zahtev za izdavanje uverenja ( druge isprave ) o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

   Zahtev za izdavanje uverenja ( ili drugih isprava ) o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

   Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR/MKV/MKU na međunarodnom obrascu

   Zahtev za uvid u matične knjige i knjige državljana

   Zahtev za sastavljanje zapisnika o određivanju – promeni nacionalne pripadnosti novorođenog deteta – punoletnog lica  

   Zahtev za izdavanje uverenja da nije upisan/a u knjigu državljana

   Zahtev za izdavanje uverenja da nije upisan/a u MKR, MKV, MKU

BIRAČKI SPISAK

   Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak ( preko portala E-uprave )

   Zahtev za upis promene podataka u jedinstvenom biračkom spisku ( preko portala E-uprave )

   Zahtev za izdavanje potvrde o biračkom pravu ( preko portala E-uprave )
GRAĐANSKA STANjA

   Zahtev sa ličnom izjavom stranke za naknadni upis ličnog imena u MKR na jeziku i pismu Nacionalne manjine

   Zahtev za dopunu podataka u osnovnom upisu u MKR, MKV, MKU i KD

   Zahtev za ispravku podataka upisanih u matičnu knjigu venčanih

   Zahtev za ispravku podataka upisanih u MKR, MKU i KD

   Zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u MKR

   Zahtev za naknadni upis činjenice smrti u MKU

   Zahtev za promenu ličnog imena ili dela ličnog imena - sa ličnom izjavom stranke po članu 11 ZUP

   Zahtev za promenu ličnog imena maloletnom licu starijem od 15 godina

   Zahtev za promenu prezimena maloletnom licu mlađem od 15 godina, po izmeni porodičnog statusa  

   Zahtev za upis podataka u MKU, nakon utvrđivanja indetiteta NN leša

   Zahtev za donošenje rešenja o odobrenju venčanja preko punomoćnika

   Zahtev za promenu pola i ličnog imena - sa ličnom izjavom stranke po članu 11 ZUP

   Zahtev za overu potvrde za dečiji dodatak

GRADSKI USLUŽNI CENTAR

   Zahtev za otvaranje novog WEB korisnika preko jedinstvenog informacionog sistema LPA - za fizička lica ( preko portala E-uprave )

   Zahtev za otvaranje novog WEB korisnika preko jedinstvenog informacionog sistema LPA - za pravna lica ( pregled stanja javnih prihoda ) - ( preko portala E-uprave )

   Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu

   Zahtev - ARHIVA

   Zahtev za pružanje pravne pomoći

Odeljenje za privredu i javne nabavke

   Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe ( za ugostitelje i fizička lica ) 

   Zahtev za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva ( za ugostitelje i fizička lica ) 

   Zahtev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

   Zahtev za izdavanje vodnih uslova za objekte, odnosno radove + Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za izdavanje vodnih uslova za planski dokument + Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, odnosno radove  + Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za izdavanje vodne saglasnosti za planski dokument Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje su izdati vodni uslovi, vodna saglasnost ili vodna dozvola + Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za izdavanje vodne dozvole za objekte, odnosno radove za koje je izdata upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju, a nisu izdati vodni uslovi i vodna saglasnost + Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i korišćenje u nepoljoprivredne svrhe - oslobađanje  + Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i korišćenje u nepoljoprivredne svrhe - plaćanje + Obrazac - Izjava za upravni postupak

   Zahtev za izdavanje uverenja o pretrpljenoj šteti i proceni štete od elementarnih i drugih nepogoda 

   Zahtev za izdavanje potvrda organa JLS da za predmetnu investiciju podnosilac zahteva ne koristi podsticaje iz budžeta JLS

   Zahtev za izdavanje uverenja o pretrpljenoj šteti od suše

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

 

ODELjENjE LPA (LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA)

   Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - PPI1 (pravna lica) ( preko portala E-uprave )

      Prilog 1
      Podprilog Prilog 1
      Prilog 2

   Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - PPI2 (fizička lica) ( preko portala E-uprave )
   Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga (fizička lica) ( preko portala E-uprave )
   Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga (pravna lica) ( preko portala E-uprave )
   Prijava za LKT, pravna lica i preduzetnici za 2016. godinu
   Prijava za uvrđivanje naknade za unapređivanje životne sredine (EKO naknada) za 2016. godinu (pravna lica i preduzetnici)

   Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

   Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja

   Zahtev za otpis plaćanja dugovanog poreza

   Zahtev za povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza

   Zahtev za pregled stanja poreskog duga

   Zahtev za usaglašavanje stanja dugovanja

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i investicije

GRUPA ZA URBANIZAM

  Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji

  Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta

  Zahtev za potvrđivanje projekta preparcelacije-parcelacije

  Zahtev za davanje saglasnosti za ispravku granica parcele

  Zahtev za izdavanje uverenja o vremenu izgradnje objekta

  Zahtev za postavljanje manjih montažnih i pokretnih objekata na javnoj površini

  Zahtev za izlaganje robe ispred poslovnih objekata

  Zahtev za postavljanje bašte ispred poslovnih objekata

  Zahtev za postavljanje plutajućih objekata 

  Zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju i postavljanje spomenika i spomen obeležja na površinama javne namene

  Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta

  Zahtev za izdavanje uverenja o specifikaciji posebnih delova objekta

  Zahtev za oglašavanje na drugim površinama i površinama objekata

GRUPA ZA URBANIZAM I OZAKONjENjE

  Zahtev za ozakonjenje objekata

OBJEDINjENA PROCEDURA

   Informator za elektronsku objedinjenu proceduru / (Elektronska usluga preko APR-a

   Prezentacija (preko portala E-uprave)

ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE, STAMBENE POSLOVE I POSLOVNI PROSTOR

   Zapisnik sa sastanka stambene zajednice i odluka o izboru upravnika

   Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

 

Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove

   Benzinske stanice – zahtev za oglašavanje na javnoj površini

   Bilbordi - zahtev za oglašavanje na posebnim objektima za oglašavanje

    Deljenje iz ruke zahtev za oglašavanje na javnoj površini

  Zahtev za postavljanje manjih montažnih, pokretnih objekata, zabavnih parkova i sličnih zabavnih radnji na javnoj površini, radi obavljanja poslovne delatnosti

   Javna rasveta zahtev za oglašavanje na javnoj površini

   Reklame zahtev za oglašavanje na drugim površinama i površinama objekta

   Zahtev za korišćenje javne površine radi izlaganja robe ispred poslovnih objekata

   Zahtev za korišćenje javne površine radi postavljanja bašte ispred poslovnih objekata

ODSEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, POSLOVE SAOBRAĆAJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

  JAVNI PREVOZ

     Zahtev za rešenje o registraciji i overi reda vožnje za javni gradski i prigradski prevoz putnika autobusom na teritoriji grada Smedereva

  OPŠTI

     Obrazac za dostavu dokumentacije

     Opšti zahtev

  PLOVILA

     Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Smedereva

  TAKSI

     Zahtev za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Smedereva

    Zahtev za izdavanje/izmenu odobrenja za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Smedereva, taksi dozvola za vozače i taksi dozvola za vozila

  TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA

     Zahtev za dozvolu kretanja vozila u pešačkoj zoni

     Zahtev za izmenu rešenja o tehničkoj regulaciji saobraćaja

     Zahtev za rešenje o privremenoj promeni režima saobr. prilikom odr. sportske ili druge prir. na putu

     Zahtev za rešenje o privremenoj izmeni režima saobr. na javnom putu za vreme izvođenja radova na rehabilitaciji javnog puta

     Zahtev za rešenje o privremenoj promeni režima saobr. prilikom izvođenja radova na javnom putu ( linijski infrastrukturni objekat )

     Zahtev za rešenje o privremenoj promeni režima saobraćaja prilikom zauzeća javnih saobraćajnih površina koje zahteva zabranu i ometano kretanje vozila i pešaka, kao i parkiranje vozila

     Zahtev za davanje saglasnostina saobraćajni projekat za sprovođenje utvrđenog režima saobraćaja

     Zahtev za rešenje o obustavi saobraćaja ili obustavi saobraćaja određene vrste vozila na javnom putu, njegovom delu ili putnom objektu, na zahtev upravljača javnog puta

     Zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje površina javne namene i površina u javnom korišćenju

GRUPA ZA KOMUNALNE POSLOVE I POSLOVE ŽIVOTNE SREDINE

    Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja

    Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

    Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja

    Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

    Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja zatečenog stanja

    Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja

    Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja

    Zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

    Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada 

    Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom

    Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

    Zahtev za reviziju integrisane dozvole

    Zahtev za produženje roka važnosti integrisane dozvole

    Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacioniranih izvora zagađenja

    Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje hemikalijama

    Zahtev za izdavanje mišljenja o potrebi podnošenja zahteva za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu

    Zahtev za izdavanje odobrenja za eshumaciju

 

Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

   ZAHTEV ZA INSPEKCIJSKU SLUŽBU (univerzalni formular)

   PRIJAVA ZA INSPEKCIJSKU SLUŽBU (univerzalni formular)

 

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

   Prijava građevinskoj inspekciji ( preko portala E-uprave )

KOMUNALNA INSPEKCIJA

   Prijava komunalnoj inspekciji ( preko portala E-uprave )

    Opšti zahtev komunalnoj inspekciji

   Zahtev za produženju radnog vremena u ugostiteljskom objektu

    Zahtev za raspored radnog vremena u noćnim satima

   Zahtev za uklanjanje zdravih stabala sa javnih zelenih površina

SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA

   Prijava saobraćajnoj inspekciji ( preko portala E-uprave )

   Zahtev za izdavanje rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova taksi vozila za obavljanje taksi prevoza

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

   Prijava inspekciji za zaštitu životne sredine ( preko portala E-uprave )

    Zahtev za izvođenje muzičkog programa

    Zahtev za potvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu životne sredine objekta u kome se obavlja energetska delatnost

KOMUNALNA POLICIJA

   Prijava komunalnoj policiji

    Zahtev za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica

Poverenik za informacije od javnog značaja

   Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja ( preko portala E-uprave )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukoliko imate bilo kakvih problema u preuzimanju dokumenata, obratiti se IT službi Gradske uprave Smederevo (radnim danima od 07:30-15:30) na telefon 026/612-694 ili na e-mail: admin@smederevo.org.rs