RAZVOJNI PROJEKTI AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE LUKAMA U SMEDEREVU ZAPOČETA IZGRADNjA NOVOG VRTIĆA U SMEDERVU DODELjENI UGOVORI O KUPOPRODAJI STAMBENIH JEDINICA ZA PORODICE IZ HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE DODELA 29 UGOVORA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE I NOVO ZAPOŠLjAVANjE MIHAJLOVIĆEVA URUČILA UGOVORE ZA PROJEKTE POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 38 GRADOVA I OPŠTINA


GRUPA ZA KOMUNALNU POLICIJU

Komunalna policija obavlja poslove koji se odnose na:

•    neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
1. sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;
2. zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);
3. suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;
4. sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;
5. kontrola uklanjanja snega i leda;
6. sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično);
7. otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
8. kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;
9. obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
10. održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
11. obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);
12. obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;
13. kontrola upotrebe simbola i imena Grada.
•    ostvariranje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnosi naročito na:
1. javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.);
2. auto-taksi prevoz ( otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);
3. javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe;
4. rečni linijski prevoz;
5. parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranje na rezervisanim parking mestima i sl.).
•    zaštitu životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr;
•    zaštitu opštinskih i nekagorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
•    zaštitu kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad;
•    vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada;
•    podršku sprovođenja propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;
•    pružanje pomoći nadležnim organima Grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija);
•    preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada i
•    učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.
•    neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
1. sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;
2. zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);
3. suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;
4. sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje.

 


rukovodilac grupe Milorad Grbić

telefon: +381 (0) 26 4627 902

telefon: +381 (0) 64 844 91 49

 

 

 

 

OVLAŠĆENjA KOMUNALNE POLICIJE
U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:

1)    upozorenje;
2)    usmeno naređenje;
3)    provera identiteta;
4)    dovođenje;
5)    pregledanje lica i predmeta;
6)    privremeno oduzimanje predmeta;
7)    video nadzor;
8)    upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage,službene palice i sredstava za vezivanje;

   Komunalni policajac može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada izreći mandatnu kaznu, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.                                                    

UPOZORENjE
    Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni red ili drugi red iz nadležnosti grada.
            Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.


USMENO NAREĐENjE
    Komunalni policajac usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije.
    Kad komunalna policija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju,komunalni policajaci usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu,kako i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada.

 

PROVERA IDENTITETA
     Komunalni policajac izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije.
    Komunalni policajac proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan zahtev službenoh lica nadležnog organa grada,odsnosno ovlašćene organizacije.
    Pre provere identiteta komunalni policajac dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.
    Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čije je identitet proveren.

 

DOVOĐENjE
    Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica proverom, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

 

PREGLEDANjE LICA I PREDMETA
    Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.
    Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komnunalni policajac pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni policajac nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način. Pregled lica mora vršiti lice istog pola.
    Ako komunalni policajac  pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.

 

PRIVREMENO ODUZIMANjE PREDMETA
    Komunalni policajac privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne policije.
    Privremeno oduzete predmete komunalni policajci dužni su da predaju nadležnom organu ili da postupaju sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa. U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.
    Prilikom oduzimanja predmeta komunalni policajac dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima. 

      

VIDEO NADZOR
    Kada je to potrebno radi sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne policije, određeni prostor i objekat može se obezbediti video nadzorom.
    Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.

 

UPOTREBA SREDSTAVA PRINUDE
    Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.
    Službena palica ima tehnička obeležja  utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje policijskih poslova.
    Sredstva za vezivanje komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor  ili pokušava da pobegne.
    Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice,plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.
 

 

Republički propisi:

- Zakon o komunalnoj policiji
- Pravilnik o načinu i postupku  vršenja kontrole komunalne policije
- Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca
- Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposobljavanja
- Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti


Lokalni propisi (gradske odluke, i to one koje su trenutno na snazi, a Komunalna policija je uključena u iste):

U Službenom listu Broj 4, od 3. jula 2010. godine su odluke o osnivanju Komunalne policije grada Smedereva i to:

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradske uprave grada Smedereva
- Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne policije i Odeljenja za inspekcijske poslove gradske uprave grada Smedereva
- Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca grada Smedereva
- Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi Komunalne policije grada Smedereva


U Službenom listu Broj 6, od 16. Septembra 2011. godine je:

- Odluka o auto-taksi prevozu

- Odluka o gradskom vodovodu i kanalizaciji (Skupština grada Smedereva, na 35. sednici održanoj 4. novembra 2011.godine)
- Odluka o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva (Skupština grada Sda, na 35. sednici održanoj 4. novembra 2011.godine)