RAZVOJNI PROJEKTI AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE LUKAMA U SMEDEREVU ZAPOČETA IZGRADNjA NOVOG VRTIĆA U SMEDERVU DODELjENI UGOVORI O KUPOPRODAJI STAMBENIH JEDINICA ZA PORODICE IZ HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE DODELA 29 UGOVORA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE I NOVO ZAPOŠLjAVANjE MIHAJLOVIĆEVA URUČILA UGOVORE ZA PROJEKTE POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 38 GRADOVA I OPŠTINA


Odeljenje za finansije

  Obavlja poslove koji se odnose na:

- izradu Nacrta odluke o budžetu grada Smedereva,

 

- izradu Nacrta odluke o dopunskom budžetu grada Smedereva,

 

- izradu Uputstva za pripremu budžeta grada Smedereva, koje sadrži smernice kao osnov za izradu finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika,

 

- izradu Predloga odluke o privremenom finansiranju grada Smedereva,

 

- izradu Nacrta odluke o završnom računu grada Smedereva,

 

- poslove periodičnog izveštavanja o planiranim prihodima i izvršenim rashodima budžeta grada Smedereva,

 

- izradu Predloga rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve,

 

- poslove planiranja i praćenja ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda budžeta grada Smedereva,

 

- analizu zahteva za finansiranje direktnih korisnika i predlaganje visine aproprijacije, kao i postupak izmene aproprijacije direktnih budžetskih korisnika,

 

- praćenje i bilansiranje  sredstava neophodnih za isplatu  plata, dodataka i naknada izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima grada Smedereva,

 

- upravljanje gotovinom i dugom,

 

- kontrolu zahteva za plaćanje,

 

- vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga,

 

- informacionu podršku trezorskom poslovanju,

 

- usaglašavanje poslovnih knjiga sa poslovnim knjigama direktnih i indirektnih korisnika i sa Upravom za trezor,

 

- izradu periodičnih i konsolidovanog završnog računa trezora grada Smedereva,

 

- izvršavanje naloga za prenos sredstava sa računa budžeta,

 

- pripremu i izradu predloga finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika usaglašenih sa Odlukom o budžetu grada Smedereva,

 

- vođenje evidencije o osnovnim sredstvima,

 

- vršenje nadzora nad izvršenjem ugovora prema ugovorenoj dinamici, u kvantitativnom i kvalitativnom smislu,

 

- praćenje realizacije zaključenih ugovora u delu finansiranja,

 

- sarađivanje sa koordinatorom i projektnim timom korisnika budžeta Republike Srbije (nadležno ministarstvo) u čijem je budžetskom razdelu projekat,

 

- tekuće poslove i sve ostale poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Gradske uprave  i načelnika Odeljenja,

 

- organizovanje i praćenje kontinuiranog, blagovremenog i efikasnog izvršavanja poslova  iz delokruga  Odeljenja u skladu sa propisima,

 

- utvrđivanje lokalnih javnih prihoda, donošenje rešenja po osnovu lokalnih javnih prihoda, njihovo dostavljanje i knjiženje zaduženja i uplata u poreskom knjigovodstvu,

 

- poslove kancelarijske i terenske poreske kontrole lokalnih javnih prihoda, odnosno kontrole zakonitosti i pravilnosti obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda,

 

- izradu planova redovne i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,

 

- izradu metodoloških uputstava u vezi sa prijemom i obradom poreskih prijava, kao i kancelarijske i terenske poreske kontrole lokalnih javnih prihoda,

 

- pružanje stručne pomoći poreskim obveznicima,

 

- opredeljivanje zahteva za izradu, izmenu i dopunu softverskih podrški za prijem, obradu, knjiženje, kancelarijsku i terensku kontrolu lokalnih javnih prihoda,

 

-  izradu svih izveštaja u vezi sa utvrđivanjem i kontrolom lokalnih javnih prihoda,

 

-  izradu planova redovne i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,

 

- obezbeđenje naplate poreskog duga ustanovljavanjem založnog prava na pokretnim  stvarima i nepokretnosti poreskog obveznika, pripremu nacrta rešenja o prinudnoj naplati, vođenje postupka po zahtevima za odlaganje plaćanja lokalnih javnih prihoda i izvršavanje poslova redovne i prinudne naplate u skladu sa zakonom,

 

-  vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika,

 

-  poslove administriranja u skladu sa propisima,

 

- poreske poslove evidencije knjigovodstvenih dokumenata i druge poslove  za lokalnu poresku administraciju u skladu sa važećim zakonskim propisima,

 

- druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada Smedereva.

 

 

Odeljenje za finansije

načelnik Damnjan Stajić

telefon: +381 (0) 26 4622 257

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1667

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1610

 e-mail: nacelnik.finansije@smederevo.org.rs

 e-mail: damnjan.stajic@smederevo.org.rs

Odsek za budžet

šef Vesna Ćurčić

telefon: +381 (0) 26 4631 113

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1669

 

Odsek za trezor

šef Saša Mančić

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1663

 

Odsek za računovodstvo

šef Lela Vukosavljević

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1633