RAZVOJNI PROJEKTI AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE LUKAMA U SMEDEREVU ZAPOČETA IZGRADNjA NOVOG VRTIĆA U SMEDERVU DODELjENI UGOVORI O KUPOPRODAJI STAMBENIH JEDINICA ZA PORODICE IZ HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE DODELA 29 UGOVORA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE I NOVO ZAPOŠLjAVANjE MIHAJLOVIĆEVA URUČILA UGOVORE ZA PROJEKTE POVEĆANjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 38 GRADOVA I OPŠTINA


Odeljenje za javne službe

Odeljenje za javne službe obavlja poslove koji se odnose na:

  

 - stručne, upravno-pravne, nadzorne, normativno-pravne, materijalnofinansijske,

administrativno-tehničke i druge poslove Grada u oblasti osnovnog i

srednjeg obrazovanja, predškolskog vaspitanja, kulture, fizičke kulture, sporta, javnog

informisanja, socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, dečje zaštite i

boračko-invalidske zaštite;

 - praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja ustanova i organizacija čiji je osnivač

Grad iz ovih oblasti i vršenje nadzora nad njihovim radom;

 - podsticanje razvoja kulturno-umetničkog amaterizma i umetničkog stvaralaštva,

praćenje realizacije manifestacija u oblasti kulture, fizičke kulture i ostvarivanje

programa ustanova kultura od značaja za Grad;

 - poslove populacione politike (finansijska pomoć trudnicama i porodiljama

grada Smedereva, naknada troškova za vantelesnu oplodnju), finansijska pomoć

studentima i učenicima srednjih škola;

 - poverene poslove Komesarijata u vezi sa zbrinjavanjem izbeglica, interno

raseljinih lica i migranata, vođenje evidencije, kao i pravne i administrativne poslove

koje mu poveri Republički Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije;

- poverene poslove Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u

postupku priznavanja statusa izbeglica, interno raseljinih lica i migranata;

 - poslove omladinske politike (Kancelarija za mlade, Lokalni savet za mlade,

pisanje projekata i učešće u realizaciji odobrenih projekata, u Nacionalnoj

kancelariji za mlade pisanje projekata, učešće u kreiranju politike na nacionalnom

nivou i sprovođenje usvojene politike);

 - obavljanje poslova za dijasporu (saradnja sa Upravom za dijasporu i Srbima u

regionu u okviru Ministarstva spoljnih poslova, Privrednom komorom Srbije-Centrom

za dijasporu i predstavništima, povezivanje srpske dijaspore sa gradom Smederevom u

smislu profitabilne i neprofitabilne saradnje u oblasti informisanja, zdravstva,

sporta, kulture, turizma i investicija, pružanje dijaspori informacija i pomoći u svim

oblastima);

 - poslovi praćenja i koordinacije na rešavanju romskih pitanja (Lokalni savet za

poboljšanje položaja Roma grada Smedereva, Mobilni tim za inkluziju Roma grada

Smedereva, izrada predloga projekata i njihovo sprovođenje, pružanje pomoći Romima

radi ostvarivanja prava u oblasti socijalno-zdravstvene zaštite, sprovođenje

afirmativnih mera za Rome);

 - poslove socijalne i zdravstvena zaštite (Lokalni savet za socijalna pitanja,

pravo na povlašćenu vožnju za korisnike sa teritorije grada Smedereva, materijalna

podrška iz oblasti socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara Grad, saradnja sa

socijalno humanitarnim organizacijama i njihovo sufinansiranje, procena potreba za

pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku, pisanje

projekata i učešće u realizaciji odobrenih projekata, zaštita prava pacijenata, pravo

na sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne i toplotna energije);

 - poverene poslove iz delokruga Republike u oblasti boračko-invalidske zaštite

- vođenje upravnog postupka i izrada rešenja o ostvarivanju prava građana u skladu sa

republičkim zakonima (borci NOR-a, borci ratova 1990-1999, vojni invalidi, porodice

palih i umrlih boraca i civilni invalidi rata), kao i isplata naknada korisnicima u

oblasti boračko-invalidske zaštite i izrada izveštaja i analiza za potrebe nadležnog

ministarstva;

 - poverene poslove iz delokruga Republike u delu koji se odnosi na društvenu

brigu o deci - izrada rešenja o ostvarivanju prava građana u oblasti društvene brige o

deci (dečiji dodatak, roditeljski dodatak), kao i obračun i isplata sredstava

korisnicima prava (naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada

radi nege dece) i izrada izveštaja i analiza za potrebe nadležnog ministarstva;

 - druge poslove u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskog

vaspitanja, kulture, fizičke kulture, sporta, javnog informisanja, socijalne zaštite,

primarne zdravstvene zaštite, dečje zaštite i boračko-invalidske zaštite, a u skladu sa

zakonom i Statutom grada;

 - poslovi na sprovođenju rodne ravnopravnosti u skladu sa zakonom.

 

Organizaciona postavka Odeljenja za javne službe

 

U okviru Odeljenja za javne službe postoje tri  Odseka i to: Odsek za javne službe, Odsek za društvenu brigu o deci i Odsek za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Ukupan broj sistematizovanih mesta u Odeljenju za javne službe je 28, sa 34 izvršioca. U Odeljenju za javne službe trenutno je zaposleno 28 izvršioca na neodređeno radno vreme i 5 izvršioca na određeno radno vreme.

Rukovodioci Odeljenja za javne službe su:

- Načelnik Odeljenja: Bosiljka Plećić, diplomirani ekonomista

- Šef Odseka za javne službe: Vesna Stojanović , diplomirani  pravnik

- Šef Odseka za društvenu brigu o deci:Nadežda Šegić, diplomirani pravnik

- Šef Odseka za socijalnu i zdravstvenu zaštitu: Ljiljana Todorović, diplomirani pravnik

 
 
 
 
Besplatna pravna pomoć
 
 

Obaveštavaju se građani na teritoriji Grada Smedereva da Gradska uprava grada Smedereva  pruža besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl.gl.RS br. 87/2018").

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći se podnosi na obrascu koji je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji grada  Smedereva.

 Zahtev se može neposredno  preuzeti  na šalteru broj 7 Gradskog uslužnog centra, a predaje se na šalteru pisarnice  Gradske uprave Grada Smedereva, Ulica omladinska br.1, Smederevo.

O zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći odlučuje ovlašćeno lice  Gradske uprave grada Smedereva  nadležno za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći.

Ako je zahtev osnovan, organ uprave rešenjem odobrava besplatnu pravnu pomoć.

Kancelarija pružaoca besplatne pravne pomoći
026/672-724
026/672-704
026/672-714
Lokal 1624

 

 

Besplatna pravna pomoć može da se pruži državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, ako:

 1. ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć saglasno zakonu kojim se uređuje socijalna zaštita ili korisnik prava na dečiji dodatak saglasno zakonu kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva, čiji je krug određen ovim zakonima;
 2. ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

Članom porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva lica ne smatra se lice protiv kojeg tražilac besplatne pravne pomoći pokreće postupak zaštite od nasilja u porodici ili drugi postupak zaštite. Prihodi i imovina lica protiv kojeg se pokreće postupak zaštite ne utiču na pravo tražioca da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć, ako on ispunjava propisan uslove.

Državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru besplatna pravna pomoć može da se pruži i ako je reč o:

 1. detetu o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti;
 2. licu prema kome se izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili zaštitna mera obaveznog psihijatrijskog lečenja;
 3. licu prema kome se vodi postupak delimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti;
 4. licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici;
 5. licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili trgovine ljudima;
 6. licu koje traži azil u Republici Srbiji;
 7. izbeglici, licu pod supsidijarnom zaštitom ili interno raseljenom licu
 8. osobi sa invaliditetom;
 9. detetu koje je zaštićeno uslugom smeštaja u sistemu socijalne zaštite;
 10. deci i mladima kojima je prestala usluga socijalnog smeštaja do navršene 26 godine života;
 11. odraslim i starim licima koja su bez sopstvenog pristanka smeštena u ustanovu socijalne zaštite;
 12. licu koje ostvaruje pravo na utvrđivanje vremena i mesta rođenja saglasno zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak;
 13. licu koje je pogođeno postupkom prinudnog iseljenja i preseljenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje.

Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane.

Pružanje besplatne pravne pomoći, iako lice ispunjava uslove za pružanje besplatne pravne pomoći nije dozvoljeno u:

 1. privrednim sporovima;
 2. postupku registracije pravnih lica;
 3. postupku naknade štete za povredu časti i ugleda;
 4. postupku pred prekršajnim sudom, ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora;
 5. postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka;
 6. postupku u kome je očigledno da tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima;
 7. slučaju da postoji očigledan pokušaj da se zloupotrebi pravo na besplatnu pravnu pomoć ili neko drugo pravo.

Pružalac nije dužan da pruži besplatnu pravnu pomoć korisniku:

 1. koji uslovljava pružanje besplatne pravne pomoći krajnjim ishodom ili uspehom u postupku;
 2. koji se prema pružaocu ne ponaša u granicama zakona;
 3. ako postoji sukob interesa između korisnika i pružaoca ili lica koje radi na pružanju besplatne pravne pomoći kod pružaoca, saglasno zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa;
 4. ako je besplatna pravna pomoć odobrena suprotno ovom zakonu.

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći preuzima se na sajtu Gradske uprave Grada (link) Smedereva ili na šalteru broj 7 gradskog uslužnog centra, a podnosi se na šalterima pisarnice  gradskog uslužnog centra gradske uprave Grada Smedereva.

Zahtev se može podneti i preko zakonskog zastupnika, punomoćnika ili lica koje podnosilac zahteva odredi, s tim što se uz zahtev prilaže i dokaz o vršenju prava zakonskog zastupanja, odnosno punomoćje.

Na zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći ne plaća se taksa.

 

 

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći sadrži:

 1. lično ime, prebivalište ili boravište podnosioca zahteva i broj telefona ako postoji;
 2. opis problema zbog koga se traži besplatna pravna pomoć i dokumenta o opisanom problemu, ako podnosilac zahteva njima raspolaže.

Podnosilac zahteva uz zahtev može podneti ispravu, pravnosnažnu odluku državnog organa ili drugi dokument kojim se dokazuje da tražilac besplatne pravne pomoći ispunjava uslove za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć.

O zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći odlučuje službenik u Gradskoj upravi grada Smedereva  koji ima ovlašćenje za to.

Organ uprave utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava uslove za pružanje besplatne pravne pomoći, uvidom u evidencije kojima sam raspolaže ili u dokumentaciju koja je podneta uz zahtev ili naknadno dostavljena.

Organ uprave je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, načini uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje.

Organ uprave donosi rešenje o zahtevu u roku od osam dana od dana prijema zahteva, a ako je zatražio dopunsku dokumentaciju od podnosioca zahteva, u roku od osam dana od dana kada mu je ona dostavljena.

Ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete po podnosioca zahteva ili ako bi istekao rok u kome on ima pravo na preduzimanje radnje u postupku, organ uprave je dužan da donese rešenje o zahtevu u roku od tri dana nakon njegovog prijema.

Ako organ uprave ne donese rešenje u roku od osam odnosno tri dana od dana prijema zahteva, odnosno dostavljanja dopunske dokumentacije, smatra se da je zahtev odbijen.

Organ uprave koji traži od podnosioca zahteva dopunsku dokumentaciju dužan je da odredi rok za njeno dostavljanje koji ne može biti kraći od osam dana, čijim istekom se smatra da je podnosilac odustao od zahteva, ako nije dostavio traženu dokumentaciju.

Ako je zahtev osnovan, organ uprave rešenjem odobrava besplatnu pravnu pomoć.

Organ uprave odbija zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći ako nisu ispunjeni ovim zakonom određeni uslovi za pružanje besplatne pravne pomoći, ako u konkretnoj pravnoj stvari besplatna pravna pomoć nije dozvoljena ili ako podnosilac zahteva uslovljava pružanje besplatne pravne pomoći krajnjim ishodom ili uspehom u postupku.

Protiv rešenja o odbijanju zahteva može se podneti žalba Ministarstvu pravde Republike Srbije, u roku od osam dana od dana prijema rešenja, odnosno u roku od osam odnosno tri dana od isteka roka posle koga se smatra da je zahtev odbijen.

Ministarstvo je dužno da o žalbi odluči u roku od 15 dana od prijema žalbe.

Rešenje o žalbi je konačno u upravnom postupku.

 

 
 
 
Kontakt:
Odsek za javne službe:
telefon: +381 (0) 26 4629 625
telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1712

e-mail:
nacelnikjs@smedervo.org.rs
javnesluzbe@smederevo.org.rs

Odsek za društvenu brigu o deci:

telefon: +381 (0) 26 646 730
telefon: +381 (0) 26 4623 036

e-mail: ousddz@open.telekom.rs

Odsek za socijalnu i zdravstvenu zaštitu:

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1678
e-mail: ljiljana.todorovic@smederevo.org.rs


Boračko-invalidska zaštita:

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1619
e-mail:gordana.obradovic@smederevo.org.rs

 

Poslovi za pitanja dijaspore

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail: predrag.savic@smederevo.org.rsPoslovi za pitanja mladih

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail:marina.jankovic@smederevo.org.rs

 

Poslovi praćenja i  koordinacije na rešavanju romskih pitanja i  pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok.1434

e-mail: djulijeta.sulic@smederevo.org.rs

 

 

DOKUMENTA ZA PREUZIMANjE:

ODLUKA O RODITELjSKOM DODATKU ZA NOVOROĐENU DECU
("Službeni list opštine Smederevo", broj 12/2007)

ODLUKA O POSEBNOM RODITELjSKOM DODATKU
("Službeni list grada Smedereva", broj 18/2009-prečišćen tekst)

 
ODLUKA O RODITELjSKOM DODATKU ZA NOVOROĐENU DECU

              Realizacija navedene Odluke se obavlja po službenoj dužnosti od strane Odeljenja za javne službe i Odeljenja za opštu upravu i mesne zajednice Gradske uprave Smederevo.
              Na osnovu evidencije koje vodi Odeljenje za opštu upravu i mesne zajednice-Matična služba, Odeljenje za javne službe obrađuje podatke, na osnovu kojih se donosi Zaključak o isplati jednokratnog iznosa koji ostvaruje majka za novorođeno dete, pod uslovom da u trenutku rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva i da je upisana u birački spisak grada Smedereva.
              U slučaju da je majka zbog zdravstvenog stanja ili rizične trudnoće bila primorana da se porodi van teritorije grada Smedereva ( o čemu se ne vodi službena evidencija od strane Odeljljnja za opštu upravu i mesne zajednice Gradske uprave grada Smedereva), neophodno je da se stranka obrati pismenim putem za ostvarivanje svog prava uz prilaganje sledeće dokumentacije:
- Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak po osnovu rođenja deteta u skladu sa Odlukom o roditeljskom dodatku za novorođenu decu, koji se može preuzeti i u Gradskom uslužnom centru i u Odeljenju za javne službe Gradske uprave Smederevo;
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (original ili overena fotokopija na šalteru Gradske uprave);
-  Otpusne liste za majku i dete nadležne ustanove gde se majaka porodila (original ili fotokopija);
- Potvrda o biračkom pravu majke izdate od strane Odeljenja za opštu upravu i mesne zajednice Gradske uprave Smederevo i
- Fotokopija lične karte majke ili potvrda policijske uprave Smederevo o prebivalištu majke.


POSEBAN RODITELjSKI DODATAK ZA ISTOVREMENO ROĐENO DVOJE, TROJE I VIŠE DECE


Poseban roditeljski dodatak ostvaruje majka koja rodi dvoje, troje ili više dece odjednom, pod uslovom da je državljanin Srbije i da ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva, najkraće 12 meseci pre dana od rođenja dece.
O ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poseban roditeljski dodatak, na osnovu podnetog zahteva, rešava Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.
Potrebna dokumenta za ostvarivanje ovog prava su:
- Zahtev za priznavanje prava na ostvarivanje posebnog roditeljskog dodatka, koji se može preuzeti i u Gradskom uslužnom centru i u Odeljenju za javne službe Gradske uprave Smederevo;
- Izvod iz matične knjige rođenih za decu (original ili overena fotokopija na šalteru Gradske uprave);
- Uverenje Policijske uprave Smederevo o prebivalištu majke;
- Uverenje o državljanstvu za majku i
- Fotokopija kartice računa (na kojoj se vidi banka i broj računa) na koji će biti uplaćen poseban roditeljski dodatak.