СВЕЧАНО УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 20 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У СМЕДЕРЕВУ ... СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН


Категоризација угоститељских објеката за смештај

 

Категоризација угоститељских објеката за смештај

Пријава за некатегорисани смештај

 

 

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС", бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву за некатегорисани  објекат уз допис на писарницу Града Смедерева, Омладинска  бр.1  

Информације о начину пријаваљивања некатегорисаних угостетљских објеката за смештај, као и пратећу документацију можете преузети у наставку.

 

Информација о начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Допис

Пријава угоститеља за некатегорисани објекат

Захтев за издавање уверења некатегорисаног смештаја

 

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица-привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији града Смедерева.

Захтев се подноси, Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке,  као надлежном органу.

Прописи, правилници и обрасци захтева за категоризацију угоститељских објеката на територији града Смедерева, могу се преузети кликом на одговарајуће линкове.

 

Обрасци за подношење захтева за категоризацију угоститељских објеката за смештај

 

Обавештење о категоризацији објеката домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

 

СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО - Захтев за категоризацију

                     
КУЋА - Захтев за категоризацију

                          
АПАРТМАН - Захтев за категоризацију

                         
СОБА - Захтев за категоризацију 

 

Изјава за физичка лица 

Изјава за правна лица 

Таксе

 

Прописи

 

Закон о угоститељству („Службени  гласник РС", бр.17/2019)

 

Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Службени  гласник РС", бр.47/2019 и 51/2019)

 

Стандарди за разврставање у категорије  

 

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017 )

 

Стандарди за разврставање кућа

Стандарди за разврставање апартмана

Стандарди за разврставање соба

Стандарди за разврставање сеоског туристичког домаћинства

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба

 

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинствa  

 

Услови и начин обављања угоститељске делатности и испуњеност минимално техничких и санитарно хигијенских услова

 

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени   гласник РС", бр. 48/2012 и 58/2016)

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - апартман

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - кућа

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - соба

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте  сеоско  туристичко домаћинство

 

Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС", бр.41/2010 и 48/2012 - др. правилник )

 

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова, према Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству

 

Изглед ознаке

 

Одлуке Града Смедерева

Одлука о боравишној такси („Службени лист града Смедерева", бр.4/2019)

 

Град Смедерево


Градска управа Смедерево

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

Одсек  за  привреду и регистрацију привредних субјеката
Адреса: Омладинска  број 1, 11300 Смедерево

Радно време: радним данима од 07:30 до 15:30 сати 

 

Контакт особe:

Начелник Одељења за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
Здравка Ковачевић-Васић, дипл.економиста
Телефон: +381 (0) 26 672 724  (локал 17 21)  +381 (0) 64 844 91 91                                                        

е-пошта: kovacevicvasic.zdravka@smederevo.org.rs

 

Шеф Одсека за привреду и регистрацију привредних субјеката                                                            

Снежана Савић Илић, дипл.правник                                                                                                     

Телефон: +381 (0) 26 672 724  (локал 16 65)  +381 (0) 64 844 91 64                                                        

е-пошта: snezana.savic@smederevo.org.rs; privreda@smederevo.org.rs