УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Категоризација угоститељских објеката за смештај

 

Категоризација угоститељских објеката за смештај

Пријава за некатегорисани смештај

 

 

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС", бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву за некатегорисани  објекат уз допис на писарницу Града Смедерева, Омладинска  бр.1  

Информације о начину пријаваљивања некатегорисаних угостетљских објеката за смештај, као и пратећу документацију можете преузети у наставку.

 

Информација о начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Допис

Пријава угоститеља за некатегорисани објекат

Захтев за издавање уверења некатегорисаног смештаја

 

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица-привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији града Смедерева.

Захтев се подноси, Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке,  као надлежном органу.

Прописи, правилници и обрасци захтева за категоризацију угоститељских објеката на територији града Смедерева, могу се преузети кликом на одговарајуће линкове.

 

Обрасци за подношење захтева за категоризацију угоститељских објеката за смештај

 

Обавештење о категоризацији објеката домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

 

СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО - Захтев за категоризацију

                     
КУЋА - Захтев за категоризацију

                          
АПАРТМАН - Захтев за категоризацију

                         
СОБА - Захтев за категоризацију 

 

Изјава за физичка лица 

Изјава за правна лица 

Таксе

 

Прописи

 

Закон о угоститељству („Службени  гласник РС", бр.17/2019)

 

Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Службени  гласник РС", бр.47/2019 и 51/2019)

 

Стандарди за разврставање у категорије  

 

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017 )

 

Стандарди за разврставање кућа

Стандарди за разврставање апартмана

Стандарди за разврставање соба

Стандарди за разврставање сеоског туристичког домаћинства

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба

 

 

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинствa  

 

Услови и начин обављања угоститељске делатности и испуњеност минимално техничких и санитарно хигијенских услова

 

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени   гласник РС", бр. 48/2012 и 58/2016)

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - апартман

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - кућа

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - соба

 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте  сеоско  туристичко домаћинство

 

Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС", бр.41/2010 и 48/2012 - др. правилник )

 

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова, према Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству

 

Изглед ознаке

 

Одлуке Града Смедерева

Одлука о боравишној такси („Службени лист града Смедерева", бр.4/2019)

 

Град Смедерево


Градска управа Смедерево

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

Одсек  за  привреду и регистрацију привредних субјеката
Адреса: Омладинска  број 1, 11300 Смедерево

Радно време: радним данима од 07:30 до 15:30 сати 

 

Контакт особe:

Начелник Одељења за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
Здравка Ковачевић-Васић, дипл.економиста
Телефон: +381 (0) 26 672 724  (локал 17 21)  +381 (0) 64 844 91 91                                                        

е-пошта: kovacevicvasic.zdravka@smederevo.org.rs

 

Шеф Одсека за привреду и регистрацију привредних субјеката                                                            

Снежана Савић Илић, дипл.правник                                                                                                     

Телефон: +381 (0) 26 672 724  (локал 16 65)  +381 (0) 64 844 91 64                                                        

е-пошта: snezana.savic@smederevo.org.rs; privreda@smederevo.org.rs