... ОБЕЛЕЖЕНА ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ПЕТОЈУНСКЕ ЕКСПОЛОЗИЈЕ ... ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ПРИОРИТЕТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 50 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 556 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОТРЕБЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2021), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, број 320-118/2021-09 од 11. маја 2021. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019-пречишћен текст),  

 

Градоначелник града Смедерева , дана 11. маја 2021. године, расписује

 

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА   

  

  

              I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава кроз подршку за набавку квалитетних грла стоке, подизање вишегодишњих производних засада, подизање објеката за производњу у заштићеном простору и набавку нове опреме, машина и механизације за унапређење примарне пољопривредне производње, набавку опреме за пчеларство у 2021. години.

 

              II Средства из поглавља I. распоређују се за следеће прихватљиве инвестиције:

Сектор млеко

- 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза;

- 101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе,

                 материјале и инсталације:

             1. Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу);

             2. Опрема за хлађење млека (лактофризи);

             3. Kанте и танкови (цистерне) за пренос млека.

- 101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња:                                 

              1. Млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране,

              2. Опрема и дозатори за концентровану сточну храну,

              3. Екстрактори и транспортери,             

              4. Микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну,

              5. Хранилице и појилице,

              6. Балирке и рол балирке,

              7. Прикључни сакупљачи и растурачи сена (превртачи сена),

              8. Прикључне тракторске косачице,                           

              9. Прикључне тракторске машине за припрему силаже.            

Сектор месо

-  101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе

                 за производњу меса;

 

             

 

 

 Сектор: Воће, грожђе, поврће /укључујући печурке/ и цвеће

- 101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих

                 засада воћака, хмеља и винове лозе:                         

              1. Набавка садница воћака и винове лозе,

              2. Набавка наслона за производне засаде (бетонски, метални или дрвени стубови), са

                  пратећом опремом,

              3. Хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта.                              

- 101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и

                 расадничку производњу:  

    1. Конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане, челичне и пластичне),

    2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника,

    3. Системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора

        микроорошавањем,

   4. Опрема за вентилацију и грејање пластеника (вентилатори, котлови/горионици...),

   5. Опрема за испитивање параметара заштићеног простора (температуре, влаге...).   

- 101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и

                вишегодишњим засадима:

   1. Противградна мрежа,

   2. Носачи за противградну мрежу,

   3. Стубови и жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда.

- 101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада.  

- 101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при

                 производњи у заштићеном простору:

               1. Опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору,

               2. Мреже за сенчење објеката.

- 101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након

                   резидбе воћних врста:

               1. Машине и опрема за орезивање и обликовање биља,

               2. Прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе

                   између редова у воћњаку и винограду.              

- 101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта:

               1.Плугови,

               2.Тањираче.

- 101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта:

                 1. Ротоситнилице (ротофрезе),                

                 2. Подривачи,

                 3. Грубери,

                 4. Култиватори,

                 5. Дрљаче,

                 6. Сетвоспремачи,

                 7. Ваљкови за постсетвену обраду.                      

- 101.4.21. Машине за ђубрење земљишта - растурачи минералног ђубрива.              

- 101.4.22. Машине за сетву - прикључне сејалице за сетву поврћа и цвећа.              

- 101.4.23. Машине за садњу - прикључне садилице за садњу поврћа и цвећа.              

- 101.4.24. Машине за заштиту биља:

                1. Атомизери,

                2. Тракторске прскалице,

                3. Задимљивачи (фогери),

                4. Машине за апликацију пестицида у зони реда,

                5. Леђне прскалице (акумулаторске/батеријске, моторне и механичке).

- 101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева:

                1. Пумпе за наводњавање,

    2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

    3. Системи за наводњавање „ кап по кап": цеви за довод воде, разводне цеви, 

        спојнице, капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке и малч фолије

       (само за јагоду, поврће и цвеће), филтери, вентили, славине, регулатори притиска,

        капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова и други пратећи елементи,

    4. Системи за наводњавање вештачком кишом: распрскивачи, тифони, итд.,

    5. Цистерне за превоз воде за наводњавање. 

 

Сектор остали усеви ( житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље)

- 101.5.1. Машине за примарну обраду земљишта:

                1. Плугови,

                2.Тањираче.              

- 101.5.2. Машине за допунску обраду земљишта:

                 1. Дрљаче,

                 2. Сетвоспремачи,

                 3. Ротоситнилице (ротофрезе),

                 4. Култиватори,

                 5. Подривачи,

                 6. Грубери,

                 7. Ваљкови за постсетвену обраду.

- 101.5.3. Машине за ђубрење земљишта - растурачи минералног ђубрива.                             

- 101.5.4. Машине за сетву - прикључне сејалице за сетву житарица, индустријског, односно

                 крмног биља, ароматичног и зачинског биља.               

- 101.5.5. Машине за садњу - прикључне садилице за садњу индустријског, ароматичног и

                зачинског биља.               

- 101.5.6. Машине за заштиту биља:

                1. Тракторске прскалице,

                2. Машине за апликацију пестицида у зони реда,

                3. Леђне прскалице (акумулаторске/батеријске, моторне и механичке).           

- 101.5.10. Машине и опрема за наводњавање усева:

                1. Пумпе за наводњавање,

    2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),    

    3. Системи за наводњавање вештачком кишом: водени топови, тифони,

         распрскивачи, итд.,

    4. Системи за наводњавање „ кап по кап": цеви за довод воде, разводне цеви, 

        спојнице, капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке, филтери, вентили,

        славине, регулатори притиска, итд.,

    5. Цистерне за превоз воде за наводњавање. 

 

Сектор пчеларство

-101.6.2. Набавка опреме за пчеларство:

                 1. Кошнице и рамови за кошнице,

                 2. Сатне основе произведене од пчелињег воска,

                 3. Центрифуге,

                 4. Електрични отклапач саћа,

                 5. Каде за отклапање саћа,

                 6. Електричне пумпе и пунилице за мед,

                 7. Прохромска амбалажа за мед (канте и бурад за мед),

                 8. Топионици за восак,

                 9. Електрични декристализатор,

                 10. Аутоматски сто за паковање меда,

                 11. Сушара за полен,

                 12. Стресач пчела и издувач пчела,   

                 13. Пчеларске ваге за мерење кошница,

                 14. Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела.       

 

III Регистрована пољопривредна газдинства биће подржана за инвестиције у оквиру сектора и то:

- сектор млеко-

За инвестиције 101.1.3. и 101.1.5. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ, осим за инвестицију 101.1.1. за коју се исплаћује 80% од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор месо-

За инвестицију 101.2.1. исплаћује се 80% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

За инвестицију 101.4.2., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20.,

101.4.21.,101.4.22., 101.4.23., 101.4.24. и 101.4.28. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ, осим за:

инвестицију 101.4.1. за:

- подизање нових засада јабучастог, коштичавог, јагодичастог и језграстог воћа, интезитет помоћи износи 80% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова, а максимално је могуће остварити до 150.000,00 динара по РПГ,

- подизање нових производних засада винове лозе, интезитет помоћи износи 100% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова, а максимално је могуће остварити до 150.000,00 динара  по РПГ;

-хемијску анализу земљишта са препоруком, интензитет помоћи износи 100% без ПДВ-а од испостављених трошкова.  

- сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље)-

За инвестиције: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6. и 101.5.10. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор пчеларство-

За ивестицију 101.6.2. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 100.000,00 динара по РПГ.

 

- За младе до 40 година и носиоце регистрованог пољопривредног газдинства женског пола, интензитет помоћи износи 60% без ПДВ-а, осим за инвестиције 101.1.1., 101.2.1. за које је утврђен интензитет помоћи 80% без ПДВ-а и за инвестицију 101.4.1.  за подизање воћњака 80% без ПДВ-а и за подизање винограда 100% без ПДВ-а, а максимално је могуће остварити до 150.000,00 динара  по РПГ;

  

             IV Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове и то:

        - да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

        - да корисник, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;                

        - да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;    

        -  потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

        - само се инвестиције из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години, осим за инвестицију 101.4.1. за коју су прихватљиви трошкови и из последњег квартала предходне године;

        - корисник може поднети само један захтев у текућој години и то, за једну или више инвестиција у оквиру Мере 101;

        - минимални износ прихватљивих појединачних рачуна износи 2.000,00 динара.

 

              V Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће специфичне критеријуме и то:

        Сектор млека

     - Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву

        члана РПГ 1 - 19 млечних крава;

     - У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом власништву,

        односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава;

     - У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције

        поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3 - 100 квалитетних

        приплодних грла говеда млечних раса, односно 10 - 300 квалитетних приплодних грла

        оваца/коза.

         Сектор меса       

     - Код набавке квалитетних приплодних животиња, на крају инвестиције поседују у свом

        власништву, односно у власништву члана РПГ: 3 - 100 грла квалитетних  приплодних

        говеда товних раса, или 10 - 300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5 - 100

        грла квалитетних приплодних крмача.

        У сектору производње воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа прихватљиви

        корисници треба да:

     - Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 ха другог воћа,

       односно 0,1 - 50 ха цвећа, односно 0,2 - 100 ха винове лозе;

     - У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних

        (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају на крају инвестиције:0,1-50

        ха јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3 - 100 ха другог воћа, 0,2 - 100 ха винове лозе;

     - Имају мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха производње поврћа на отвореном

        простору.

        Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље) 

     - Пољопривредна газдинства која имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима;

     - За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су

        пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

        Сектор пчеларство

      - У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5 - 500 кошница.   

     

              VI Образац захтева за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава се преузима у Одељењу за привреду и јавне набавке - Одсеку за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

    А. Основна документација:

      -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац ГУС);

     -  Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног

          газдинства (за физичка лица);

-  Фотокопија решења о регистрацији пољопривредне задруге, удружења, привредног

    друштва или предузетника (за правна лица);

-  Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2021. годину;

-  Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне

    производње/животиња за 2021. годину;

-  Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-  Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно носиоца

    регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног органа

    јединице локалне самоуправе;

 

Б. Посебна документација по инвестицијама:

101.1.1 и 101.2.1  

- Рачун или Уговор о купопродаји грла стоке са доказом о извршеној уплати

   (фискални рачун, потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке);

- Фотокопија пасоша за набављено квалитетно грло на име купца;    

- Фотокопија уверења/потврде о пореклу и производним особинама квалитетног грла

   или педигре;

- Фотокопија уверења о здравственом стању животиња;

- Фотокопија матичног листа издатог од стране основне селекцијске службе;

- Фотокопија одговарајуће потврде о извршеном обележавању и регистрацији грла

   (уколико поседује).

 

101.4.1.

- Рачун или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потврда о

   преносу средстава или извод оверен од стране банке) за набавку садница воћака,

   винове лозе и набавку наслона, а за хемијску анализу земљишта у зависности од

   начина плаћања уговор са предрачуном и накнадно доказ о извршеној уплати или   

   рачун са доказом о извршеној уплати;       

- Фотокопија пратеће документације за набавку сертификованих садница воћака,

   винове лозе, набавку наслона и анализу земљишта.       

      

101.1.3, 101.1.5, 101.4.2, 101.4.3., 101.4.4.,  101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20.,

101.4.21.,101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., 101.5.1, 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5.,101.5.6., 101.5.10. и 101.6.2 

- Рачун/рачун-отпремница или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални рачун,

   потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке) за набавку предметне

   инвестиције;

- Фотокопија пратеће докумантације за набавку нове опреме, машина и механизације:

   гарантни лист, односно изјава о саобразности за извршену  набавку предметне опреме,

   машина и механизације или изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања

   гарантног листа (уколико поседује).  

      

             VII Пољопривредно газдинство које оствари право на средства за инвестициона улагања је у обавези да наменски искористи и не отуђи, нити даје на коришћење инвестиције које су предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке опреме, машина и механизације.

             У току 2021. године вршиће се контрола наменског коришћења одобрених средстава теренским обиласком газдинстава. Сви корисници ових средстава за које се утврди да нису наменски искористили добијена средства буџета града Смедерева, биће у обавези да добијена средства врате буџету града Смедерева са обрачунатом законском затезном каматом и биће им ускраћено право конкурисања за субвенције града Смедерева у наредних 5 година.   

 

              VIII Период за подношење захтева, за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 32.100.000,00 динара, најкасније до 31.10.2021. године.

              Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV и V овог Јавног позива, неће се  разматрати.

 

              IX Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе

града Смедерева, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

                   

              X  Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs, oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

             XI Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељењу за привреду и јавне набавке - Одсеку за пољопривреду, канцеларија број 71, телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

          Број: 320-118/2021-09

У Смедереву,  11. маја 2021. године

                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                    ГРАДА СМЕДЕРЕВА

   

                                                                                                              Јован Беч