NOVA USLUGA NA PORTALU eUPRAVA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZAVRŠEN SPORTSKI TEREN NA CARINI POSETA AMBASADORA FINSKE GRADU SMEDEREVU PODRŠKA EKOLOGIJI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE POSETA MINISTARKE PRIVREDE ANĐELKE ATANASKOVIĆ SMEDEREVU

O Smederevu

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Ukidanje pečata kontakt centar

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

JAVNI KONKURS za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u oblasti socijalne zaštite (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2022. godini

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", broj 51/2009, 99/2011-dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS", broj 16/2018) i člana 3. tačka 2. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva, ("Službeni list grada Smedereva", broj 10/2013), Komisija za  sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva (u daljem tekstu: Komisija) obrazovana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva, broj 02-245/2019-07 od 26. novembra 2019. godine, raspisuje

 

  

                                       

                                          

JAVNI KONKURS

  

za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada  Smedereva u oblasti socijalne zaštite (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2022. godini

  

 

 1. KRITERIJUMI KOJE UDRUŽENjE - PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

           Pravo učešća na javnom konkursu za sufinansiranje programa u oblasti socijalne zaštite (u daljem tekstu: Javni konkurs) imaju svi vidovi organizovanja osoba sa invaliditetom, čije je sedište na teritoriji grada Smedereva (organizacije, udruženja, društva, sekcije, podružnice i slično), čiji se programi realizuju na teritoriji grada Smedereva i koji nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti.

     2. MERILA ZA VREDNOVANjE:   

1.       Reprezentativnost: od 0-15 bodova i to:

        - za period postojanja i rada udruženja ili drugih vidova organizovanja osoba sa invaliditetom

         -  do 5 godina postojanja, od 1 do 5 bodova,

         -  više od 5 godina postojanja, od 6 do 10 bodova,

         - članstvo udruženja, odnosno drugog vida organizovanja u nekom republičkom udruženju ili forumu, 0 ili 5 bodova;

2.         Teritorijalni princip (da je organizacija registrovana i da radi  na teritoriji grada Smedereva) i to:

             -  za međuopštinska udruženja, odnosno druge vidove organizovanja, 5 bodova,

            -  za udruženja, odnosno druge vidove organizovanja  čija se deladnost obavlja na teritoriji grada Smedereva, 10 bodova;

3.         Referenca programa:  od 1 do 20 bodova, a od uticaja je:

         - precizno formulisan sadržaj koji odgovara predmetu javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs,

        - definisanje jasno opredeljenih ciljeva i ciljnih grupa, povezanost ciljeva i aktivnosti i dužina trajanja programa,

        -  broj lica koja se uključuju u program,

        - postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti predvićenih programom,

 

 

 

  - obim i vrsta aktivnosti  realizovanih u prethodnoj kalendarskoj godini, održivost programa i mogućnost njegovog unapređenja;

4.           Ciljevi koji se postižu programom:  od 1-20 bodova, a od uticaja je:   

       -  obim zadovoljenja javnog interesa,

       - doprinos stepenu unapređenja socijalno- ekonomskog i društvenog položaja u oblasti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom;   

5.         Sufinansiranje programa:

          - samo  iz sredstava budžeta grada, 5 bodova,

          - i  iz drugih izvora- po konkursu kod nadležnog ministarstva, poklona, donacija, legata, kredita, iz sopstvenih prihoda i dr, 10 bodova;           

6.         Broj projekata realizovanih u prethodnoj kalendarskoj godini:

         - po svakom projektu, 4 boda, a najviše 12 bodova;         

7.         Broj članova koje učlanjuje i zastupa organizacija:

          - do 20 članova, 2 boda,

          - do 50 članova, 4 boda,

          - do 100 članova, 6 bodova,

          - do 200 članova, 8 bodova,

          - više od 200 članova, 10 bodova;        

8.       Za angažovane volontere u organizaciji, 2 boda;

9.       Težina invaliditeta članova organizacije:

  - do 50 % članstva do 60 % invaliditeta,  5 bodova,

         -  do 50% članstva od 61 % do 100 % invaliditeta, 10 bodova;                                                                                                                  

10.       Sredstva za zarade trenutno zaposlenih radnika u udruženjima- organizacijama odobravaće se na osnovu priloženog ugovora o radu.                                                                    

 

3. IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA

Ukupan iznos sredstava utvrdiće se Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2022. godinu, a raspodeliće se u skladu sa brojem bodova ostvarenih na osnovu prijavljenih programa.

     Raspoređena sredstva prenosiće se korisnicima kao mesečne aproprijacije, koje će biti realizovane na nivou realizacije budžeta grada Smedereva u tom mesecu, a nerealizovana sredstva tokom 2022. godine neće se prenositi kao obaveza u 2023. godini.

4. ROK REALIZACIJE PROGRAMA:

Sredstva se dodeljuju za programe koji će se realizovati najkasnije do 31.12.2022. godine.

5. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI:

Predlagač programa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

1. prijavni obrazac na konkurs sa pratećom dokumentacijom (obrazac br.1);

2. predlog programa rada i finansijski predračun po mesecima za 2022. godinu;

3. popunjen obrazac narativnog budžeta programa (obrazac br.2);

4. narativni izveštaj o realizovanim programima  za prethodnu godinu (obrazac br.3);

5. izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju za 2021. godinu sa specifikacijom troškova;

 

 

6. uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa - Agencije za privredne registre;

7. podatke o članstvu (spisak članova sa podacima o vrsti i stepenu invaliditeta) i volonterima;

8. dokaz o likvidnosti udruženja, odnosno izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju za prethodnu godinu (obrasce završnog računa dostaviti naknadno, u skladu sa važećim propisima);

9. potpisanu i overenu izjavu ovlašćenog lica  da će sredstva koristiti po priloženom programu (obrazac br.4).

 

 6. NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

        Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranice grada Smedereva (www.smederevo.org.rs). 

Overena i popunjena prijava sa popunjenim pratećim obrascima i  konkursnom dokumentacijom,  u pisanoj formi i na kompakt disku, predaje se u zatvorenoj koverti na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Ulica omladinska br.1, sa naznakom: "Prijava po Javnom konkursu za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2022. godini - ne otvarati".

  

Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za javne službe na telefon 026/672-724, lokal 1699, ili putem elektronske pošte na adresu: gordana.vujovic@smederevo.org.rs.

 

7. ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI  KONKURS I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA

 

     1. Rok za podnošenje prijava i predloga programa  na ovaj Javni  konkurs je 15 dana od dana objavljivanje Javnog konkursa.

     2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje Komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i na oglasnoj tabli grada Smedereva u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

     3. Učesnici Javnog konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste;

    4. Rok za podnošenje prigovora je tri (3) dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja;

    5. Odluku o izboru programa  kojima se iz budžeta grada Smedereva  dodeljuju sredstva po ovom Javnom konkursu, doneće Gradsko veće grada Smedereva u roku od 30 dana od dana  objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja. Odluka će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva i biće dostavljena korisnicima izabranim na javnom konkursu i Odeljenju za javne službe gradske uprave grada Smedereva na realizaciju.

 

 

Broj: 400-10751/ 2021-01

Dana: 30.11.2021. godine

 

                         

                                                                                                       Predsednik Komisije

 

                                                                                                        Slaviša Stošić s.r.

 

Dokumenta za preuzimanje:

Tekst Javnog konkursa i prateće obrasce možete preuzeti sa ovog linka.