Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU UREĐENjE ATARSKIH PUTEVA ZDRAVA ŽIVOTNA SREDINA PRIORITET ZA GRAD SMEDEREVO


JAVNI KONKURS za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini

 

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016-ispr., 6/2020 i 47/2021), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst), a shodno Odluci o budžetu grada Smedereva za 2021. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 18/2020 i 5/2021),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 39. sednici održanoj 19. jula 2021. godine, raspisuje

 

 

                                            
J A V N I   K O N K U R S

  

za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini

 

 

Javni konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:            

  • književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
  • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
  • likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
  • pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
  • umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
  • filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
  • ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

            Predmet  Javnog konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u utvrđenim kulturnim oblastima, kao i finansiranje i sufinansiranje izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva u 2021. godini.

 

            Cilj Javnog konkursa je stvaranje podsticajnog okruženja za unapređenje utvrđenih   kulturnih oblasti, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (imajući u vidu i pripadnike društveno osetljivih grupa) na teritoriji grada Smedereva.

            Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:

1. Književnost - manifestacije i nagrade   

·     Projekti koji doprinose predstavljanju književnih dela i stvaralačkog opusa   

      domaćih autora;

·     Projekti koji doprinose uspostavljanju kulturne saradnje u oblasti književnog   

      stvaralaštva;

·     Projekti čiji su učesnici osobe sa potvrđenom kompetencijom u književnoj

      umetnosti;

·     Projekti koji imaju tradiciju sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti.

 

 

2. Izdavačke delatnosti - periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture  

·     Projekti sa kvalitetnom realizacijom u pogledu sadržaja i tehničke

      opremljenosti publikacije;

·     Projekti sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti;

·     Projekti sa utvrđenom dinamikom izdavanja u skladu sa brojem izdanja   

      tokom godine;

·     Projekti sa inovativnim pristupom u realizaciji.

 

3. Izdavačke delatnosti - kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz

    oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti

·     Izdavački projekti koji značajno doprinose unapređenju i razvoju kulture u gradu  

     Smederevu i prezentuju umetničke vrednosti;

·     Realizacija projekata koji prezentuju nacionalnu kulturu i umetnost.

 

4. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

·     Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u 

      cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike, kao i

      festivali i manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva;

·     Koncerti i koncertna gostovanja ansambala i solista, kao i samostalne produkcije

      lokalnih organizatora, u okviru programa izvođačkih umetnosti;

·     Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju

      izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od

      oblika njihove dalje afirmacije;

·     Pojedinačni projekti, poput obeležavanja značajnih proslava, dodela nagrada u

      oblasti muzike, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u gradu

      Smederevu.

 

5. Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura

·     Godišnji programi galerija i izložbenih prostora;

·     Projekti koji podrazumevaju nastajanje nove umetničke produkcije (kroz podršku

      samostalnim projektima umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, kao

      i kroz podršku godišnjim programima galerija i izlagačkim prostorima, likovnim

      kolonijama i rezidencijalnim programima i dr.);

·     Projekti domaćih organizacija i profesionalaca u kulturi, a posebno

      oni koji se realizuju u regionu i u inostranstvu.

 

6. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

·     Pozorišni festivali - jasnog umetničkog koncepta, koji doprinose jačanju

      kapaciteta ustanova kulture čiji je osnivač lokalna samouprava, kao i oni koji   

      doprinose ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u gradu Smederevu;

·     Projekti - ustanova, organizacija i pojedinaca koji doprinose unapređenju

      raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih

      sadržaja u gradu Smederevu i jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija u

      oblasti pozorišta u gradu Smederevu;

·     Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja - ustanova, organizacija

      i pojedinaca koji doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije, odnosno grada

     Smedereva i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti  pozorišta.

  

7. Umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo,

     produkcija i interpretacija)

·     Festivali umetničke igre - jasnog umetničkog koncepta, kao i oni koji

      doprinse ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u gradu Smederevu;

 

·     Projekti - ustanova, organizacija i pojedinaca koji doprinose unapređenju

      raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u

      gradu Smederevu i jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija u oblasti

      umetničke igre u gradu Smederevu;

·     Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja - ustanova, organizacija

      i pojedinaca koji doprinose promociji kulturnih vrednosti grada Smedereva i

      mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti umetničke igre.

  

8. Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo (filmski festivali,

     manifestacije, radionice i kolonije)

·     Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim

      umetničkim konceptom, koje doprinose razvoju kulture;

·     Programi edukacije filmskih radnika (radionice, kolonije, edukacija);

·     Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio

      vizuelna kultura i doprinosi razvoju umetnosti filma.

  

9. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo

·     Projekti koji doprinose očuvanju i prezentaciji izvornog narodnog stvaralaštva;

·     Obrazovni programi u oblasti amaterizma.

            O izboru projekata po raspisanom Javnom konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Gradsko veće grada Smedereva i to za svaku umetničku oblast posebno. Projekte amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije).

            Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017).

            Projekti koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima

     Javnog konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to:

     (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

     (2) neophodni resursi;

4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost

     i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

            Pravo učešća na ovom Javnom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave  koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

            Za projekate u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini, Grad Smederevo obezbeđuje iz svog budžeta sredstva u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara.

            Na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na Javnom konkursu:

·     Formular za sve oblasti konkursa

·     Obrazac 1. i Obrazac 2. (Oblast pod brojem 3) i

·     Obrazac  za izveštaj o realizaciji projekta.

 

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:

1. Uredno popunjen i overen obrazac prijave;

2. Podaci o instituciji (udruženju) koja podnosi prijavu;

3. U slučaju pojedinca dostaviti profesionalnu biografiju;

4. Kopija registracije podnosioca projekta kod nadležnog organa sa opisom  

    delatnosti za koju je pojedinac registrovan;

5. Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno

    je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;

6. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);

7. Spisak učesnika projekta i bar jednu profesionalnu biografiju;

8. Detaljno razrađen budžet;

9. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje;

10. Dodatna vizuelna i audio dokumentacija o prethodnim projektima (ako postoji), kao  

      i za projekat sa kojim se konkuriše;

11. Tehnički podaci o publikaciji (medij, format, papir, tiraž).

 

            U obzir će se uzimati samo  prijave koje su dostavljene isključivo preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva i poštom (adresa: Grad Smederevo, Ulica omladinska broj 1, 11300 Smederevo, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini"), pojedinačno za svaki projekat. Na koverti pored naznake za „JAVNI KONKURS za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini", naznačiti i za koju oblast se prijavljuje, a u skladu sa prvom stranom prijavnog formulara.

            Javni konkurs za sve navedene oblasti otvoren je 30 dana od dana objavljivanja u

u štampanom mediju koji izlazi na teritoriji grada Smedereva, i to NOVINSKOM IZDAVAČKOM DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAŠ GLAS SMEDEREVO (Naziv medija: NAŠ  GLAS), kao i na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

 

            Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene. 

            Rezultati ovog Javnog konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava i na taj način grad Smederevo obavestiće sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.     

            Na sva prava i obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom konkursu, primenjivaće se odredbe navedenog Zakona o kulturi i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave .

 

GRADSKO VEĆE GRADA SMEDEREVA

Broj 037-64/2021-09

U Smederevu, 19. jula 2021. godine                                                      

 GRADONAČELNIK

                                                                                                                    GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                                 Jovan Beč

 

Dokumenta za preuzimanje:

FORMULAR za prijavu na Javni konkursa za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini

IZVEŠTAJ o realizaciji projekta/ programa iz oblasti kulture koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Smedereva

OBRAZAC BR. 1 za prijavu u oblasti izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2021. godini

OBRAZAC BR. 2 - popunjava se posebno za svaku publikaciju u okviru izdavačkog projekta