... МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ СПОМЕНИК ДЕСПОТУ ЂУРЂУ БРАНКОВИЋУ ... ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Град Смедерево

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта

Број: 320- 499 /2022-03

Датум: 08.06. 2022. године

 

  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) града Смедерева , расписује јавни позив којим обавештава:

 

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева за 2023. годину  до 31.октобра 2022. године.

 

Потребна документација:

  

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

3)      Изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде.

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Смедерева, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, Улица омладинска, бр.1, трећиспрат, канцеларија број 58 или са сајта www.smederevo.org.rs.

 

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2022. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину" за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2023. годину, на адресу:Градске управе града Смедерева, улица Омладинска, бр.1 Смедерево. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

Контакт oсоба за све информације у вези са овим јавним позивом је Душан Михајловић, телефон:026/672-724 локал 1687 и 0648449369, еmail:poljoprivreda@smederevo.org.rs или лично у просторијама Градске управе Смедерево,  Улица омладинска, бр.1, трећи  спрат, канцеларија 58.

 

            Овај јавни позив објавити у листу „ Наше новине", на интернет страници града Смедерева  и огласним таблама месних канцеларија.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Комисија за израду

                                                                                                            Годишњег програма заштите,

                                                                                                            уређења и коришћења

                                                                                                            пољопривредног земљишта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кoмисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног   земљишта на територији града Смедерева за 2023. годину

  

  

                                                                    ЗАХТЕВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини  на територији града Смедерева за 2023. годину

  

  

                                            ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

Пуно пословно име (образовна установа-школа, пољопривредна стручна служба, социјална установа, високообразовна установа-факултет или научни институт чији је оснивач држава, установа за извршење кривичних санкција, правно лице у државној својини регистровано за послове у области шумарства (у даљем тексту установа)

  

Седиште установе (поштански број, место, улица и број)

  

Број телефона

  

Број факса

  

E-mail адреса

  

Матични број

  

ПИБ подносиоца

  

Име, презиме и функција одговорног лица

  

Број телефона и е-mail адреса одговорног лица

  

Име и презиме лица за контакт, телефон, мобилни телефон и

е-mail адреса

  

  

 

 

          ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА КОЈЕ СЕ

                                                                             ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

Катастарска општина

Број поседов. листа или листа непокретн.

Број катастар.

парцеле

Култура и класа

          Површина

         (ха, ари, м2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Укупно

 

Намена коришћења пољопривредног земљишта у државној  својини за које се подноси захтев

 

Да ли подносилац захтева користи пољопривредно земљиште у државној својини без плаћања накнаде1

 

 

 

 

 

                                                            ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
  2. Изјашњење надлежног министарства за послове науке,просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односноправде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за остваривање права на коришћење земљишта без накнаде

 

            Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној документацији истинити и веродостојни.

 

 

                                                                                             

 

            Датум:_________2022.године                                                           Подносилац захтева,

 

                                                                                                                                   ____________________________

 

 

 Сва  документацијакоја која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства и мора бити  оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.