... ... ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА СМЕДЕРЕВА РАСПИСАНА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ПОВОДОМ ИЗГРАДЊЕ ЗУБНЕ АМБУЛАНТЕ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКО- УГОСТИТЕЉСКОГ КОМПЛЕКСА „ЗАПИС ДУНАВА“, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 142/1,142/2,142/3,162,163 И 164/1 К.О. СЕОНЕ

Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције Градске управе града Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 32/2019), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКО- УГОСТИТЕЉСКОГ КОМПЛЕКСА „ЗАПИС ДУНАВА“, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 142/1,142/2,142/3,162,163 И 164/1 К.О. СЕОНЕ

 

 

Урбанистички пројекат за изградњу туристичко-угоститељског комплекса „Запис Дунава“, на кат.парц. бр. 142/1, 142/2, 142/3, 162, 163 и 164/1 К.О. Сеоне (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране ДОО за пројектовање, урбанизам, дизајн и софтверско инжењерство ARHISOFT PRO Смедерево, Др Јована Цвијића 17/29, инвеститора Запис Дунава ДОО Смедерево, Карађорђева 32.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 15. 11. 2021.године.

 

            За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл. просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  9.11. 2021. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

            Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs .