РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА У СМЕДЕРЕВУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У СМЕДЕРВУ ... ДОДЕЛА 29 УГОВОРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦ. БР. 6849, 6850 И 6851/1 К.О. СМЕДЕРЕВО

 

     Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ ОБЈЕКТА

НА КАТ. ПАРЦ. БР. 6849, 6850 И 6851/1  К.О. СМЕДЕРЕВО

  

 

     Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, на кат.парц. бр. 6849, 6850 и 6851/1 К.О. Смедерево (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране Јелена Миљковић ПР Архитектонско-грађевински биро „Простор" Смедерево, Карађорђева 12/204, инвеститора  ИТГ ДОО Смедерево, Излетничка 6/3.

     Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 2.8. 2021.године.

     За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл. просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

     Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  27.7. 2021. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

     Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs.