Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU UREĐENjE ATARSKIH PUTEVA ZDRAVA ŽIVOTNA SREDINA PRIORITET ZA GRAD SMEDEREVO


JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG OBJEKTA NA KAT. PARC. BR. 6849, 6850 I 6851/1 K.O. SMEDEREVO

 

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 32/2019), objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG OBJEKTA

NA KAT. PARC. BR. 6849, 6850 I 6851/1  K.O. SMEDEREVO

  

 

     Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, na kat.parc. br. 6849, 6850 i 6851/1 K.O. Smederevo (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) izrađen je od strane Jelena Miljković PR Arhitektonsko-građevinski biro „Prostor" Smederevo, Karađorđeva 12/204, investitora  ITG DOO Smederevo, Izletnička 6/3.

     Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave primedbe i sugestije ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 2.8. 2021.godine.

     Za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji Odeljenje je ovlastilo Miroslavu Nikolić, dipl. prostorni planer, kontakt tel. 026/672-724, lok.1412.

     Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  27.7. 2021. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

     Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na internet adresi www.smederevo.org.rs.