УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


ЈАВНИ УВИД - Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева

Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције Градске управе града Смедерева, на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), излаже на

 

ЈАВНИ УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације

стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева  

                                                                                             

Јавни увид ће се обавити у трајању од 15 дана почев од 24.8.2022.године, у згради  Градске управе Смедерево, Омладинска 1, у холу испред скупштинске сале, радним данима од 11 до 14 часова. Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева биће изложен  и на интернет страници града Смедерева.

У току јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу доставе своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику, преко писарнице Градске управе. (на шалтеру  или препорученом пошиљком).

 Јавна презентација организује се дана 2.9.2022. године, у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, у 13 часова.           

Јавна седница Комисије за планове града Смедерева одржаће се 12.9. 2022.године, у 10,00 часова, у згради Градске управе Смедерево. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове града Смедерева.