СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

           На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-242/2021-09 од  23.9.2021. године, а у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области књижевности у 2021. години, на седници одржаној 5.10.2021. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2021. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области књижевности у укупном износу од 2.375.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Удружења "СМЕДЕРЕВСКИ ВОЈВОДА ВУЛЕ ИЛИЋ КОЛАРАЦ" - СМЕДЕРЕВО за реализацију пројекта у култури издавање Монографије "Бог са неба силази војвода Вуле крилати", чији је аутор др Драган Илић, у износу од 50.000,00 динара;

 

            2. Уметничког клуба Расковник за реализацију пројекта у култури издавње књиге ДИПТИХ: Збирка приповедака "БЛАГОВЕСТИ" и Збирка песама "БЛАГОВЕСТИ", чији је аутор Љиљана З. Терентић, у износу од 50.000,00 динара;

 

            3. ПРЕДУЗЕЋА АРКА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И УСЛУГЕ У ПРОМЕТУ ДОО, СМЕДЕРЕВО за реализацију пројекта у култури издавање књиге "КЉУЧАОНИЦА", чији је аутор Ристо Василевски, у износу од 50.000,00 динара;

 

            4.  Стојић Ивана за реализацију пројекта у култури издавање енциклопедије

Смедерево Енциклопедија, а коју ће издати DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA MARKETING, TRGOVINU I USLUGE IKOMO, SMEDEREVO, у износу од 50.000,00 динара;

 

            5. Међународног фестивала поезије "Смедеревска песничка јесен" за реализацију пројекта у култури 52. Међународни фестивала поезије Смедеревска песничка јесен, у износу од 1.900.000,00 динара;

 

            6. Александре Љубисављевић за реализацију пројекта у култури издавање књиге Кафа са Кафком (збирка песама), чији је аутор, а коју ће издати Међународни фестивала поезије "Смедеревска песничка јесен", у износу од 50.000,00 динара;

 

            7. Јасминке Надашкић Ђорђевић за реализацију пројекта у култури издавање књиге Збирка поезије "Трава и небо", чији је аутор, а коју ће издати Народна библиотека Смедерево, у износу од 50.000,00 динара;

 

            8. Вере Хорват за реализацију пројекта у култури издавање књиге Збирка поезије "Будвански акварел" чији је аутор, а коју ће издати Народна библиотека Смедерево, у износу од 75.000,00 динара;

 

            9. Позоришта ПАТОС за реализацију пројекта у култури издавање књиге Од приче до текста- збирка драмских текстова за децу и младе чији су аутори др Сунчица Милосављевић, Ивана Стевовић, Милана Матејић и Сања Крсмановић Тасић, у износу од 50.000,00 динара.

 

            10. Николe Тасићa за реализацију пројекта у култури издавање књиге Смедеревски спортски риболовци- Пецароши, чији је аутор, а коју ће издати PRIVREDNO DRUŠTVО ŠTAMPARIJA NEWPRESS DOO, SMEDEREVO, у износу од 50.000,00 динара.

 

 

 

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Образложење

 

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, који је објављен дана 27. јула 2021. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

 

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

 

            Сходно напред наведеном, Градско веће града Смедерева je својим Решењем, број 02-242/2021-09 од 23.9.2021. године, образовало Комисију за избор пројеката у култури у области књижевности у 2021. години.

 

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области књижевности поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године.

 

 

 

 

            Имајући у виду наведено, образована Комисија, на својој седници одржаној дана 5.10.2021. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области књижевности поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, траженим средствима из буџета града Смедерева и расположивим средствима опредељеним Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину.

 

     Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области књижевности у 2021. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области књижевности у 2021. години.

 

 

 

 

Број: 02-262 /2021-01

У Смедереву, 5.10.2021. године                                                         Председница Комисије

                                                  Марија Марковић Ставрић

                

 

 

Решења о давању сагласности на одлуку можете преузети са овог линка.