СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-243/2021-09 од  23.9.2021. године, а у  складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021),

 

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области музике у 2021. години, на седници одржаној 5.10.2021. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2021. години учествоваће у финансирању и суфинансирању  пројеката у култури у области музике у укупном износу од 900.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА за реализацију пројекта у култури Фестивал музике града Смедерева 2021, у износу од 150.000,00 динара;

 

            2. Певачког друштва Градски женски хор "Кир Стефан Србин" за реализацију пројекта у култури концерта "СМЕДЕРЕВО У СВЕТУ И СВЕТ У СМЕДЕРЕВУ", у циљу реализације концертних наступа, у износу од 250.000,00 динара;

 

            3. Удружења "Моравска тамбура" за реализацију пројекта у култури Очување традиције свирања на тамбури, у циљу неговања и развијања народне традиције и традиције свирања тамбуре, у износу од 300.000,00 динара;

 

            4. Удружење Музикодром за реализацију пројекта у култури Јесен која добро звучи, у циљу упознавања деце са музичким инструментима кроз радионице, у износу од 100.000,00 динара.

 

            5. Удружења музичких уметника ОРКЕСТАР СВЕТЛОСТ за реализацију пројекта у култури Концерт "Жене у класичној музици", у износу од 50.000,00 динара;

 

            6. Удружења музичких уметника ОРКЕСТАР СВЕТЛОСТ за реализацију пројекта у култури Фестивал класичне музике "ФОРК", у износу од 50.000,00 динара;

 

 

 

             

           

 

           

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8

(осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Образложење

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 78/2021), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2020. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, који је објављен дана 27. јула 2021. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

 

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

           

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-243/2021-09 од 23.9.2021. године,  образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области музике у 2021. години.            

 

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области музике поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године.

 

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 5.10.2021. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области музике поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, траженим средствима из буџета града Смедерева и расположивим средствима опредељеним Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину.

 

 

 

 

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области музике у 2021. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области музике у 2021. години.

 

 

 

Број: 02-261/2021-01

У Смедереву, 5.10.2021. године

                                                                                                          Председница Комисије

  

  

                                                                                                      Мариja Марковић Ставрић

  

  

Решења о давању сагласности на одлуку можете преузети са овог линка.