... МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА И ОВЕ ГОДИНЕ У СМЕДЕРЕВУ СПОМЕНИК ДЕСПОТУ ЂУРЂУ БРАНКОВИЋУ ... ...


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

 

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-80/2022-09 од 9. маја 2022. године, а у  складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева", број 10/2021),

 

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области позоришне уметности у 2022. години, на седници одржаној 8.6.2022. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2022. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области позоришне уметности у укупном износу од 200.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Удружења грађана "Црвени цвет" Смедерево за реализацију пројекта "Драмски едукативни студио", у циљу промоције, унапређења и развојa грађанског друштва, који се постижу кроз активности у драмским, музичким и плесним радионицама, у износу од 75.000,00 динара;

 

            2. Позоришта ПАТОС за реализацију пројекта Позоришна сезона 2022, у циљу обогаћења позоришне понуде за младе, у износу од 125.000,00 динара.

 

 

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 


 

Образложење

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева", број 10/2021), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2022. години, број 037-79/2022-09 од 28. фебруара 2022. године, који је објављен дана 9.3.2022. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

 

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

           

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-80/2022-09 од 9.5.2022. године, образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области позоришне уметности у 2022. години.

           

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области позоришне уметности поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2022. години, 037-79/2022-09 од 9. маја 2022. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2022. години, број 037-79/2022-09 од 28. фебруара 2022. године.

 

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 8.6.2022. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области позоришне уметности поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2022. години, траженим средствима из буџета града Смедерева и расположивим средствима опредељеним Одлуком о буџету града Смедерева за 2022. годину.

 

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области позоришне уметности у 2022. години одлучила је као у члану 1. ове Одлуке.

 

 

Број: 02-117/2022-01

У Смедереву, 8.6.2022. године

                                                                                                           Председница Комисије

 

                                                                                                      Марија Марковић Ставрић

 

 

 

Прилог -  Скенирана Решења