СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА


Одељење за локалну пореску администрацију

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

 - Закон о порезима на имовину

- Водич кроз порез на имовину

- Образац Пореске пријаве ППИ-1 (за правна лица)


- Подприлози уз ППИ-1

- Прилог 2 уз ППИ-1


-
Образац Пореске пријаве ППИ-2 (за физичка лица)

 

- ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

- ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ И УТВРЂИВАЊУ ЗОНА СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО

- ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ И УТВРЂИВАЊУ ЗОНА СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО
 

- ЗАКЉУЧАК - Утврђују се следеће просечне цене квадратног метра одговарaјућих непокретности по зонама, као полазне основице за утврђивање пореза на имовину у 2021. години


ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА


- Одлука о локалним комуналним таксама града Смедерева

- Образац Пријаве за утврђивање обавеза по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном просторуНАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


- Одлука о накнади за заштиту и   унапређивање животне средине

- Образац Пријаве за утврђивање  накнаде за заштиту и унапређивање  животне средине


 

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА


- За правна лица и предузетнике

- За физичка лица
КОНТАКТИ


- За правна лица и предузетнике

- За физичка лица

 


ОГЛАСНА ТАБЛА    


- Обавештење о преносу надлежности у администрирању Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (28.02.2011.)

 

  

 

Одељење за локалну пореску администрацију обавља послове који се односе на:

- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова из делокруга Одсека у складу са прописима,
- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству,
- послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода, односно контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода,
- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,
- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као и канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода,
- пружање стручне помоћи пореским обвезницима,
- опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода,
- израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода,
- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода,
- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом,
- вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника,
- послове администрирања у складу са прописима,
- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове Одсека за локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима


Одељење за локалну пореску администрацију

начелник Зоран Ранђеловић

 e-mail: randjelovic.zoran@smederevo.org.rs

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1835