Обележавање дана победе над фашизмом САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ Обележена градска слава – Васкршњи понедељак Одржана 26. редовна седница Градског већа града Смедерева Градоначелник Јован Беч примио вакцину против Ковида-19


РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2021. ГОДИНИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 23. седници одржаној 26. марта 2021. године, донело је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

  

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2021. ГОДИНИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

  

                                                                               

I

  

            Образује се Комисија за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2021. години.

            У Комисију се именују:

 

            - за чланове:

1. Небојшa Величковићна предлог Друштва новинара Ниша

2. Слађана Алексић, на предлог Професионалног удружења новинара Србије

3. Петар Кочић, на предлог Друштва новинара Војводине

 

 

II

  

            Задатак Комисије je да изврши оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2021. години, донесе и достави образложени предлог о расподели средстава за суфинансирање ових пројеката Градском већу града Смедерева на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2021. години.

 

 

III

  

  

             Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs.

 

2.

 

О б р а з л о ж е њ е

  

            На основу Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије", број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање  јавног  интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике

Србије", број 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00140/2020-01/2 од 18. јануара 2021. године, Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2021. години, који је објављен 4. фебруара 2021. године на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs и новинама НАШ ГЛАС.

 

Чланом 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања предвиђено је да оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија коју решењем именује руководилац органа који је расписао конкурс. Комисија се именује за сваки конкурс посебно.

 

Чланом 20. Правилника утврђено је да се за члана комисије именује лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник. Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

 Такође, чланом 21. Правилника предвиђено је следеће:

 Комисија може имати три или пет чланова.

 Орган који расписује конкурс кроз јавни позив за учешће на конкурсу обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија са биографијом, за сваки конкурс посебно.

Предлози за чланове комисије достављају се најкасније у року од 20 дана од дана објављивања конкурса.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав  предлог постоји.

  Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.

  На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац органа који је расписао конкурс бира два односно три члана комисије.

Уколико предлози за чланове комисије из става 2. овог члана не буду достављени у прописаном року, руководилац органа који је расписао конкурс сам именује чланове комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника.

Одлука о именовању комисијe доноси се у форми решења и објављује се на веб-сајту органа који расписује конкурс, за сваки конкурс посебно.

Решењем о именовању чланова комисије утврђују се њихова права и обавезе.

 

 

3.

 

 

Имајући у виду наведено, Градско веће града Смедерева је на основу приспелих предлога за учешће у раду Комисије поводом расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2021. години, одлучило као у тачки I овог Решења.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

Број 02-52/2021-07

У Смедереву, 26. марта 2021. године

                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                    ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                  Јован Беч

 

 

 На овом линку можете преузети скениран документ.