SEDAMDESET SEDAM GODINA OD OSLOBAĐANjA SMEDEREVA U DRUGOM SVETSKOM RATU Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU UREĐENjE ATARSKIH PUTEVA


Strategija razvoja

Danas je u Plenumskoj sali GU, održana konferencija za novinare povodom Strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja i javnih rasprava na ovu temu. Prva javna rasprava biće održana sutra, 28. jula sa početkom u 11 časova u Velikoj sali GU.

Novinarima su se obratili gradonačelnik Smedereva Predrag umičević, koordinator za lokalni ekonomski razvoj, Zdravka Kovačević-Vasić i predstavnik USAID-a, Tamara Dunđerović.

Smederevo je grad sa najvećim potencijalom u Srbiji, a ovaj dokumenat je potvrda tog potencijala.

Smederevo je utvrdilo da postoji potreba za izradom Strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja, kao jedog od načina da se odredi jasan put razvoja koji je oslonjen na resurse, snage cele zajednice. Strateški plan koji je pred vama ne bi bilo moguće izraditi bez aktivnog učešća svih zainteresovanih strana. Rad na izradi starteškog plana počeo je aprila 2008. godine.

Svrha Lokalnog ekonomskog razvoja (LER), kao i Strategije LER-a, je da poveća privredni kapacitet lokalnog područja kako bi se poboljšao kvalitet života svih stanovnika. To je proces u kome se javni, poslovni i nevladin sektor udružuju i zajedno rade na stvaranju boljih uslova za ekonomski rast i stvaranje novih radnih mesta. Strateško planiranje usmereno je na ujednačavanje razvoja, angažovanje lokalnih resursa, povećavanje produktivnosti, poboljšanje nastupa na tržištu.

Izradom ovog plana ekonomskog razvoja i definisanjem projekata kao i njihovom realizacijom, treba da se zadovolje potrebe poslovne zajednice i omogući joj se da izgradi pozitivnu poslovnu klimu i postane konkurentnija u odnosu na druge lokalne zajednice. Strateški plan za LER se sastoji iz dva dela koja su međusobno povezana. Prvi deo predstavlja njegov strateški deo (ključne oblasti razvoja, ciljevi, projekti za LER i akcione planove) a drugi, profil zajednice (socio-ekonomska analiza) i analiza mišljenja poslovnog sektora.

Prilikom prikupljanja i pripreme kvantitativnih podataka korišćeni su podaci o osnovnim prirodnim, ekonomskim, geografskim, demografskim i socijalnim faktorima zatečenim na početku 2008. godine. Kvalitativnom analizom prikupljeni podaci su stavljeni u određeni kontekst, na osnovu čega je utvrđena perspektiva daljeg ekonomskog razvoja grada Smedereva.

Na izradi Strateškog plana za Lokalni ekonomski razvoj učestvovali su članovi Komisije za strateško planiranje, koju su činili predstavnici javnog sektora (lokalna samouprava i republičke institucije), predstavnici poslovne zajednice (privatni i javni sektor), udruženja i asocijacije, kao i stručni konsultanti za određena ključna pitanja.

Tehničku i stručnu pomoć u procesu izrade Strateškog plana Lokalnog ekonomskog razvoja pružao je The Urban Institute kroz MEGA program (Municipal Economic Growth Activity), koji finansira USAID.

U izradi Strateškog plana Lokalnog ekonomskog razvoja, korišćena je participativna metodologija The Urban Institute.

Proces izrade Strateškog plana je obuhvatio sledeće korake:

1) Formiranje Komisije za strateško planiranje

2) Analiza svih postojećih resursa (Profil zajednice i Upitnik o mišljenju poslovnog sektora)

3) Razvoj Strateške vizije i definisanje Ključnih oblasti/pitanja ekonomskog razvoja

4) SWOT analiza

5) Definisanje ciljeva i projekata

6) Prioritizacija projekata i izrada plana implementacije

7) Izrada strateškog plana

8) Javna rasprava

9) Formiranje Privrednog Saveta za ekonomski razvoj (za praćenje i ocenu implementacije)

Na definisanju i prioritizaciji projekata za LER i izradi akcionih planova radile su sektorski i stručno izabrane radne grupe, koje su činili članovi Komisije za strateško planiranje, kao i stručnjaci iz oblasti ekonomije, obrazovanja, preduzetništva, lokalni investitori.Sprovođenje projekata iz strateškog plana za LER operacionalizovaće se godišnjim programima razvoja preko kojih će se redovno usmeravati i pratiti stepen sprovođenja plana i predlagati dopunske mere za pobošanje njegovog ostvarivanja.

U toku prethodne godine nakon više od 20 sastanaka i učešća više od 50 ljudi, razmatrajući sve navedene pretpostavke i usmerenja, utvrđene su ključne oblasti koje treba da reše glavna pitanja razvoja:

1. Razvoj sobraćajne i komunalne infrastrukture

2. Pozitivna poslovna klima

3. Razvoj turizma

4. Razvoj poljoprivrede

5. Obrazovanje, i društvene delatnosti

Iz navedenih ključnih oblasti, prioritizacijom se došlo do 84 od preko 100 predloženih projekata.

Javna rasprava će trajati od 28.jula do 28.avgusta 2009.godine.

Sve nove ideje i predloženi projekti, biće razmotreni od strane Komisije i uvršćeni u strateški plan, koji će tako kompletiran biti predložen Skupštini grada Smedereva na usvajanje u septembru 2009.godine.