Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије

Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градска управа Смедерева

Одељење за привреду и јавне набавке

Одсек за привреду и регистрацију

привредних субјеката

Број: 38-8/2021-03

Датум: 13.10.2021. године

С М Е Д Е Р Е В О


 

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („ Службени гласник Републике Србије", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), утврђена је обавеза да јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.


 Сходно наведеном, објављује се дана 13.10.2021. године, Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије, број 7521 од 11.10.2021. године, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 12.10.2021. године.


Обрађивач: Дијана Марковић


                                                                                                                               

       ШЕФИЦА ОДСЕКА                                                                                 НАЧЕЛНИЦA ОДЕЉЕЊА

  

Снежана Савић Илић, дипл.правник                                                                Здравка Ковачевић-Васић