РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2022. ГОДИНИ

            На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 75. седници одржаној 9. маја 2022. године, донело је

 

  

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2022. ГОДИНИ

  

I

  

            Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2022. годину („Службени лист града Смедерева", број 10/2021) у оквиру раздела 4- Градска управа, програмска класификација 1201- Програм 13- Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004- oстваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 услуге емитовања и штампања, позиција 240, економска класификација 423- услуге по уговору- Пројектно информисање, по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2022. години, у укупном износу од 28.000.000,00 динара.

 

Средства су појединачно одобрена на следећи начин:

Ред.бр.

Подносилац

пројекта

Назив пројекта

Издавач медија/назив

Одобрена  средства у динарима

1.

Консалтинг Маркетинг Трејд д.о.о. Смедерево

Emisija „Budjenje"

 

 

  

Консалтинг Маркетинг Трејд д.о.о. Смедерево

- производња медијских садржаја које објављује

RADIO SMEDEREVO

3.100.000,00

2.

Open View DOO Vršac

Смедерево кроз призму јавности

EPODUNAVLJE

 

2.000.000,00

3.

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, ДЕМОКРАТИЈЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА "СДПЛУС"

„ПОЉОПРИВРЕДНИК- СВОЈ НА СВОМЕ"

INFORMATIVNI PORTAL SDPLUS

500.000,00

4.

„Удружење за промовисање слободе изражавања - Подунавска иницијатива"

„Znameniti Smederevci"

INTERNET PORTAL PODUNAVLJE.INFO

1.550.000,00

5.

Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA JASENICA d.o.o. Smederevska Palanka

„Смедерево- На путу здравља"

TV JASENICA

1.100.000,00

6.

Slobodan Kosanović Pr proizvodnja kinematografskih dela audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa Explore media Beograd

 

„Живот у Смедереву"

Slobodan Kosanović Pr proizvodnja kinematografskih dela audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa Explore media Beograd

- производња медијских садржаја којe објављује интернет портал VOLIMSRBIJU.COM

300.000,00

7.

SNEŽANA STOJKOVIĆ PR VEB PORTAL ROMINK SMEDEREVO

„Информација као знање и моћ"

SNEŽANA STOJKOVIĆ PR VEB PORTAL ROMINK SMEDEREVO

 

300.000,00

8.

RADIO LUX DOO SMEDEREVO

ИНФОРМИСАНИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ- ЗА БОЉИ ГРАД

LUX RADIO

 

800.000,00

9.

NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAŠ GLAS SMEDEREVO

ОД ВРТИЋА ДО РАДНОГ МЕСТА И ФАКУЛТЕТА

NAŠ GLAS

2.950.000,00

10.

Privredno društvo za reklamu i propagandu RESPECT MEDIA d.o.o. Smederevo

„Сачувајмо баштину јер баштина чува нас"

NEDELJNI REGIONALNI LIST NAŠE NOVINE

1.200.000,00

11.

ŽELJKO DIMIĆ PR VEB PORTALI SDUŽIVO SMEDEREVO

„СМЕДЕРЕВО У ПОКРЕТУ 2022"

SDUŽIVO

1.050.000,00

12.

SD NOVINE DOO SMEDEREVO

 

Живети заједно

SD NOVINE

4.300.000,00

13.

ŽELJKO MILOJEVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I AGENCIJA ZA USLUGE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NAŠA GAJBA SMEDEREVO

НАШЕ СЕЛО - НАШИ ЉУДИ

WEB PORTAL SDCAFE

1.000.000,00

14.

KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Привредни, туристички и природни потенцијали Смедерева- развојна шанса

KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

-производња медијских садржаја које објављује

TV K::CN 1 и

TV K::CN ISTOK

2.100.000,00

15.

Удружење за борбу против дискриминације Посматрач

ГРАД КОМЕ ИСТОРИЈА ПРОГОВАРА И ЗАВЕТУЈЕ

 

EMBARGO.RS

500.000,00

16.

MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD-STARI GRAD

„Унапређење правне и социјалне државе"

REPUBLIKA.RS

 

600.000,00

17.

MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD-STARI GRAD

„ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА"

NEZAVISNE DNEVNE NOVINE SRPSKI TELEGRAF

300.000,00

18.

INFORMATIVNO PREDUZEĆE REČ POMORAVLJA DOO, VELIKA PLANA

„Смедерево у 2022- све о мом граду"

TV PLANA

3.000.000,00

19.

GORAN MANOJLOVIĆ PR FOTO VIDEO STUDIO GLO SMEDEREVSKA PALANKA

Вила „Златни брег"

GORAN MANOJLOVIĆ PR FOTO VIDEO STUDIO GLO SMEDEREVSKA PALANKA

-производња медијских садржаја које објављује

PALANKA DANAS, PEČAT PRAVDE, TV JASENICA, TV SMEDEREVO

300.000,00

20.

NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Нове шансе стижу Дунавом

VEČERNJE NOVOSTI

400.000,00

21.

ADRIA MEDIA GROUP DOO BEOGRAD (STARI GRAD)

„Смедерево- Град културе, уметности и традиције"

KURIR: NAJUTICAJNIJE DNEVNE NOVINE BALKANA

650.000,00

  

II

  

            На основу овог Решења са учесницима Јавног позива, који су добили средства за суфинансирање пројекaтa производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2022. години, наведеним у тачки I, биће закључени одговарајући уговори.

III

  

            Ово Решење објавити на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs и доставити скенирано сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

  

  

            Градско веће града Смедерева расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2022. години  (у даљем тексту: Јавни позив), број 037-85/2022-09 од 28. фебруара 2022. године, који је објављен 1. марта 2022. године на веб-сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном листу НАШ ГЛАС.

             Јавни позив је био отворен 20 дана од дана објављивања у наведеним недељним новинама и на веб-сајту Града Смедерева. По расписаном Јавном позиву приспелe су 42 пријавe.

 

 

На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017), Градско веће града Смедерева је својим Решењем, број 02-73/2022-09 од 21. априла 2022. године образовало Комисију за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2022. години (у даљем тексту: Комисија).

            Наведена Комисија је дана 27. априла 2022. године извршила оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива и донела Предлог о расподели средстава са образложењем и исти доставила Градском већу града Смедерева у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2022. години.

            Комисија је приликом оцењивања наведених пројеката пошла од критеријума за оцену пројеката утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник) и наведеним Јавним позивом, односно од следећих критеријума: мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања и мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима и том приликом утврдила следеће:

      Пројекти који су подржани:

1. Подносилац пројекта Консалтинг Маркетинг Трејд д.о.о. Смедерево- производња медијских садржаја које објављује RADIO SMEDEREVO, чија је пријава запримљена у року, дана 8.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Emisija „Budjenje". Укупна вредност пројекта износи  12.425.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 2.485.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 9.940.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идeнтификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно усмереност на потребе младих и њихове навике, као и постојање високог степена утицаја на грађане Смедерева, укључујући и младе. Велики број медијских садржаја, искуство на реализацији сличних пројеката, као и популарност на територији емитовања дају довољно гаранција да ће

подршка пројекту испунити циљеве Конкурса  (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3, 4. и 5. и тачка 2. алинеја 2. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 9.940.000,00   динара,  већ у износу од 3.100.000,00 динара.

2. Подносилац пројекта је Open View DOO Vršac, назив медија: EPODUNAVLJE, чија је пријава запримљена у року, дана 15.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Смедерево кроз призму јавности. Укупна вредност пројекта износи 5.810.000 динара, од тога сопствени приходи износе 1.170.000 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 4.640.000 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

    У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, пројекат се бави темом о важним сегментима живота и рада, културним, етничким, социјалним и другим различитим проблемима осетљивих и рањивих друштвених група (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника).

      Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 4.640.000,00 динара,  већ у износу од 2.000.000,00 динара.

3. Подносилац пројекта је ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, ДЕМОКРАТИЈЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА "СДПЛУС", назив медија: INFORMATIVNI PORTAL SDPLUS, чија је пријава запримљена у року, дана 16.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „ПОЉОПРИВРЕДНИК- СВОЈ НА СВОМЕ". Укупна вредност пројекта износи  1.181.425,00 динара, од тога сопствени приходи износе 240.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 941.425,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, пројекат се бави представљањем предностима села. Буџет пројекта је прецизно разрађен, односно предвиђени трошкови су у складу са пројектним активностима (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 4. алинеја 1. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  941.425,00 динара,  већ у износу од 500.000,00 динара.

4. Подносилац пројекта је „Удружење за промовисање слободе изражавања - Подунавска иницијатива", назив медија: INTERNET PORTAL PODUNAVLJE.INFO, чија је пријава запримљена у року, дана 16.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „Znameniti Smederevci". Укупна вредност пројекта износи 2.034.960,00 динара од тога сопствени приходи износе 480.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.554.960,00 динара.

   Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, пројекат се бави представљањем знаменитих Смедереваца, чиме доприноси очувању богатог културног идентитета Града. Буџет пројекта је прецизно разрађен, односно предвиђени трошкови су у складу са пројектним активностима (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 4. алинеја 1. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у износу од  1.550.000,00 динара.

5. Подносилац пројекта је Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA JASENICA d.o.o. Smederevska Palanka, назив медија: TV JASENICA, чија је пријава запримљена у року, дана 16.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „Смедерево- На путу здравља". Укупна вредност пројекта износи 10.948.000 динара од тога сопствени приходи износе 5.474.000 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 5.474.000  динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно усмереност на здравље и здрав живот, као актуелне теме и постојање високог степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3, 4. и 5. и тачка 2. алинеја 2. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 5.474.000,00  динара,  већ у износу од 1.100.000,00 динара.

6. Подносилац пројекта је Slobodan Kosanović Pr proizvodnja kinematografskih dela audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa Explore media Beograd- производња медијских садржаја које објављује интернет портал VOLIMSRBIJU.COM, чија је пријава запримљена у року, дана 16.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „Живот у Смедереву". Укупна вредност пројекта износи 627.000,00 динара од тога сопствени приходи износе  127.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 500.000,00 динара.

            Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, односно промовисање капацитета града Смедерева у оквиру културе, историје и туризма (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од   500.000,00 динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.

 

 

 

7. Подносилац пројекта је SNEŽANA STOJKOVIĆ PR VEB PORTAL ROMINK SMEDEREVO, назив медија: SNEŽANA STOJKOVIĆ PR VEB PORTAL ROMINK SMEDEREVO, чија је пријава запримљена у року, дана 17.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „Информација као знање и моћ". Укупна вредност пројекта износи  2.137.500,00 динара од тога сопствени приходи износе 427.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.710.000,00 динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Пројекат се бави друштвено осетљивим групама и темама везаним за повећање степена информисаности ромске заједнице, очување културе, знање језика и боље упознавање и разумевање између различитих заједница (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  1.710.000,00 динара,  већ у износу од 300.000,00  динара.

8. Подносилац пројекта је RADIO LUX DOO SMEDEREVO, назив медија: LUX RADIO, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом ИНФОРМИСАНИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ- ЗА БОЉИ ГРАД. Укупна вредност пројекта износи 9.150.000,00 динара од тога сопствени приходи износе  3.750.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе  5.400.000,00 динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, нарочито потребама слушалаца Смедерева (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 1, 3. и 4. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  5.400.000,00 динара,  већ у износу од 800.000,00 динара.

9. Подносилац пројекта је NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAŠ GLAS SMEDEREVO, назив медија: NAŠ GLAS, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом ОД ВРТИЋА ДО РАДНОГ МЕСТА И ФАКУЛТЕТА, напори и начин да се они превазиђу. Укупна вредност пројекта износи 6.525.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 1.305.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе  5.220.000,00 динара.

 

            

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно указивање на добре и лоше стране образовног система, мотивисаност деце и ђака и развој медијске писмености (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3, 4. и 5. Правилника).

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  5.220.000,00  динара,  већ у износу од 2.950.000,00 динара.

10. Подносилац пројекта је Privredno društvo za reklamu i propagandu RESPECT MEDIA d.o.o. Smederevo, назив медија: NEDELJNI REGIONALNI LIST NAŠE NOVINE, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „Сачувајмо баштину јер баштина чува нас". Укупна вредност пројекта износи 2.345.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 476.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.869.000,00 динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приортетима циљних група, пројекат се бави темом која доприноси очувању културно- историјске баштине и богатог културног идентитета града Смедерева, заступљен је иновативни елемент у пројекту и новинарско истраживачки приступ (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3, 4. и 5. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.869.000,00  динара,  већ у износу од 1.200.000,00 динара.

11. Подносилац пројекта је ŽELJKO DIMIĆ PR VEB PORTALI SDUŽIVO SMEDEREVO, назив медија: SDUŽIVO, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „СМЕДЕРЕВО У ПОКРЕТУ 2022". Укупна вредност пројекта износи 2.000.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 400.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.600.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, нарочито потребама Смедерева (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 1, 3. и 4. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  1.600.000,00 динара,  већ у износу од 1.050.000,00 динара.

12. Подносилац пројекта је SD NOVINE DOO SMEDEREVO, назив медија: SD NOVINE, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Живети заједно. Укупна вредност пројекта износи 10.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 2.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 8.000.000,00 динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усмереност на друштвено осетљиве групе, као и удружења која се баве ромском националном мањином и питањем инклукзије рома (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 8.000.000,00 динара,  већ у износу од 4.300.000,00 динара.

13. Подносилац пројекта је ŽELJKO MILOJEVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I AGENCIJA ZA USLUGE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NAŠA GAJBA SMEDEREVO, назив медија: WEB PORTAL SDCAFE, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом НАШЕ СЕЛО- НАШИ ЉУДИ. Укупна вредност пројекта износи 2.282.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 537.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.745.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усмереност на афирмацију и подршку смедеревским селима са акцентом на развоју села и адекватно информисање јавности о потенцијалима смедеревских села (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  1.745.000,00 динара,  већ у износу од 1.000.000,00 динара.

 

 

14. Подносилац пројекта KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD- производња медијских садржаја који објављује TV K::CN 1 и TV K::CN ISTOK, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Привредни, туристички и природни потенцијали Смедерева- развојна шанса. Укупна вредност пројекта износи  14.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 7.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 7.000.000,00 динара.

      Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

      У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, пројекат се бави темом о важним сегментима привредних, туристичких и природних потенцијала града Смедерева. Такође, реализација пројекта допринеће и едукацију младих о потенцијалима одрживог развоја града Смедерева (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника).

      Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  7.000.000,00 динара,  већ у износу од 2.100.000,00 динара.

15. Подносилац пројекта је Удружење за борбу против дискриминације Посматрач, назив медија: EMBARGO.RS, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом ГРАД КОМЕ ИСТОРИЈА ПРОГОВАРА И ЗАВЕТУЈЕ. Укупна вредност пројекта износи 625.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 125.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 500.000,00 динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усмереност на богату историју града Смедерева и културни иденитет (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу од 500.000,00 динара.

16. Подносилац пројекта је MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD-STARI GRAD, назив медија: REPUBLIKA.RS, чија је пријава запримљена у року, дана 21.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „Унапређење правне и социјалне државе". Укупна вредност пројекта износи 4.620.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.610.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 3.010.000,00 динара.

 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Пројекат се бави социјалним темама који су од значаја за становнике града Смедерева, укључујући проблеме пензионера, здравствену заштиту и запошљавање (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4., тачка 2. алинеја 1. и тачка 4. алинеја 1. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 3.010.000,00   динара,  већ у износу од 600.000,00 динара.

17. Подносилац пројекта је MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD-STARI GRAD, назив медија: NEZAVISNE DNEVNE NOVINE SRPSKI TELEGRAF, чија је пријава запримљена у року, дана 21.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом  „ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА". Укупна вредност пројекта износи 5.110.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 2.100.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 3.010.000,00 динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усмереност на презентацију туристичких потенцијала града Смедерева у циљу повећања броја потенцијалних туриста (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 3.010.000,00   динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.

18. Подносилац пројекта је INFORMATIVNO PREDUZEĆE REČ POMORAVLJA DOO, VELIKA PLANA, назив медија: TV PLANA, чија је пријава запримљена у року, дана 21.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „Смедерево у 2022- све о мом граду". Укупна вредност пројекта износи 21.000.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 11.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 10.000.000,00 динара.

             Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, Пројекат се бави актуелним темама и сходно утицају овог медија гарантује остваривање пројектног циља. Број медијских садржаја, као и термини емитовања дају додатну вредност Пројекту (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. тачка 2. алинеја 1. и тачка 4. алинеја 1. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  10.000.000,00 динара,  већ у износу од 3.000.000,00 динара.

19. Подносилац пројекта је GORAN MANOJLOVIĆ PR FOTO VIDEO STUDIO GLO SMEDEREVSKA PALANKA- производња медијских садржаја које објављује PALANKA DANAS, PEČAT PRAVDE, TV JASENICA, TV SMEDEREVO, чија је пријава запримљена у року, дана 21.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Вила „Златни брег". Укупна вредност пројекта износи 1.125.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 225.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 900.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Такође, пројекат ће имати велики значај за промоцију културне баштине града Смедерева и развијање туристичких потенцијала и афирмацију истакнутих личности из света културе и уметности (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4., тачка 2. алинеја 1. и тачка 4. алинеја 1. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 900.000,00   динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.

20. Подносилац пројекта је  NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD), назив медија: VEČERNJE NOVOSTI, чија је пријава запримљена у року, дана 23.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 21.3.2022. године) и који је конкурисао са пројектом Нове шансе стижу Дунавом. Укупна вредност пројекта износи 1.003.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 210.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 793.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

     У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Пројектом ће бити представљени културни потенцијали Смедерева са акцентом на речном туризму. Реализацијом Пројекта, грађани Смедерева, потенцијални туристи из земље и иностранства, добиће адекватне информације (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4., тачка 2. алинеја 1. и тачка 4. алинеја 1. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

            У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 793.000,00  динара,  већ у износу од 400.000,00 динара.

21. Подносилац пројекта је ADRIA MEDIA GROUP DOO BEOGRAD (STARI GRAD), назив медија: KURIR: NAJUTICAJNIJE DNEVNE NOVINE BALKANA, чија је пријава запримљена у року, дана 23.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 21.3.2022. године) и који је конкурисао са пројектом „Смедерево- Град културе, уметности и традиције". Укупна вредност пројекта износи 1.296.300,00 динара од тога сопствени приходи износе 288.300,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.008.000,00 динара.

              Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. Правилника, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приортетима циљих група, односно добро су дефинисане циљне групе, такође и опис и план реализације пројектних активности (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника).

            Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од   1.008.000,00 динара,  већ у износу од 650.000 динара.

 Пројекти који нису подржани:         

Ред.бр.

Подносилац

пројекта

Назив пројекта

Издавач медија/назив

 

1.

КАНЦЕЛАРИЈА "СТВАРНОСТ ТИШИНЕ"

  

"СМЕДЕРЕВСКИ НЕДЕЉНИК И МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ- О ПОЗНАТИМ СМЕДЕРЕВЦИМА"

STVARNOST TIŠINE

  

 

2.

VAT PRODUCTION DOO BEOGRAD- PALILULA

НАЈЛЕПШЕ ИЗ СРБИЈЕ- СМЕДЕРЕВО

VAT PRODUCTION DOO BEOGRAD- PALILULA

- производња медијских садржаја који објављује

WWW.NAJLEPSEIZSRBIJE.RS

 

3.

КСП 2014 Д.О.О. ЛОЗОВИК

„Мој град- мој свет"

КСП 2014 Д.О.О. ЛОЗОВИК

-производња медијских садржаја које објављује RADIO MORAVAC

 

4.

САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА

Српско коло Смедерево

SRPSKO KOLO

 

 

5.

СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ

 

Право грађана Смедерева на професионално новинарство

SINOS

 

 

6.

Dragan Golubović PR Internet portali PULS ŠUMADIJE Smederevska Palanka

Пулс града Смедерева 2022

PULS ŠUMADIJE

 

7.

SLAĐANA CRNOMARKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT OSTALO OBRAZOVANJE PALANKA INFO SMEDEREVSKA PALANKA

„ЛЕТУЈМО У СРБИЈИ- НАЈЛЕПША ЈЕЗЕРА И ПЛАНИНЕ"

ŠUMADIJSKE VESTI

  

 

8.

DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO, USLUGE I KOOPERACIJE SAT-TV COMMUNICATIONS EKSPORT- IMPORT DOO POŽAREVAC

СМЕДЕРЕВО- ГРАД ВИТЕЗОВА

SAT TV

 

9.

DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO, USLUGE I KOOPERACIJE SAT-TV COMMUNICATIONS EKSPORT- IMPORT DOO POŽAREVAC

СМЕДЕРЕВО- РИМСКА ГРАНИЦА

INTERNET PORTAL SAT TV

 

10.

TV SMEDEREVO Društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo

 

Имамо ли решење за загађење?

TV SMEDEREVO

 

11.

Мултикултура Србије

Прошлост, садашњост и будућност Руса у Смедереву и у Подунављу

NOVOSTI DANA

 

 

12.

Удружење Инфо центар "Печат правде"

Породица је наша будућност

PEČAT PRAVDE

  

 

13.

Покрет за једнакост и равноправност "Исти смо"

Igraj kao devojčica!

PORTAL SPORTFEM

 

 

14.

УДРУЖЕЊЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ АЛФА

„СМЕДЕРЕВСКА СЕЛА КОЈА СЕ ПОНОВО РАЂАЈУ"

WWW.SELASRBIJE.RS

 

15.

Marijana Gajić PR Trgovinska radnja A&S COMMUNICATION Smederevska Palanka

 

„Смедерево град који не спава!"

ŠUMADIJA DANAS

  

 

16.

Инфо центар "Нова Јасеница"

Деца Смедерева у фокусу Нове Јасенице

NOVA JASENICA

 

17.

ADRIA MEDIA MAGAZINE d.o.o. Beograd-Stari Grad

Здрава породица здраво Смедерево

YUMAMA.RS

 

18.

Radiodifuzno preduzeće Radio Oskar d.o.o. Beograd-Stari Grad

САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ И БРИГА ДРУШТВА O ЊИМА

Radiodifuzno preduzeće Radio Oskar d.o.o. Beograd-Stari Grad

-производња медијских садржаја које објављује

RADIO PULS GROCKA 88,7, RADIO DŽUBOKS 102,7, RADIO DUGA

 

19.

MEDIJSKI CENTAR RADIO PULS GROCKA D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD

Вршњачко насиље у фокусу

MEDIJSKI CENTAR RADIO PULS GROCKA D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD

-производња медијских садржаја које објављује

TV VIMINACIUM

 

20.

Dolovački dar

Очување и заштита животне средине и штетни утицај на систем и здравље људи

Dolovački dar

-производња медијских садржаја које објављује

DŽUBOKS 102,7

 

 

21.

CENTAR ZA EDUKACIJU I UNAPREĐENJE DRUŠTVA "PULS"

ДИСКРИМИНАЦИЈА ДЕЦЕ У ФОКУСУ

CENTAR ZA EDUKACIJU I UNAPREĐENJE DRUŠTVA "PULS"

-производња медијских садржаја које објављује

RADIO PULS GROCKA 88,7

 

 

 

1. Подносилац пројекта је КАНЦЕЛАРИЈА "СТВАРНОСТ ТИШИНЕ", назив медија: STVARNOST TIŠINE, чија је пријава запримљена у року, дана 8.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом "СМЕДЕРЕВСКИ НЕДЕЉНИК И МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ- О ПОЗНАТИМ СМЕДЕРЕВЦИМА". Укупна вредност пројекта износи 1.579.500,00 динара, од тога сопствени приходи износе 319.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.260.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

2. Подносилац пројекта је VAT PRODUCTION DOO BEOGRAD- PALILULA- производња медијских садржаја који објављује WWW.NAJLEPSEIZSRBIJE.RS, чија је пријава запримљена у року, дана 11.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом НАЈЛЕПШЕ ИЗ СРБИЈЕ- СМЕДЕРЕВО. Укупна вредност пројекта износи 2.445.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 495.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.950.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

 

3. Подносилац пројекта је КСП 2014 Д.О.О. ЛОЗОВИК- производња медијских садржаја које објављује RADIO MORAVAC, чија је пријава запримљена у року, дана 11.3.2022. године на  писарници  Градске управе града Смедерева  и  који  је  конкурисао са

 

 

пројектом „Мој град- мој свет". Укупна вредност пројекта износи 2.946.200,00 динара од тога сопствени приходи износе 729.200,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 2.217.000,00  динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 5. и тачка 2. алинеја 2. Правилника.  Наиме, у пројекту нема заступљености иновативног елемента и новинарско истраживачког приступа, а степен утицаја пројекта на квалитет  информисања циљне групе није на потребном нивоу.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

4. Подносилац пројекта је САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, назив медија: SRPSKO KOLO, чија је пријава запримљена у року, дана 11.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Српско коло Смедерево. Укупна вредност пројекта износи 400.500,00 динара, од тога сопствени приходи износе 95.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 305.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 5. и тачка 2. алинеја 2. Правилника.  Наиме, у пројекту нема заступљености иновативног елемента и новинарско истраживачког приступа, а степен утицаја пројекта на квалитет  информисања циљне групе није на потребном нивоу. Циљ Пројекта није усмерен у довољној мери ка локалном становништву.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

5. Подносилац пројекта је СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ, назив медија: SINOS, чија је пријава запримљена у року, дана 11.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Право грађана Смедерева на професионално новинарство. Укупна вредност пројекта износи 382.350,00 динара, од тога сопствени приходи износе 85.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 296.850,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

6. Подносилац пројекта је Dragan Golubović PR Internet portali PULS ŠUMADIJE Smederevska Palanka, назив медија: PULS ŠUMADIJE, чија је пријава запримљена у року, дана 14.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Пулс града Смедерева 2022. Укупна вредност пројекта износи 2.470.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 500.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.970.000,00 динара.

 

 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

7. Подносилац пројекта је  SLAĐANA CRNOMARKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT OSTALO OBRAZOVANJE PALANKA INFO SMEDEREVSKA PALANKA, назив медија: ŠUMADIJSKE VESTI, чија је пријава запримљена у року, дана 16.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „ЛЕТУЈМО У СРБИЈИ- НАЈЛЕПША ЈЕЗЕРА И ПЛАНИНЕ". Укупна вредност пројекта износи  1.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 200.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 800.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није на потребном нивоу.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

8. Подносилац пројекта је DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO, USLUGE I KOOPERACIJE SAT-TV COMMUNICATIONS EKSPORT- IMPORT DOO POŽAREVAC, назив медија: SAT TV, чија је пријава запримљена у року, дана 16.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом СМЕДЕРЕВО- ГРАД ВИТЕЗОВА. Укупна вредност пројекта износи 7.794.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 3.897.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 3.897.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

9. Подносилац пројекта је DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO, USLUGE I KOOPERACIJE SAT-TV COMMUNICATIONS EKSPORT- IMPORT DOO POŽAREVAC, назив медија: INTERNET PORTAL SAT TV, чија је пријава запримљена у року, дана 16.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који  је  конкурисао  са  пројектом СМЕДЕРЕВО- РИМСКА ГРАНИЦА. Укупна  вредност

 

 

пројекта износи 1.521.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 304.200,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.216.800,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није на потребном нивоу.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

         10. Подносилац пројекта TV SMEDEREVO Društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo, Назив медија: TV SMEDEREVO, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Имамо ли решења за загађење?.

Комисија је констатовала, односно закључила да предложени пројекат не разматра, а  у складу са законом и записником надлежног Одељења поводом овог Јавног позива и сходно члану 13. став 2. Правилника којим је предвиђено да право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

11. Подносилац пројекта је Мултикултура Србије, назив медија: NOVOSTI DANA, чија је пријава запримљена у року, дана 21.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом  Прошлост, садашњост и будућност Руса у Смедереву и у Подунављу. Укупна вредност пројекта износи 395.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 80.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 315.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

12. Подносилац пројекта је Удружење Инфо центар "Печат правде", назив медија: PEČAT PRAVDE, чија је пријава запримљена у року, дана 18.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Породица је наша будућност. Укупна вредност пројекта износи 1.893.700,00 динара, од тога сопствени приходи износе 378.700,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.515.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није на потребном нивоу.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

 

 

13. Подносилац пројекта је Покрет за једнакост и равноправност "Исти смо", назив медија: PORTAL SPORTFEM, чија је пријава запримљена у року, дана 21.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом Igraj kao devojčica!.  Укупна вредност пројекта износи 300.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 60.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 240.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није на потребном нивоу. У пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

14. Подносилац пројекта је УДРУЖЕЊЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ АЛФА, назив медија: WWW.SELASRBIJE.RS, чија је пријава запримљена у року, дана 21.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева и који је конкурисао са пројектом „СМЕДЕРЕВСКА СЕЛА КОЈА СЕ ПОНОВО РАЂАЈУ". Укупна вредност пројекта износи 800.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 400.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 400.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

15. Подносилац пројекта Marijana Gajić PR Trgovinska radnja A&S COMMUNICATION Smederevska Palanka, назив медија: ŠUMADIJA DANAS, који је конкурисао са пројектом „СМЕДЕРЕВО град који не спава!", чија је пријава запримљена ван рока, дана 23.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 22.3.2022. године).

           Комисија је констатовала, односно закључила да предложени пројекат не разматра, а у складу са законом и записником надлежног Одељења поводом овог Јавног позива и сходно члану 11. став  4. наведеног Правилника којим је предвиђено да Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

16. Подносилац пројекта је Инфо центар "Нова Јасеница", назив медија: NOVA JASENICA, чија је пријава запримљена у року, дана 23.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 19.3.2022. године) и који је конкурисао са пројектом Деца Смедерева у фокусу Нове Јасенице. Укупна вредност пројекта износи 650.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 130.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 520.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

17. Подносилац пројекта је ADRIA MEDIA MAGAZINE d.o.o. Beograd-Stari Grad, назив медија: YUMAMA.RS, чија је пријава запримљена у року, дана 23.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 21.3.2022. године) и који је конкурисао са пројектом Здрава породица здраво Смедерево. Укупна вредност пројекта износи 507.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 107.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 400.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

18. Подносилац пројекта је Radiodifuzno preduzeće Radio Oskar d.o.o. Beograd-Stari Grad- производња медијских садржаја које емитује RADIO PULS GROCKA 88,7; RADIO DŽUBOKS 102,7; RADIO DUGA, чија је пријава запримљена у року, дана 24.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 21.3.2022. године) и који је конкурисао са пројектом САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ И БРИГА ДРУШТВА O ЊИМА. Укупна вредност пројекта износи 1.315.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 265.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 1.050.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није на потребном нивоу. У пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

19. Подносилац пројекта је MEDIJSKI CENTAR RADIO PULS GROCKA D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD - производња медијских садржаја које емитује TV VIMINACIUM,

чија  је пријава запримљена у року,  дана 24.3.2022. године  на  писарници Градске  управе

града Смедерева (датум предаје Пошти: 21.3.2022. године) и који је конкурисао са пројектом Вршњачко насиље у фокусу. Укупна вредност пројекта износи 804.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 402.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 402.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а прецизност и разрађеност буџета пројекта не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

20. Подносилац пројекта је Dolovački dar - производња медијских садржаја које емитује RADIO DŽUBOKS 102,7, чија је пријава запримљена у року, дана 24.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 21.3.2022. године) и који је конкурисао са пројектом Очување и заштита животне средине и штетни утицај на систем и здравље људи. Укупна вредност пројекта износи 750.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 150.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 600.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није на потребном нивоу.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

21. Подносилац пројекта је CENTAR ZA EDUKACIJU I UNAPREĐENJE DRUŠTVA "PULS"- производња медијских садржаја које емитује RADIO PULS GROCKA 88,7, чија је пријава запримљена у року, дана 24.3.2022. године на писарници Градске управе града Смедерева (датум предаје Пошти: 21.03.2022. године) и који је конкурисао са пројектом   ДИСКРИМИНАЦИЈА ДЕЦЕ У ФОКУСУ. Укупна вредност пројекта износи 1.114.000,00 динара од тога сопствени приходи износе 224.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета града Смедерева износе 890.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема прецизно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није на потребном нивоу. Степен утицаја на квалитет информисања циљне групе је неизвестан.

Из наведених разлога предлог чланова Комисије је да се пројекат не подржи.

 

 

 

 

 

 

 

           

Имајући у виду наведено, Градско веће града Смедерева је на предлог Комисијe за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2022. години, одлучило као у тачки I овог Решења.

 

Поука о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега

                                               се може покренути управни спор пред

                                               Управним судом у Београду року од 30 дана

                                               од дана достављања.

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

Број 400-4025/2022-09                                                                                                                     

У Смедереву, 9. маја 2022. године                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                    ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                 Јован Беч

 

Документа за преузимање

Сву потребну документацију можете преузети на овом линку