Smederevo domaćin 3. sednice SKGO Odbor za ravnomerni regionalni razvoj

Usvojena inicijativa VRS za pospešivanje međuopštinske saradnje

Odbor za ravnomerni regionalni razvoj na svojoj trećoj sednici drugog saziva, održanoj 13. aprila 2011. godine u Smederevu, usvojio je Inicijativu Vladi Republike Srbije za pospešivanje međuopštinske saradnje.
Između ostalog predstavljena je strategija prostornog razvoja Podunavskog okruga kao i Regionalnog razvoja agencije Braničevo-Podunavlje

Sednici su prisustvovali predstavnici 30-ak lokalnih samouprava i generalni SKGO Đorđe Stanišić, Aleksandar Bućić savetnik za finansije, Novak Gajić sekretar Odbora i gradonačelnik Predrag Umičević, predsednik Odbora za ravnomerni regionalni razvoj.

Imajući u vidu potrebu za aktivnim stimulisanjem ravnomernog regionalnog razvoja, kao i za jačanjem razvojnih kapaciteta lokalne samouprave u Republici Srbiji, a na osnovu relevantnih iskustava nacionalne podrške međuopštinskoj saradnji u zemljama Evropske unije, Odbor SKGO za ravnomerni regionalni razvoj Vladi Republike Srbije jednoglasno upućuje inicijativu kojom je poziva da uvede aktivne mere za pospešivanje međuopštinske saradnje, kao konkretnog vida dobrovoljnog udruživanja lokalnih resursa. Konkretne mere za ostvarivanje ove inicijative sadrže sledeće zahteve, ali se ne ograničavaju na njih:

•    U kriterijume za odabir lokalnih projekata za finansiranja sa republičkog nivoa, kroz instrumente poput Nacionalnog investicionog plana, treba uvesti posebno stimulisanje međuopštinskih projekata – kroz dodatno bodovanje projekata koje zajednički podnose dve ili više opština. Podršku međuopštinskim projektima ne treba ograničiti samo na projekte u koje su uključene jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u neposrednom susedstvu.

•    Vlada Republike Srbije treba da stimuliše jedinice lokalne samouprave da udružuju resurse osnivanjem zajedničkih organa, kao što je omogućeno Zakonom o lokalnoj samoupravi. Kako se sredstva za finansiranje programa obezbeđuju iz budžeta jedinica lokalne samouprave, Vlada Republike Srbije finansijskim i drugim podsticajima treba da stimuliše uštede ostvarene ovim oblikom međuopštinske saradnje.

•    U sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalnih usluga, omogućiti da dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu doneti zajednički program unapređenja usluga u ovim delatnostima. Kako se sredstva za finansiranje programa obezbeđuju iz budžeta jedinica lokalne samouprave, Vlada Republike Srbije treba da stimuliše uštede ostvarene ovim oblikom međuopštinske saradnje, finansijskim podsticajima poput učešća u troškovima.

•    Ukoliko dve ili više opština formiraju zajedničko javno preduzeće, Vlada Republike Srbije to treba da stimuliše korišćenjem instrumenta državne pomoći za subvencionisanje javnih preduzeća.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ova inicijativa je od velike važnosti za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, članice Stalne konferencije gradova i opština. Ustav Republike Srbije, Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o regionalnom razvoju prepoznaju i podstiču međuopštinsku saradnju, a svrha ove inicijative jeste konkretizacija tih načela. Aktivnim stimulisanjem dobrovoljnog udruživanja lokalnih resursa, Vlada Republike Srbije podstakla bi lokalnu samoupravu da poveća efikasnost rada i štednju, kao i da delotvorno učestvuju u regionalnom razvoju. Umesto rivalstva u takmičenju za ograničene resurse, jedinice lokalne samouprave treba podsticati da kroz saradnju dolaze do njih. Stalna konferencija gradova i opština izražava spremnost na saradnju sa Vladom Republike Srbije u ovoj oblasti i stoji joj na raspolaganju za detaljnije objašnjenje inicijative, kao i za podršku pri detaljnijoj razradi mera.